نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، ,واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس راهبردهای یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد به تعداد 536 نفر بود که 224 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. داده­ها توسط سه پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1985)، راهبردهای یادگیری کرمی (1381) و خلاقیت صمدآقایی (1382)  جمع­آوری شد که روایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی  از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)، (80/0) و (82/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss21 استفاده شد. یافته ها نشان داد ویژگی های باز بودن، سازگاری و سبک هویت سردرگم اجتنابی به میزان 27 درصد قادر به پیش‌بینی خلاقیت بودند. مقدار ضرایب بتا برای راهبردهای یادگیری برابر با (0.40=β)، برای باز بودن نسبت به تجارب جدید برابر با  (0.32=β) و برای برون‌گرایی برابر با  (0.21=β) است که به صورت معنادار قادر به پیش‌بینی خلاقیت می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Student Creativity upon Personality Traits and Learning Strategies

نویسندگان [English]

  • ebrahim dehghanzadeh 1
  • behrang esmailishad 2

1 M.A. Student, Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict students' creativity based on learning strategies and personality traits. Considering the aspect of goals, the research was an applied study and in terms of the method was descriptive-correlation one. The statistical population of this study included all second-graders students in Bojnourd city that 224 of 536 people were selected according to Cochran's formula and by random sampling method. Then, data were collected by Costa and McCarey personality traits (1985), Karami learning strategies (2002) and Samad Aghaee's creativity (2003) questionaries. Their validity was of formal and content type, and reliability was determined through Cronbach's alpha (0.87), (0.80) and (0.82), respectively. SPSS 21 was also used to analyze the data. Accordingly, research findings showed the openness, adaptability, and style of avoiding confusion identity were 27% which was able to predict creativity. The beta coefficients for learning strategies were roughly equal  to (β = 0.40), open to new experiences (β = 0.32) and for extraversion equal to (β = 0.21)that indicated to be meaningfully predictable of creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • learning strategies
  • creativity
  • Students
Abraze, M  Mohammadi, A  and Shayeganfar, N (2017). Determining the Relationship between Personality Traits, Creativity, and Self-actualization in Industrial Design Students: The Role of Gender Difference. Journal of Fine Arts - Visual Arts, 22 (4): 115-124. [In Persian]
Aghili, SM Nasiri, E (2014). The Relationship between Learning Strategies and Documentation Styles with Accountability. Journal of Social Cognition, Volume 3 (Special Issue): 109-125. [In Persian]
Ali I . (2018). Personality traits, individual innovativeness and satisfaction with life. Journal of Innovation & Knowledge. Available online 4 February: 1-9
American Psychological Association (2007). Descriptive Culture of the American Psychological Association. Translated by Translators Group (2012). Tehran: Aras Publishing. [In Persian]
Azimpour, R  Esavi, M and Azimpour, A (2017). The Effectiveness of Concept Map Teaching-Learning Strategy on Science Teaching on Elementary Sixth Grade Students, Journal of Initiative and Creativity in Humanities, 6 (4) 1-26. [In Persian]
Christensen, J. L  (2015). The relationship between creativity and learning style preference, age, And educational achievement, Ph.D Dissertation, Auburn University, retrieved December 4, 2015.
Eishani, K. A  (2014). The Relationship between Learning Styles and reativity, Social and Behavioral Sciences, 114: 52-55.
Farhoush, M  and Ahmadi, M  (2013). The Relationship between Thinking Styles and Learning Strategies with Progress Motivation. Transformational Psychology: Iranian Psychologists. 9 (35): 297-306. [In Persian]
Fooladvand Mansouri, S Mohammadi, M  and Najafi, M (2015). The Role of Five-Factor Personality, Emotional Intelligence, and Time Management in Predicting Creativity. Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 5 (1): 135-155[in Persian]
Friedel, C. R  and Rudd, R. D  (2006). Creative thinking and learning styles in undergraduate agriculture students. Journal of Agricultural Education, 47(4): 199-211.
Garousi Farshi M  Mehriar A  Ghazi Tabatabai, CM  (2001). The Application of the New Neo Personality Test (NEO) and Analysis of its Characteristics and Factor Structure among Iranian University Students, Journal of Humanities, Al-Zahra University, 11 (39): 198-173.[in Persian]
Ghafouri Asar, M  Mir Hashimi, M  and Ganji, H  (2016). The Contribution of Emotional Intelligence, Personality Traits, and Demographic Factors to Mediating Progress Motivation in Explaining High School Students' Creativity, Journal of Initiative and Creativity in Humanities, 6 (1): 91-108. [In Persian]
Hamidi, F  Shirzad Eski,  M  (2016). The Relationship between Personality Traits and Meta-Cognitive Strategies with Computer Self-efficacy in Students - Teachers, Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6 (4): 23-38. [in Persian]
Hoshmandan moghadamfard, Z Shams, As (2016). The Relationship between Creativity and Learning Style with Academic Achievement of Undergraduate Students of Zanjan University of Agriculture, Journal of Agricultural Education Management Research, 8 (36): 43-30. [In Persian]
Hosseini Nasab, a saken azari R Taj al-Din, P (2003). Investigating Causal Attribution Styles and Learning Strategies in Students and Their Relationship with Intelligence, Creativity, Gender and Field of Study, Journal of Research and Planning in Higher Education, 9 (1): 71-43. [In Persian]
jahanian (2016). Factors Influencing Nurturing and Developing Creativity in Elementary School Students in Alborz Province, Journal of Initiative and Creativity in Humanities, 6 (2): 202- 175. [In Persian]
Jokar, B Alborz, M (2010). The Relationship between Personality Traits with Emotional Creativity and Cognitive Creativity, Journal of Psychological Studies, 6 (1): 110-89. [In Persian]
Karami, B Karami, A and Hashemi, N (2013). The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Strategies Training on Creativity, Progress Motivation, and Academic Self-Concept. Innovation and Creativity in the Humanities, 2 (4): 121-139. [In Persian]
Karimian, S et all (2016). The role of five-factor personality in predicting students' creativity. The First International Conference on Modern Research in Education and Psychology and Social Studies in Iran, Qom [In Persian]
Keyvani, M  and Jaafari, A (2015). The effect of teaching metacognitive strategies on increasing creativity and improving students' academic performance. Journal of Education and Evaluation, 8 (30): 99-116. [In Persian]
Mohammadi, Y  Kazemi, S Haji Abadi, MR etall (2014). The Relationship between Physiological Learning Creativity and Creativity with Academic Achievement in Birjand University of Medical Sciences Students in 2013-2014, Modern Care Quarterly, 11 (4): 282-275. [In Persian]
Montiel-Campos H (2015). Relationship between Creativity, Personality and Entrepreneurship: An Exploratory Study. International Business Research. 8(8): 59-71.
Nami, Y  Marsooli, H  and Ashouri, M  (2014). The relationship between creativity and academ Achievement. Social and Behavioral Sciences, 114: 3-36.  [In Persian]
Nasri, S  and khorshid, AS (2012). Investigating the Multiple Relationship between Personality Traits and Students' Learning Styles. Journal of School Psychology, 1 (4): 104-123. [In Persian]
Pashler, H  (2014). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychologyical Science in the public Interest. 9(3): 1 05-119
Piaw, C. Y  (2014). Relationship between thinking styles and ability to pay attention of Malaysian male and female student teachers. Social and Behavioral Sciences, 116: 4839-4843.
Rashidi, Z  Moghaddam, M  (2017). The Relationship between Learning Styles with Creativity and Academic Achievement in Postgraduate Students of Rouhden Branch of Educational Sciences, Psychology and Social Sciences; Initiative and Creativity in Humanities, 7 (2): 38-1. [In Persian]
Rezaei, A  Mesrt Abadi, J and Mohammadzadeh, AS (2012). The Relationship between Multiple Intelligences of Personality Traits and Students' Strategic, Surface and Depth Learning Approaches, Journal of Educational Sciences, 5 (17): 75-94. [In Persian]
Rezaei, A Almasian, M (2006). Investigating the Relationship between Creativity, Language Learning Strategies and Language Ability, Journal of Foreign Languages Research, NO 32: 76-65. [In Persian]
Sadati Firouzabadi, Q  (2015). Predicting Creativity Based on Personality Dimensions with the Mediating Role of Academic Motivation in Students, Curriculum Research Quarterly, 5 (2): 141-121. [In Persian]
Sajedi, R (2014). Investigating the Creativity and Learning Styles of Students and Learners in the Teaching - Learning Process, First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies: Tehran [In Persian]
Salavati, A Rahnamay namin, M. (2018). The Relationship of Five-Factor Pattern of Personality with Source of Control and Creativity, 6th Iranian Scientific Conference on Educational and Psychological Sciences, Social and Cultural Injuries, Tehran [In Persian]
Salehi, M  Salehfard, A  Hosseini Agha, F  et al (2015). The Relationship between Self-Regulation Strategies and Creativity with Academic Performance of Medical Students, Rahavard Health Journal, 1 (2): 63-53. [In Persian]
Shakarian, A  Fatemi, A  & Farhadian, M  (2011). Investigating the Relationship between Personality Traits and Marital Satisfaction. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 16: 92-99. [In Persian]
Shambiati, R Kamal Asl, AM (2015). Investigating the Relationship between Creativity and Five-Factor Personality with the Mediating Role of Academic Motivation, International Conference on Management and Humanities, Dubai. [In Persian]
Shamloo S  (2011). Schools and Theories in Personality Psychology. Seventh Edition. Tehran, Roshd Publications. [In Persian]
Sung Sun, Y Choi Jin Nam (2009). Do Big Five Personality Factors Affect Individual Creativity? The Moderating Role of Extrinsic Motivation. Social Behavior and Personality an International Journal. 37(7): 941-956
Tavakoli Hamed, H Touhidi, A (2016). The relationship between mothers' personality traits and their personality traits and children's creativity. Personality and Individual Differences Quarterly, 5 (11): 123-140. [In Persian]
Tsai, K. C  and Shirley, M  (2013). Exploratory Examination of Relationships between Learning Styles and Creative Thinking in Math Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(8): 506-519
Zare M (2018). Voice, creativity, and big five personality traits: A meta-analysis. Journal of Human Performance, 32 (1): 30-51
Zarei, H and Marandi, A  (2011). The Relationship between Learning Strategies and Problem Solving Styles with Academic Achievement. Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 6 (3): 110-128[In Persian]
Zhang, L. F  and Sternberg, R. J  (2011). Revisiting the Investment Theory of Creativity. Creativity Research Journal, 23(3): 229-238.