نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش، تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران جهت ارائه مدل می­باشد. این پژوهش­ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی اساتید با مرتبه ی دانشیار به بالا دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 764 نفر تشکیل دادندروایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید استاد راهنما و مشاور رسید و روایی سازه آن­ها با بار عاملی بیش­تر از 5/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آنها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ سرمایه روان شناختی دارای 20 مولفه «معنویت گرایی و هوش معنوی، واقع گرایی، حق شناسی و قدرشناسی، تفکر انتقادی، هوش عاطفی، احساسات مثبت، خود آگاهی و آگاهی ذهنی، تلاش و کوشش، معنا بخشی به کار، انعطاف پذیری، بخشندگی، اطمینان و اعتماد، روابط فردی و بین فردی، تعیین هدف و هدف گرایی، رضایت شغلی و زندگی، خلاقیت، فعالیت­ها و حمایت اجتماعی، سلامت روانی و جسمی، ارزیابی شناختی و تجربیات موفق» است. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان داد که؛ سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار و بر آوای سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psychological Capital Training on Silence and Organizational Voice in Mazandaran Azad University

نویسندگان [English]

  • ghazal ahmadi 1
  • Kiumars Azeri 2
  • Mohammad Salehi 3

1 Ph.D. student, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of the research was to envestigate the effect of psychological capital on silence and organizational soundness in Mazandaran Islamic Azad University in order to provide the model. Hence, this research was based on applied purpose and also the method was a descriptive survey with a mixed of both qualitative and quantitative approach. The statistical population  was consisted of 20 faculty members in the qualitative section of faculty members with an associate degree at Islamic Azad University in Mazandaran province along with  all 764 faculty members in Mazandaran branch at the Islamic Azad University. The reliability and validity of content and the instruments were approved by the professor and supervisor of the research, with validity and reliability of more than 0.5 and0.7, respectively.  Then, structural equations were used to analyze the data. Consequently, the findings showed that psychological capital had 20 components: spiritualization and spiritual intelligence, realism, gratitude and  appriciation, critical thinking, emotional intelligence, positive emotions, self awareness and mental awareness, attempt and effort, giving meaning of work, flexibility, generosity, confidence and trust, personal and interpersonal relationships, goal setting and goal-oriented, job and life satisfaction, creativity, activities and social support, mental and physical health, cognitive assessment and successful experiences.  In addition,  results of the structural equations test illustrated that psychological capital had a negative and significant effect on organizational silence; although, it had a positive and significant effect on organizational voices. Moreover, the proposed model also had suitable fitting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • silence
  • organizational vocation
  • model presentation
Aaron HJeremy CWill D, Et al (2018).The power of positivity? The influence of positive psychological capital language on crowd funding performance. Journal of Business Venturing, In Press, Corrected ProofNote to users.
Alvani S M, Vaezi S R, Arminat R (1394). The Role of Positive Organizational Behavior in Reducing Organizational Silence. Journal of Management Studies (Improvement and Evolution), 26(79): 26-1.[in Persian] 
Breliani e (1396). Prediction of organizational voice through ethical atmosphere and psychological capital. Journal of Ethics in Science and Technology, 12(2): 46-37. [in Persian] 
Heidari Sorshjani N, Rezaei B, Safari Y (1394). Evaluation of the Relationship between Social Capital Dimensions and Organizational Voice among Employees of Kermanshah University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management Researches, Allameh Tabatabaei University, 2(6): 177-153. [in Persian] 
Ismaili Shad B (1392). The Study of Components of the Psychological Capital in the Higher Education System for Modeling. PhD dissertation, Islamic Azad University, Sari Branch. [in Persian] 
Lorenz T, Beer C, Pütz J, Et al (2016) Measuring Psychological Capital: Construction and Validation of the Compound PsyCap Scale (CPC-12). PLoS ONE, 11(4): 1-17.
 Luthans F, Carolyn M, Morgan y (2017) Psychological Capital: An Evidence-Based Positive Approach. Annu. Rev: Organizational. Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Morrison E, Milliken F (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. Academy of Management. View. 25(4):706-725.
Namur Y, Beheshti S (1393). Investigating the relationship between psychological capital and commitment with job performance. Management Future Studies Quarterly, 101: 21-13. [in Persian] 
Nguyen T, Nguyen T (2012). Psychological capital, quality of work life and quality of life of marketers. Journal of micromarketing, 32(1):187-195.
Nikpoli I, Farahbakhsh S, Zankerimi M (1396). The Role of Psychological Capital in Reducing the Organizational Silence of Schoolchildren in Khorramabad. Journal of Psychology School; 6:160-132. [in Persian] 
Nimaati Anaraki L, Noshin Fard F, Bab al-Hawaiji F (1392). Individual factors affecting knowledge sharing among faculty members of universities and research centers. Health Information Management, 10(5): 1-12. [in Persian] 
Olson-Buchanan j, Boswell w (2008). An integrative model of experiencing and responding to mistreatment at work. Academic Monument Review, 33(2): 76–96.
Pinder C, Harlos K (2001). Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in personnel and human resources management, 20: 331-370.
Qadampour E, Zerkiri M, Qarghighi S (1396). Investigating the relationship between ethical leadership and organizational silence with the mediating role of psychological capital among
school administrators. Quarterly Journal of Family and Research, 356: 124-105. [in Persian] 
Rahimi F, Arizi S, Nouri r, Et al (1391). The relationship between psychological capital in employees' work environment and their passion in the organization. Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling, 4(12): 30-9. [in Persian] 
Rajabi Farjad H, Rezaei S (1396). Investigating the effect of organizational silence on employee performance due to the role of mediating organizational culture. Journal of Cultural Management, 11(37): 16-1. [in Persian] 
Van Dyne L, Ang S, Botero I (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 40(6): 1359-1392.
Vanno V, Kaemkate W, Wongwanich S. (2015). Effect of group-level positive psychological capital on group effectiveness of Thai students. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 171: 1309-1314.
Wilkinson A, Fay C (2011). Guest editor’s note: new times for employee voice, Human Resource Management, 50(1), 65-74.
Yunchun Y, Quan L (2016). The Effect of Psychological Capital and Organizational Support on Innovational Behavior and Silence Behavior of Technical Innovation Personnel in Strategic Emerging Industry, American Journal of Industrial and Business Management, 6, 732-740.