نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 عضو هیات علمی ، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی‌های دوزبانگی و تعیین مدل مناسب آموزش دوزبانگی در نظام تعلیم و تربیت ایران است. است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی-اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو جامعه است. جامعه اول تحقیق منابع (مکتوب) و جامعه دوم تحقیق شامل دو زیرجامعه اساتید دانشگاه‌ می باشند. ابزارهای مورد استفاده فیش برداری و پرسشنامه هستند. یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی‌های دوزبانه شدن، تابع سه مدل الف: زبان‌آموزی طبیعی ب: زیان‌آموزی هدایت‌شده و ج: کسب خودبخودی است. مشاهده رتبه مدل‌های آموزش دوزبانه از دیدگاه اساتید دانشگاه نشان می دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا بالاترین رتبه را کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندی روش های بعدی به ترتیب عبارتند از روش دوسویه ، روش نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی ، روش انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است. در این میان مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی نشان می‌دهد اساتید رشته علوم تربیتی در مقایسه با سایر اساتید اعتقاد بیشتری به کاربرد روش دوسویه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Best Models for Bilingual Education Development from the University Lecturers’ Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Hamid Hamadi 1
  • Alireza Faghihi 2
  • Mohammad Seifi 3
  • Faezeh Nateghi 3

1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate bilingual strategies and determine the appropriate model for teaching bilingual students in Iran's educational system. The research method was a combined sequential-exploration type. The statistical population of the study consisted of two societies; first community of research resources (written) and the second community of two subsectors of university professors. In addition, the snippets and questionnaires were utulized.  Afterwards, the findings indicated that bilingual strategies were subordinated to three models: a) natural language learning (B); guided language learning; and (c) automaticaly acquisition. Observation of the rank of bilingual education models from the viewpoint of university’ professors showed that the content-based language teaching method, the growth method, and the multilingual approach had the highest rank, respectively. Accordingly, the following methods were ranked as   two-way method, maintenance method, prestige method, dipping method, transitional method and, finally the revitalization method. . Moreover, in comparison of the viewpoints from all the professors with considering their field of study, it was indicated that faculty members in the field of Science Education prefered two-way method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingualism
  • bilingual education
  • bilingual strategies
Abedin F, Amini Dehghi, M., 2017, The Effect of Bilingualism on the Academic Achievement of Elementary Students in Savojbolagh City of Alborz, Book of Proceedings of the 2nd International Conference on the Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Iran, Ahvaz, Feb. 2017 [in persian]

Aali Mahmoudi Ghom Yaki, M, Dehghani Nejad, F, Nozari, Z, et all 2017, Student Speech Disorders, Proceedings of the 5th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Dangers of Iran, Science Development and Promotion Association And fundamental techniques [in Persian]
Abtahi, M., Khodadadian, M., 2016, The Effect of Bilingualism on Third Language Learning; Field Study on Singular and Bilingual Chinese Learners, Journal of Linguistics Research, Summer 2016[in persian]
Arfa, A, Sharifi, T, Shadanfar, F, et allT, 2012, The Bilingual Phenomenon of Harmony in a Bilingual Society. Proceedings of the native language congress. Shazand: Publisher of payam Noor Shazand. [In Persian]
Aliabadi, Sh., Dortaj, F., Delavar, A., Saadipour, E. (2017). The study of relationship between bilingualism and private speech with English learning in elementary school students, Iranian journal of educational Sociology, 1(7), 50-59] in Persian]
Baker, C. (2008). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevdon Hall: Multilingual matterd.
GABRIELA SIMON-CEREIJIDO(2018). Bilingualism, a human right in times of anxiety: Lessons from California, International Journal of Speech-Language Pathology, 2018; 20: 157–160
Ghavami Lahij, S, Ghavami Lahij A, 2012, Review of Theories and Factors Affecting Bilingualism. Proceedings of the native language congress. Shazand: Publisher of Message Noor Shazand. [In Persian]
Kalantari, R, 2009, Examining the Bilingual Models in the World and Presenting a Bilingual Education Strategy in Iran. Educational Research Institute of Educational Studies. No. 119 [in Persian]
Golestani Fard, M., Nikoogoftar, M., Shams Esfandabad, H, 2016, Comparison of executive and memory functions of bilingual and monolingual students, Two Journal of Social Cognitive Science, Vol. 5, No. 1, Summer 2016[in persian]
Hartsuiker, Robert J. (2008). “Bilingualism: Functional and neural perspectives. Acta Psychologica, 128, PP 413.415.
Kaffalla,Bethany. Jessica A. Barlow,Sharon,Roze(2018). Interaction in Spanish-English bilinguals acquisition of syllable Structure. International Journal of Bilingualism, volume 22, issue published: Ferruary1,2018
Keshavarz, M.H. & Astaneh, H. (2004). The Impact of Bilinguality on the Learning of English Vocabulary as a Foreign Language (L3)." International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 7(4), 295-302] in Persian [
Macleod, Andera A.N(2010). What is the Impact of Age of second language Acquisition on the production of consonants and vowels among childhood Bilinguals? International journal of Bilingualism, v. 14,N.4,pp.400-421
Max R. Freeman, Anthony Shook, and Viorica Marian(2018), Cognitive and emotional effects of bilingualism in adulthood, Bilingualism and Psycholinguistics Research Group
Meghdari, S., Sayadi, KH, 2012, bilingualism, its effect on learning English vocabulary. Proceedings of the native language congress. Shazand: Publisher of Payam Noor Shazand. [In persian]
Mollazehi, A, Mollazehi, A, Hashemzehi, P, 2016, Study of the Situation and Problems of Language Studies in Bilingual Persian and Baluchi Regions, International Conference on Literature and Linguistics, Tehran, July 2016[in persian]
Najjarian, B., Makvandi, B., 1997, An overview of bilingual outcomes. Educational Quarterly Journal. Number 3. [In Persian]
Nazary, S, 2012, The Role of Arabic-Persian Bilingualism on the Cognitive Flexibility of Ahwazi Children. Proceedings of the native language congress. Shazand: Publisher of Payam Noor Shazand. [In Persian]
Sara, Incera. Conor, T MC Lennan(2018). The Time Course of within and between-language interference in bilinguals. International Journal of Bilingualism, issue published: Ferruary1,2018
Tamaradi Manganani, F, 2017, A Survey on the Experience of Teachers Living in Ahwaz from Education to Bilingual Students, The Dissertation of Educational Sciences, The Orientation of History and Philosophy of Education, Shahid Chamran University, Ahwaz [in persian]
Hajipur, T., Mirenasab, M., Badri Gargari, R., 2012, The role of concurrent and sequential acquisition in the areas of academic and developmental difficulty reading primary school students in Tabriz. Proceedings of the native language congress. Shazand: Publisher of Message Noor Shazand. [in persian]
 
Vahedi, Sh, 2009, Approaches and strategies of bilingual education and its cognitive, emotional and social consequences. Proceedings of the National Conference on Bilingualism and Education: Challenges, Perspectives and Strategies. Research Center for Educational Studies Tabriz Applied Education Research Center[in persian]

Viorica Marian(2018). The US needs to embrace multilingual education — our children will benefit from it, Bilingualism and Psycholinguistics Research Group