نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 دانشجوی رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

سازمان بهداشت جهانی رفاه کامل جسمی ، روانی و احتماعی و نه تنها عدم ابتلاء به بیماری یا ناتوانی را سلامتی معرفی می نماید .پژوهشی از نوع توصیفی مقطعی که تعداد نمونه 465 نفر از دانشجویان رشته پزشکی شهر اهواز می باشد . که از نظر فراوانی افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش تست افسردگی بک بود که از میان دانشجویان نمونه 4/45% افسردگی خفیف تا شدید داشته و از  بین آنها 76/46% دچار افسردگی شدید بوده است . با توجه به اینکه نیمی از نمونه های مورد پژوهش دارای درجاتی از افسردگی هستند توجه بیشتری به بهداشت روان جامعه الزامی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of depression prevalence in medical students of Joondishapoor University of medical sciences in Ahwaz (1388)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Eisaii 1
  • Robab Daghagheleh 2
  • Abbas Mirzaii 3

1 Students of Anesthesia Jundishapur Universty,Ahwaz,Iran

2 MSc Psychology, Consulting center member of Jundishapur University,Ahwaz,Iran

3 Student of Environmental Health Jundishapur University,Ahwaz,Iran

چکیده [English]

World Health Organization defines health welfare of complete physical, mental and social. Research is Cross-sectional and the samples are 465 from medical students in Joondishapoor University of medical scinces. Assessment Tools was beck scale for depression. Results showed 45.4% from sample suffering from mild to severe depression.46.67% among them had severe depression. Results showed that more attention to mental health in society, especially in universities is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beck scale
  • Depression
  • Medical students