نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی ، بیمارستان سلامت، اهواز ، ایران

2 دستیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

چکیده

یکی از با اهمیت ترین موضوعاتی که اخیرا به آن پرداخته میشود، استرس شغلی است . پرستاری از بیماران جسمی و روانی از حرفه های پر استرس میباشد ، رویدادها و حوادثی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند (خودکشی ، دگرکشی ، حمله) در کارکنان بخش روانپزشکی استرس زیادی ایجاد کرده که ممکن است در تعاملات فردی و اجتماعی این جامعه تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر به ارزیابی از وضعیت روانی کارکنان بخش روانپزشکی پرداخته است . در یک بررسی مقایسه ای ، 77 پرسنل از بخشهای روانپزشکی و 77 نفر نیز از پرسنل بخش غیر روانپزشکی  به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند . جهت سنجش نشانه های روانپزشکی آزمون90 ایتمی  SCL-90-R استفاده گردید. در این ابزار سنجش شاخصهای روانپریشی فوبیا ، پارانویا ، پرخاشگری،حساسیت بین فردی ،اضطراب ، افسردگی ، خود بیمار انگاری و وسواس را در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده شد. داده ها به کمک آزمون T دو گروه مستقل مورد سنجش قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که بین این دو گروه مورد مقایسه از نظر نشانه های روانپزشکی تفاوت معنا دار وجود دارد. ودوگروه از نظرپارانویا، پرخاشگری، اضطراب، حساسیت بین فردی و خودبیمارانگاری متفاوتند.پرسنل بخش روانپزشکی نسبت به کارکنان بخشهای دیگر آسیب پذیرتر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of psychiatry signs in psychiatry and other wards staff of Ahvaz university of medical sciences hospitals.

نویسندگان [English]

  • Farideh Safikhani 1
  • Alireza Malayeri 2
  • Alireza Olapur 3

1 MSc Psychology, Salamat Hospital,Ahwaz,Iran

2 Resident of pharmacology Jundishapur University medical science,Ahwaz,Iran

3 faculty member of Jundishapur University medical science,Ahwaz,Iran

چکیده [English]

Carrier stress is one of the most important subject which is concerned recently. Caring from physical and mental patients is one of the high stress jobs. Events and accidents which need special care create stressful space for psychiatry staff, and these may affect in individual and social interactions in this community. This comparison study 77 staff from psychiatry ward and 77 staff from non psychiatry ward are selected as cluster sampling method. The SCL-90-R questionnaire is used to assess psychic indexes  such as : phobia, paranoia, aggression, anxiety, depression, hypochondria, hypersensitivity and obsession. Data have evaluated with T-test between these two separated group.this study show there is significant difference between psychic signs in comparison groups.psychiatric ward staff are more damageable than the other ward staff.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychiatry signs
  • psychiatry ward staff
  • job stress