نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 پزشک عمومی، بیمارستان سلامت، اهواز، ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه ای نیشابور، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی اکتسابی است، اهمیت آن در برنامه‌ریزی آموزشی الزامی به نظر می‌رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دانشجویان رشتة مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعة فراگیر اندازه‌گیری شود و درجهت پیشرفت آن، اقدامات لازم صورت گیرد. مطالعة حاضر تعداد 51 نفر (37 دختر و 14 پسر) دانشجوی رشتة مدارک پزشکی را به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب نمود. نوع مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و ابزار سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل گلمن می‌باشد. یافته‌های مطالعه نشان داده که 1/45% دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/21% دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می‌باشند. این نتایج بیانگر این است که برنامه‌ریزی اهداف آموزشی در حوزة عاطفی نیاز به دقت بیشتری دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Emotional Intelligence of Medical Record Students of Ahwaz Jundishapur Medical Sciences University

نویسندگان [English]

  • Farideh Safi Khani 1
  • Alireza Olapur 2
  • Karim Bit Sayyah 3
  • Mahbobeh Sabet Imani 4

1 Lecturer, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

3 Medical doctor, Ahwaz, Iran

4 Faculty member of Technical and Vocational Neyshabur

چکیده [English]

Today, emotional intelligence is considered as a significant component in learning and intelligence, and development in emotional intelligence growth is a key element in learning and teaching. Emotions are the most powerful factors in determining formation, action, decision, setting personal boundaries, and communicating with others. Since emotional intelligence is acquired, its importance in educational planning seems necessary. In order to achieve this goal, the present study is to evaluate the students of medical record to measure the average emotional intelligence of the comprehensive community and to do necessary actions for its development. In this study, 51 medical record students (37 girls and 14 boys) were selected by stratified cluster sampling. Type of this study is descriptive-sectional and the instrument used for measurement is Daniel Goleman's emotional intelligence. The study findings indicated that 45.1% had optimal emotional intelligence, 21.6% had average emotional intelligence and 33.3% had low emotional intelligence. These results indicate that in planning educational goals, emotional area needs more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • education
  • students
Bradbry, T, Graves, J, 1389, Translator: Ganji, H, Emotional intelligence, Savalan publications, Second printing. Pp.11-18.
Goleman, D, 1995, Emotional intelligence, Newyork : Bantam book.Pp.12,231.
Goleman, D, 1999, Working with emotional intelligence, London, bloonsbury publishing. Pp.234-238.
Safikhani, f, 1381, Residents of emotional intelligence in Ahvaz jundi shapur university of medical sciences.
Salvey, p & mayer, J, 1990, Demotional intelligence, The intelligence of emotional intelligence, Vol.17,No.433.
Sakofske, DH, 2007, Personality, emotional intelligence and exercise, Journal health psychology, Vol.12,No.6,Pp.937-948.
Steren, B, Golen, E & et al,2007, medical student have Similar to general population. Vol.12,No.288.
Stratton, TD, Saunders, JA, 2008, Changes in medical students emotional intelligence; and exploratory study, Tachlearm med,Pp.87-89.