نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حشره شناسی پزشکی دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حشره شناسی پزشکی دانشکدة بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه قارچ شناسی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

دانش‌آموخته‌گان مقطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و از جمله جندی‌شاپور اهواز، بر حسب وظایف مربوطه باید از سازوکار بیماری‌های انگلی برای درمان مناسب بیماران مطلع باشند. بنابراین میزان دانش پایة حشره‌شناسی پزشکی این دانش‌آموخته‌گان باید بالا باشد. بنابراین لزوم تغییراتی در کمیت و کیفیت درس "حشره‌شناسی پزشکی" به چشم می‌خورد. مراجعه به دانشجویان با کمک از پرسشنامه، راه سریع کسب اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل در این زمینه بود. حمایت از شرایط کنونی تدریس و ارائة بهتر واحد عملی، از مهم‌ترین پیشنهادها در خصوص ارتقای درس می‌باشد، زیرا دانشجویان شرکت‌کننده در این تحقیق، وجود این درس را برای رشتة تحصیلی خودشان ضروری دانسته‌اند. همچنین فراهم آوردن شرایط برای پذیرش حشره‌شناسی پزشکی به عنوان بخشی از انگل‌شناسی در خصوص علاقمند ساختن دانشجویان مذکور به این دانش مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Babak Vazirianzadeh 1
  • Hamid Kasiri 2
  • Rohullah Dehghani 3
  • Ali Zareimahmoudabadi 4

1 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences and Infectious and Tropical diseases Research Centre. Ahwaz, Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

3 Faculty memberof Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

4 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences and Infectious and Tropical diseases Research Centre. Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Graduated of medicine course must be know ledged of mechanism of parasitic diseases to apply the treatment methods regarding to the patients. Therefore, their knowledge in the term of medical entomology should be at high level. The present study was carried out to find the points that should be changed in the outlines of medical entomology regarding medical parasitology modal from points of medicine students using opened and closed questionnaires. Results of this study revealed that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of medical entomology outlines in the lesson of medical parasitology. In addition, the findings of this study revealed that the quality and quantity of some parts of medical entomology outlines should be changed and improved both in the classroom and the lab In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of medical entomology should be supported by the authority of Ahwaz Jundishapur University of medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicine course
  • Medical Entomology
  • Medical Parasitology
Azizi, F, 1987, Try for elevation of medical education quality, Jounal of daro & darman, Vol.4,No.42,Pp.3-6.
Cyrus Mehr, H, 2002, Development of human personnel in health and remedy section, book paper of the first symposium of source management in hospital, ministry of health & medical education,Pp.140-141.
Haghighi, F, Futoohabadi, MR,2001, Surveying of Rate employment, Occupation satisfy and physioterapist graduate emigration city of shiraz, book paper of the first
congress of work promoting in health and mind section shiraz. Shiraz university of medical sciences and health services.Pp.237-243.
Hamdi, MS, Nasre Esfahani, B, Mandegar, HA, Futoohabadi, M,1998, Surveying of graduate status of Isfahan Health faculty during 1989 to 1993 based on occupation and continuing education, Journal of research in medical sciences, Vol.3,No.1,Pp.32-64.
Marandi, A, Azizi, F, Larijani, B, Jamshidi, HR, 1991, Health in republic Islamic of Iran,Tehran, publication of shaheed beheshti, First edition.
Mohseni, M, 1989, Medical and health sociology, Publication of tehran tahoori. 1989 ,Vol 3. ;73-79.
Mohseni,M,1992, Medical education and social medicine, Publication of center for continuing medical education, ministry of health & medical education, Vol .2No.6, Pp.11-22.
Vatandost, H. Hanafi-Bojd, A, 2002, Ectoparasites of medicallty and veterinary importance, Tehran university of medical sciences, P.295.