نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت محیط، دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 گروه بهداشت عمومی و آمار دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

چکیده

دانش‌آموخت‌گان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی بهداشت محیط باید دانش لازم برای برنامه‌ریزی و طراحی برای انجام یک پروژه‌ی پژوهشی را داشته باشند. بنابراین میزان دانش و توانمندی این دانش‌آموخت‌گان باید از سطح بالایی در این زمینه برخوردار باشد. با توجه به مطالب فوق لزوم ارزیابی کمیت و کیفیت کارگاه یا درس "روش تحقیق" ضروری به نظر می‌رسد. مراجعه به دانشجویان با کمک و استفاده از پرسش‌نامه‌ی تهیه شده که تمامی جنبه‌های ارایه شده و جنبه‌های مورد توجه دانشجویان در این زمینه را در بر گرفته بود امکان‌پذیر شد، راه مناسب و آسان کسب داده‌های مورد نیاز در این زمینه و سپس تجزیه و تحلیل در این زمینه مورد توجه قرار گرفت . در نهایت پس از رسم جداول حاصل از داده‌ها در مجموع پیشنهاداتی برای بهبود کمی و کیفی این درس ارایه گردید. نتایج بررسی نشان داد در مجموع 60 تا 95 درصد موارد دانشجویان بر نحوه‌ی ارائه‌ی درس به صورت فعلی تأکید کردند. بعضی از بخش‌های روش تحقیق بیشتر مورد توجه و تأکید دانشجویان قرار گرفته است. حمایت از شرایط کنونی تدریس به صورت کارگاهی و ارائه‌ی یک پروپوزال که قابلیت اجرایی و کاربردی داشته باشد، از نتایج مهم این بررسی بود. اجرای تمام بخش‌های درس روش تحقیق به صورت کارگاهی و فراهم آوردن شرایط و زمان کافی برای نگارش یک پروپوزال به صورت واقعی و کمک گرفتن از اساتید مربوط به بخش‌های تخصصی مورد نظر از نتایج دیگر بود. گنجاندن این درس با در نظر گرفتن نمره در کارنامه‌ی تحصیلی مورد توجه دانشجویان این رشته قرار گرفت، ضمن این که برقراری یک درس دو واحدی تحت عنوان روش تحقیق در طولانی‌مدت ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The qualitative and quantitative evaluation of research method education course for MSc and BSc environmental health students in Kashan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Rohullah Dehghani 1
  • Hadi Islami 1
  • Babak Vazirianzadeh 2
  • Yadoallah Ramazani 3

1 Faculty member of Kashan University of Medical Sciences

2 Faculty member of Ahvaz Jundishapur Universities of Medical Sciences, Infectious and Tropical Diseases Research Centre

3 Faculty member of Kashan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Graduates of MSc and BSc environmental health students must have the knowledge of programming and designing to carry the research projects regarding to the environmental health subjects. The present study was carried out to find the points that should be changed in the outlines of research methods module from the points of the students using closed questionnaires. Results of this study revealed that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of this module in the curriculum of their course. In addition, the findings of this study revealed that the quality and quantity of some parts of research methods module should be changed using work-shop techniques including applying a real proposal. In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of the module should be supported and the mark of the course recorded in the results of the students, officially, by the authority of Kashan University of medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research method module
  • MSc and BSc students of environmental health
  • Kashan Medical Sciences University
Azizi, F 1987, Try for elevation of Medical Education Quality. Jounal of Daro & Darman, Vol.4, No. 42, Pp. 3-6.
Barron, P, Buthelezi, G, Edwards, et al, 1997, Health systems research a manual, written and published by the health systems trust, first edition, Pp. 1-26.
Cyrus Mehr, H, 2002, Development of human personnel in health and remedy section, Book paper of The first symposium of source management in hospital, Ministry of Health & Medical Education, Pp.140-141.
Haghighi, F, Futoohabadi, M.R, 2001, Surveying of rate employment, occupation satisfy and physiotherapist graduate emigration city of Shiraz, Book paper of the first congress of work promoting in health and mind section Shiraz, Shiraz university of Medical Sciences and health Services, Pp.237-243.
Hamdi, M.R, Soleimani, B, Nasre Esfahani, B, et al, 1998, Surveying of graduate status of Isfahan health faculty during 1989 to 1993 based on occupation and continuing education, Journal of research in medical sciences, Vol.3, No.1, Pp.32-64.
Hamdi, M.R, Parvaresh, A, Amin, M, 2005, Job description and requirements of different degree of environmental health graduates, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.2, Pp.63-71.
Malakotian, M, Parvaresh, A, 2003, Employment status of graduates of environmental health personnel in Iran during 1996 to 2002, Iranian Journal of Medical Education, Vol.10, Pp.65-70.
Marandi, A, Azizi, F, Larijani, B, et al, 1991, Health in Republic Islamic of Iran, Publication of Shaheed Beheshti university of Medical Sciences and health Services, University of Medical Sciences Shahid.
Mohseni, M, 1989, Medical and health sociology, Tehran, Tahoori,Vol.3, Pp.73-79.
Mohseni, M, 1992, Medical education and social medicine, Journal of Continuing Medical Education, Publication of center for Continuing Medical Education, Ministry of Health & Medical Education, Vol.2, No.6, Pp.11-22.
Varkeevisser, C.M, Pathmanathan, I, Brownlee, A, 1998, Designing and conducting health systems research project, Publication of ministry of health & medical education.
Zier, K, Stagnaro-Green, A, 2001, A multifaceted program to encourage medical students’
research, Acad Med, Vol.76, No.7, Pp. 743-747.