نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

امروزه به این مهم پی برده‌اند که توسعه هر جامعه‌ای در گروی افزایش سطح سرمایه‌ی اجتماعی سازمان‌ها و نهادهای فعال در آن است. منابع بسیاری در ایجاد این سرمایه نقش دارند، از بین این منابع، دانشگاه‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سرمایه اجتماعی، بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هیأت علمی خود بیفزایند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز انجام گرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام اعضای هیأت علمی شاغل در دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می‌داد (N=35)، که به دلیل محدود بودن اعضاء (جامعه پژوهش)، نمونه‌گیری به صورت سرشماری انجام گرفت و تمامی اعضای هیأت علمی این دانشکده در این پژوهش شرکت داده شدند. با استفاده از ابزار پرسش‌نامه‌، داده‌ها جمع‌آوری گردید و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون آماری T، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی، مؤلفه‌های همدلی و همیاری در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی بهداشت در وضعیتی مطلوب قرار دارند. مؤلفه‌ی اعتماد در وضعیت متوسط رو به بالا، مؤلفه‌های تعاون و همبستگی در وضعیت متوسط و مؤلفه‌ی شبکه در وضعیتی نامطلوبی قرار دارد. بنابراین با ارتقای مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی، می‌توان میزان رضایت و انگیزه‌ی شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده را بالا برد؛ که این امر سبب افزایش اثربخشی فرایند آموزش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Social Capital Status among Faculty Members of Health School of Ahvaz jundishapur University of Medical Sciences: 2011

نویسندگان [English]

  • Hasan Jafary 1
  • Zahra Mirzaei 2
  • Zahra Ghanavati Nejad 3

1 Faculty Member of, Department of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz ,Iran

2 Student of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

3 Student of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the development of any society depends on the levels of social capital in its active organizations and institutions that many resources are involved in making this capital. Among these resources, universities can promote the knowledge, skills and competencies of their faculty members by investing in social capital. This study was aimed at surveying the social capital status in all faculty members employed at Health Faculty of Ahvaz Jundishapur University Medical Sciences (N=35). Data were collected by using questionnaire and analyzed by descriptive statistics and T-test in SPSS. Findings showed that among the components of social capital, empathy and helping were in good condition, Component of trust was in upper-middle and the cooperation and solidarity were in middle and finally social network was in poor condition between faculty members of Health School. So promotion of social capital concept can raise job satisfaction and motivation of faculty members and improve the effectiveness of training process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Faculty Members
  • Health School
Akhtar Mohagheghi, M 2007, Social capital, Tehran, Akhtar researchers, First Printing, Pp. 23-22.
Alvani, M, Abdollahpur, M 2008, The role of social capital in entrepreneurial enterprise, Message Management, Vol.27, Pp. 25-26.
Alvani, M, Nategh, T, Farahi, M 2007, The role of social capital in the development of organizational knowledge management, Journal of Management Sciences of Iran, Vol.5, Pp. 35-72.
Amir kafi, M 1995, Social trust: social trust and its determinants, M.S Thesis, Shahid Beheshti University.
Amir khani, T, Pourezat, A 2008, Contemplate the possibility of the development of social capital in the light of justice in government agencies, Journal of Public Administration, Vol. 1, No.1, Pp.19-32.
Arab, A 2009, Identificatio and comparement the relationship between social capital and entrepreneurship and private enterprise in public in Qom, MS Thesis, Tehran, Tehran University (Qom Campus).
Ghanadan, M, Andishmand, V 2009, The role of University in creation of social capital in order to provide a model for improving the country's higher education system, Knowledge and Research in Education, Islamic Azad University (Iran), Vol. 23, 23-44.
Golabi, F 2004, Social role performance and role in development, with emphasis on Social Council (East Azarbaijan province), M.S Thesis, School of Social Sciences, Tehran.
Haghighatean, M, Rabani, R, Kazemi, S 2008, Impact of social capital city on vocational high school teachers, Knowledge and research in educational sciences, khorosgan Islamic Azad University (Iran), Vol.17, Pp. 147-164.
Hihong, P 2006, The Role of trust on knowledge creation In a virtual organization: A social capital perspective, Journal of Knowledge management practice, Vol. 7, No.4, Pp.5-14.
Hosseini, M 1990, The effect of NGOs Strategies on creating and enhancing the social capital, Journal of Management Studies, Law Enforcement, Vol.5, No.1, Pp.89-100.
Javaheri, F, Bagheri, L 2007, The impact of Internet use on social and human capital, School of Human Sciences, Vol. 58, Pp. 33-66.
Kafashi, M, Azadeh, N 2009, Social factors affecting on the level of social trust among faculty, Social Science Research Letters, Vol.3, No.1, Pp. 89-116.
Kamran, F, Ershadi, Kh 2009, The Survey of Social capital and mental health of the network, Journal of Social Research, Vol. 3, Pp. 29-54.
Karimi, M 2003, Measurement the level of social capital with emphasis on the social trust, M.A thesis, Economics and Administrative Sciences Faculty (Isfahan).
Lin, S, Huang, Y 2005, The role of Social Capital in the Relationship Between Human Capital and Career Mobility, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No.2, Pp. 191-205.
Majedi, M, Lahsaei Zadeh, A 2006, The Survey of relationship between background variables, social capital and quality of life satisfaction, Rural Development Journal, Vol.4, Pp. 91-136.
Mosavi, M 2006, Community participation as one of the component of social capital, Journal of Social Welfare Research, Vol.23, Pp. 67-92.
Putnam, R.D 1995, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern, Italy, New Jersey, Princetone University Press.
Safarzadeh, H, Ahmadi Sharif, M, Zakeri, A 2010, The effect of training component of social capital on the faculty, Journal of Educational Technology, Vol. 5, No.2, Pp.145-152.
Shabani Varki, B, Ahanchian, N 2006, Academic leadership and social capital, Journal of New Educational Ideas, Vol.2, No.3,4, Pp. 39-58.
Shariat, V, kaikhavni, A 2010, Empathy in the clinical areas of hospitals and specialized medical assistants, Journal of Clinical Psychiatry and Psychology, Vol.3, 248-256.
Taslimi, M, Monavarian, A, Ashena, M 2006, The Survey of relationship between social capital and entrepreneurship within the organization, Culture Management, Vol. 4, No. 14, Pp. 27-56.
Zahedi, M, Shiani, M, Alipoor, P 2009, The relationship between social capital and social welfare, Journal of Social Welfare Research, Vol. 32, Pp. 109-129.