نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

فعالیت‌های آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه‌گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. این مطالعه‌ی توصیفی - مقطعی با هدف تعیین وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از دیدگاه اعضای هیأت علمی در نیم‌سال اول تحصیلی 88 – 1387 انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل 32 سؤال مربوط به عملکرد آموزشی اساتید است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 12 و با شاخص‌های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد، استفاده اعضای هیأت علمی از روش‌های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخ و ترکیبی، استفاده از وسایل کمک آموزشی و تعداد جلسات هر درس تخصصی مطلوب، ولی استفاده از روش تدریس کارگاهی نامطلوب گزارش شد. میزان استفاده‌ی اعضای هیأت علمی از روش ابداعی و جدید در تدریس تئوری و بالینی و میزان مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی درسی نسبتاً مطلوب بود. طبق شاخص‌های مربوط به آموزش بالینی، میزان اجرای راندهای آموزشی در هر واحد بالینی نسبتاً مطلوب، ولی کفایت تنوع و تعداد موارد بیماری برای یادگیری دانشجویان نامطلوب گزارش گردید. این مطالعه، روشی برای مقایسه وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود فراهم نمود که می‌تواند آگاهی بیشتر مسؤولان ذی‌ربط نسبت به شرایط موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و نارسایی‌ها مطابق با نقطه نظرات اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی این دانشگاه را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Midwifery nursing educational status from the viewpoint of faculty members

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mousavi
  • Shahnaz Najar

Mastering & faculty member of midwifery Jundishapur University Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The educational activities of each country can account investment of one generation to another generation. This descriptive – cross sectional study was conducted to determine the educational status of midwifery nursing group of Ahwaz medical sciences university from academic faculty members viewpoint in the first semester from 2008 to 2009. The study population included all masters of Ahwaz Nursing Midwifery Faculty. Data collection tool was a questionnaire including 32 questions relating to educational masters function. The data was analyzed by using SPSS software and with descriptive statistics. Research finding indicate that faculty members’ use of teaching methods of lecture, question and answer and combination, use of educational aid tools and number of sessions for each lesson were reported desirable but use of workshop teaching method was unsatisfactory. The faculty members’ use of new and innovative techniques in theory and clinical teaching and their participation in the curriculum was as relatively desirable. According to indicators related to clinical education, implementation of educational rounds in each clinical unit was reported relatively desirable but enough variety and number of cases were reported undesirable for learning of students.This stuy provided a method for comparing of present situation to desirable situation that can be provided more awareness of relevant authorities to existing condition and create a appropriate clinical environment for students and endeavor to eliminate defects and failures according to the views of faculty members to promote their university education quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational status
  • Nursing midwifery group
  • Teaching methods
Bazargan, A 2007, Educational Evaluation,5th ed, Tehran, Samt, Pp.9-15-81. Ehtesabi, A.R, Moshiri, Z, Baghaee, R 2005, A good teacher Survey from medical students viewpoint of Urmia Medical Sciences University, Iranian Journal of Medical Education, No.14,(attachment), Pp.110. Farzianpour, F, Sedighi Gilani M.A, Zinalou, A.A, Eshraghiyan, M.R 2005, Educational evaluation in 15 departments of clinical and basic science at the Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, National Congress Seventh Special Publication of Medical Education 2005, No.14(attachment), Pp. 73-74. Gaff, G, Jerry Ratcliff, L 1996, Handbook of the Undergraduate Curriculum: A Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices, and Change, John Viley Publisher, Pp.5-8.
Ghafourian Borujerdnia, M, Shakournia, A 2002, Study of faculty members viewpoint of Ahwaz Medical Sciences University on the feedback of evaluation results and improve teaching quality, Iranian Journal of Medical Education. National Congress fifth Special Publication of Medical Education, No.7, Pp. 90 -91. Khademian, M.H, Karimi, Sh 2005, Evaluation of clinical education problems from viewpoint of nursing students in Fasa 2004-2005, Iranian Journal of Medical Education, National Congress Seventh Special Publication of Medical Education 2005, No.14(attachment), Pp.106. Lak Dizji, S, Razavi, N, Davoodi, A, Valizade, S 2005, Comparison of teaching methods of lecture and discussion on the learning of nursing students in the second semester 83-84, Iranian Journal of Medical Education, National Congress Seventh Special Publication of Medical Education, No.14(attachment), Pp.14-15. Mansourian, M, Pour naser, B, PadashL, Charkzi, A, Ghorbani, M 2009, Attitude of faculty members of Gorgan medical sciences university about the lesson plan, Sabz Magazine, National Congress Tenth Special Publication of Medical Education – Shiraz, Pp.207. Mesri, R, Barzegar, M, Sayah melli, M, Alizadeh, M, Tahmasebi, Z 2005, Evaluation of educational activities, research of Tabriz medical faculty members in 2005. Iranian Journal of Medical Education. National Congress Seventh Special Publication of Medical Education, No.14(attachment), Pp.100. Mortazavi, H, Nemat, R, Soheil Arshadi, S, Armat, MR 2005, Effectiveness of interactive learning and teaching methods in educational processes, Iranian Journal of Medical Education. National Congress Seventh Special Publication of Medical Education, No.14(attachment), Pp.28. Nahas, V.L, Nour, V, Al-Nobani, M 1999, Jordanian undergraduate nursing students' perceptions of effective clinical teachers, Nurse Educ Today, Vol.19, No. 8, Pp.639-648. Pyrak, A, Atarodi Kashani, Z, Salehyan, T, Azarkish, F 2011,Evaluating of Iranshahr Nursing and Midwifery from midwifery students viewpoint in 2008, National Congress Twelfth Special Publication of Medical Education, Ofogh magazine, Vol.4, No.2, P.408.
Ramzgooyan, Gh 2000, Improving productivity and its application in North Tehran Branch, Research projection , Islamic Azad University, North Tehran Branch, Research assistance. Shahabi Nejad. M, Rafiee, Gh, Khodadadi Zade, A, Kazemi, M, Davari, A 2003, Internal evaluation of the RUMS Surgical Nursing Group in First Semester 1381-82, Iranian Journal of Medical Education,No.10, P. 73.
Shahbazi,A, Shahin, K, Karimi, B, Ghorbani, R, Nouri Sepehr, R 2005, Evaluation of the Social Medicine Department, Semnan Medical Sciences University in 2003. Iranian Journal of Medical Education. National Congress Seventh Special Publication of Medical Education, No.14(attachment), P.72. Stark, J.S, Lowther, M.A, Bentley, R.J, et al 1990, Planning Introductory College Courses: Influences on Faculty. Ann Arbor: University of Michigan, National Center for Research to Improve Post-Secondary Teaching and Learning. P.6. Yarmohammadian, M.H, Kalbasi, A 2006, Internal evaluation of departments in the school of Medical University School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Science, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No.1, Pp. 125-134.
Yazdankha Fard, M, Pouladi, S, Kamali, F, et al 2009, The Stressing Factors in Clinical Education: The Students Viewpoints of Bushehr Medical Sciences University, Iranian Journal of Medical Education, Vol.8, No.2, Pp. 341-349. Yousefi, M.R, Moradi, A, Noori, B 2005, Evaluation of faculty members acquaintance with new methods of training and audio-visual equipment and computers, Golestan Medical Sciences University in 2004. Iranian Journal of Medical Education, National Congress Seventh Special Publication of Medical Education, No.14(attachment), Pp.84-85.