نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

ارتقای کیفیت آموزشی هدف متعالی نظام‌های آموزشی است و امروزه ضرورت توجه به کیفیت و تعالی برای ارتقای آن از طریق ارزشیابی احساس شده است. در این بررسی از 92 دانشجو در سه دوره‌ی متوالی سال‌های 87-88-1389 به عنوان نمونه استفاده گردید که روش تدریسی که تلفیق از خودارزیابی_ ارزشیابی هم‌کلاسی و استاد بود به آن‌ها ارائه گردید. در پایان سه دوره، وضعیت همکاری و انگیزش برای یادگیری نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، که میانگین شرکت فراگیران در ارائه‌ی مطالب از 3/51 درصد به 100 درصد افزایش یافت. میانگین غیبت از کلاس درس، از 3/2 ساعت به کمتر از یک ساعت تقلیل یافت و همچنین میانگین نمرات نهایی فراگیران بر مبنای 20 نمره از 5/13 به 5/18 افزایش داشت. همچنین میزان رضایت‌مندی فراگیران از ضعیف به عالی تغییر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Undergraduate health assessment course combines the theoretical basis of self-assessment, assessment by classmates and teachers

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Alavi

Associate Professor of Jundishapur, Specialist in infectious and tropical diseases, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Improving educational quality of the educational system is transcendental. Today, the need for improving the quality of the evaluation has been felt vitally in this study, 92 students in three consecutive years of 87 - 88 to 89 were used as samples. Teaching method that combines the self-assessment- evaluation of their classmates and teachers were presented. Working conditions and motivation for learning in the three samples were analyzed. Average students participated in the presentation of 51/3% to 100% increases. The absence mean from the classroom of 2/3 hours were reduced to less than one hour The final scores of students based on grade 20, 13/5 18/5 increased, Learners from poor to excellent satisfaction rate was changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-evaluation
  • Education
  • Evaluation
Bazrafkan, L, Nikseresht, A 2002, Evaluation of medical faculty members viewpoints about lesson planning, Iranian j med Educ, Pp.7-8.
Human, H 2002, Psychological and educational meaturment, Tehran, Parsapublishing, Pp. 10-15.
Shakoornia, A, khosravi, A, Shariati, A, Zarei, A 2007, Survey on multiple choice questions of faculty members of Jondishapur medical university of Ahvaz, The National congress of medical education. Kerman university of medical science, Pp.44.
Zolfaghari, B 1998, Student evaluation workshop, The 3rd Iranian congress of medical education in Isfahan, Iran.