نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

توجه به نقش روز افزون فراگیری درس زبان انگلیسی و اهمیت آن در ارتقای دانش و شناخت دانشجویان از رشته‌ی تحصیلی خود، ضرورت یادگیری آن را دو چندان می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات موجود در فراگیری درس زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی است که جامعه‌ی آن کلیة دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت می‌باشد (N=650). نمونه‌ی این پژوهش30 درصد از حجم جامعه (195 نفر) است که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه‌ی محقِق‌ساخته‌ای بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده و شامل22 سؤال پنج گزینه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که از بین عوامل فردی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت عامل «عدم اختصاص دادن قسمتی از زندگی روزانه به یادگیری زبان از سوی دانشجو» و از بین عوامل آموزشی، عوامل «ضعف سیستم آموزش و پرورش و پایه‌ریزی نامناسب قبل از ورود به دانشگاه» و «عدم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تدریس همچون فیلم، نمایش‌نامه، و... در حین تدریس» و نیز در بین عوامل فرهنگی- اجتماعی، عامل «بالا بودن میزان هزینه‌ها برای آموزش در مراکز زبان آموزی» به عنوان مهم‌ترین مشکلات انتخاب شدند. از این رو ضروری به نظر می‌رسد که مسؤولان آموزشی دانشگاه، تدابیری در جهت از میان برداشتن مشکلات موجود و ارتقای سطح یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of problems of learning English lesson in students of Health School of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2009

نویسندگان [English]

  • hasan jafary 1
  • Mina Keshtkar 2
  • Kamal Shakhi 3
  • Hamidreza Maharloo 3

1 Instructor of Department of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Student of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Student of Health Care Management, Health School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Attention to the increasing role and importance of English learning in promoting the knowledge and understanding of students about their fields can double the necessity of its learning. The purpose of this study was to investigate the problems of English learning among the students of Health School of Ahwaz Jundishapur university of medical sciences. This research is a descriptive study. The population were all students in school of health (N= 650). Samples of this study was thirty percent of the population size (195 persons), which selected by classification of randomly. The data gathering tool was a questionnaire's researcher made that prepared based on the Likert scale that consisted of 22 questions with 5 points. Data was analyzed by descriptive statistics and SPSS software. Results from the study showed that among the individual factors "not assignment a part of daily life to learning of English from students" and between educational factors, "weak educational system and establishing unsuitable prior From entering the university" and "the lack of utilization of modern teaching methods such as movies, display, and ... during teaching and also among cultural-social factors, "high costs for training in language learning centers" were selected as the most important problems. Thus, it seems essential that the university educational authorities take measures to eliminate existing problems and promote learning English among the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English lesson
  • Students
  • Problems
  • University of medical sciences
Abasi, M, Ahmadi, Gh, Lotfi, A 2008, Learning and teaching Problems of English Lesson in students of Isfahan high schools from point of view teachers, Journal of research and science in Humanities Curriculum. Islamic Azad University (Isfahan). no.22, Pp. 141-156.
Ahmadi, M 1998, Assessment the student's ability of Shaid Behshti university in reading of english passages, Pajohande, Vol.2, no.4, Pp. 109-113.
Andam, H 2009, The necessity of learning English, Aavailable at: http://kangann.blogfa.com
Bada, E, Okan, Z 2000, Student' Language learning preferences, TESL- EJ, Vol.4, No. 3, Pp. 1-16.
Brardokht, A 2008, Importance of learning english, Available at: http://www.aftab.ir
Ebadi, F.A.G 2004, Assessment the student's ability in understanding the concepts of educational films in English. Journal of Qazvin University of Medical Sciences, No.34, Pp. 66-63.
Haratmeh, S.M 2006, Adopting the culture in english curriculum. Journal of English learning of Roshd. No. 84.
Pour, H.F 2007, English educational problems. Newspaper of Iran morning. 8th August, 2542 Version Number.
Ortiz, A.A 2007, English language learning with special needs: Effective instructional strategies, Journal of learning disabilities, Vol.30, 321-420.
Paqhale Jamali, M 2007, Students and their inability to speak in English, Journal of English learning of Roshd. No.4.
Rezai, MJ 2004, Teaching language arts action in high school books, Journal of English learning of Roshd, No. 62.
Sheikholeslami, KH 2005, Relationship between motivational beliefs and using of learning English' strategies among students, Journal of Psychology of Vesal, Vol.10, No. 1.