نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، داشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

هر الگوی تدریس نوعی پژوهش درباره‌ی تدریس و یادگیری است. در فعالیت‌های آموزشی، معلم باید تلاش کند با بهره جویی از روش‌ها و وسایل، شرایط را برای یادگیری شاگردان فراهم سازد. درتدریس معمول، مراقبت پرستاری درآخرین قسمت درس می‌آید. بنابراین دانشجو قادر نیست بین مراقبت و علایم بیماری، ارتباط برقرار کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ارائه‌ی همزمان علایم ومراقبت‌های پرستاری با استفاده از الگوریتم بیماری‌ها بر یادگیری مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه دانشجویان بود. این مطالعه در طی چند ترم در کلاس پرستاری کودکان 2 انجام شد. نتایج در‌ یک‌کلاس (33نفره) در سال 1389 ارزیابی شد. مطالب کلیدی (تعریف بیماری- پاتوفیزیولوژی- علایم-‌ درمان و‌ مراقبت پرستاری) باید استخراج و در نرم‌افزار word 2007 درtext box نوشته شده و در محل مناسب در الگوریتم جای گرفت. دانشجو باید با دیدن هر مطلب پیامدها را حدس بزند‌ و علت (هر موضوع را فعالانه کنکاش کند. (همچنین با هر علامت یا نشانه بلافاصله درمان و مراقبت آن بیان می‌شد.) در روز امتحان پایان ترم با پرسشنامه‌ای نظرات دانشجویان پرسیده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان این شیوه‌ی تدریس را در خلاصه کردن مطالب و در عین حال مفید بودن آن، میزان یادگیری در کلاس، سرعت ارائه‌ی مطالب، یادآوری مطالب در زمان مرور درس برای آمادگی امتحان‌ بین50 درصد تا 96 درصد در سطح خوب و عالی‌بیان کرده اند. استفاده از الگوریتم می‌تواند آموزش مراقبت در نزدیک‌ترین سطح به مشکلات بیمار را ممکن سازد. همچنین دانشجویان با شرکت فعال در کلاس درس، یادگیری معناداری از فلسفه‌ی مراقبت را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effeets of Simultaneous Presentation Of Symptoms, Treatment and nursing Care in Learning the contents of diseases vsing diagram(diseases algorithm) in the word software from the perspective of nursing students

نویسنده [English]

  • Hooshang Alijani Renani

Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nursing and Midwifery School, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The teaching model is a type of research on teaching and learning. In educational activities, teachers should strive Using methods and equipment, provide the conditions for student learning In conventional teaching, nursing care the latest study comes so the student is not able to communicate between care and disease .The Purpose of this study was determination effect of provide nursing care and signs simultaneously with using algorithm of disease on learning Nursing care has been from the students viewpoint. This study was conducted over several semesters in pediatrics nursing 2. Results in one class (33 members) were assessed in 2009. Key contents (definition of disease - path physiology - symptoms – treatment and nursing care) extracted and written text box in word 2007 software and was in place at the right place in Algorithm. The Students could guess the outcome of the display contents and explore every issue actively. Also were treatment or cares with any signs or symptoms immediately expression. In final Exam day were asked the suggestion of students with a questionnaire. Findings indicate that students taught this way in the Summary and yet its benefits, the amount of learning in the classroom, speed presentations, recalling the time to review the lesson materials for exam preparation between 50% to 96% have a good level of sumptuous using the algorithm can be trained to the level of care at the nearest possible patient problems also, with the active participation of students in the classroom learning experience meaningful philosophy of care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lecture
  • learning
  • algorithm
Khorshidi, A 2001, Teaching Methods and Techniques, Tehran, Hejazi, pp.10-11.
Shabani, H 2007, Instrument Skills (Methods and Techniques of Teaching), 21th ed, Vol. 1, Tehran, Samt.
Ahadian, M 1995, Preparation and Principals of Educational Technology, Tehran, Boshra, pp.28.
Saberian, M; Aghakhani, S 2005, Process in the Medical Curriculum, Tehran, Salemi, pp.87-98.
Borim, L; Taleghani, F; Parsa Yekta, Z 2008, New Teaching Strategies, Tehran, Boshra, pp. 76-79.
Vahabi, A; Nadrian, H; Sayyadi, M; et al 2012, Quantitative Study of Determinant Factors of Effective Teaching in Kurdistan University of Medical Sciences: Non-Clinical Teachers' Viewpoints, Iranian Journal of Medical Education, Vol.12, No.1, 46-54
Anyaehie, US; Nwobodo, E; Oze G; et al 2011, Medical students' evaluation of physiology learning environments in two Nigerian medical schools, Advanced Physiology Education,Vol.35, No.2, 146-8.
Copeland, H 2000, Successful Lecturing, Journal of General Internal Medicine,Vol.15, No.6, 366-371.
Kharashdi, F 2011, Method of Improve Quality of Lecture, Strides in Development of Medical Education, Vol.8, No. 2, 200-203.
Amini, N; Zamani, BE; Abedini, Y 2010, Medical Students' Learning Styles, Iranian Journal of Medical Education, Vol.10, No. 2, 141-147.
Monzavi, A; Sadighpour, L; Jafari, S; et al 2012, Viewpoints of Clinical Dentistry Students on the Factors Affecting the Quality of Lectures in Theoretical Courses, Iranian Journal of Medical Education, Vol.11, No.7, 832-841.