نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه اطفال، بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مهارت ارتباط پزشک با بیمار به هنگام گرفتن شرح حال و معاینه باعث جلب اعتماد بیمار و خانواده ی وی شده، در نتیجه باعث می شود معاینه دقیق تر، تشخیص و درمان صحیح تر صورت گیرد. در این مطالعه، نحوه برقراری ارتباط کلیه مقاطع پزشکی با بیماران هنگام معاینه از دیدگاه بیمار و مشاهده گر با استفاده از پرسشنامه ایوانز مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی در سال 1391 انجام گرفت. در تحقیق حاضر، مهارت ارتباطی پزشکان با پرسشنامه ایوانز از پزشکان و بیماران آن ها، با دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه اول شامل50 نفر از پزشکان (متخصص، عمومی، دستیار و کارورز) مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه دوم 50 نفر از بیماران آن ها بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. توزیع هر دو پرسشنامه با حضور پژوهشگر و به صورت مشاهده و مصاحبه انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده با آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار20.0 SPSS تحلیل شد. چک لیست ایوانز شامل سه مرحله معاینه (شروع، اجرا و پایان) است که در تحقیق حاضر، میانگین شروع معاینه 84/1، میانگین معاینه 20/2 و پایان معاینه 89/1 از 3 امتیاز به دست آمد. در مجموع نحوه ی برقراری ارتباط پزشک با بیمار از دیدگاه مشاهده گر و بیمار 93/1 بود که در سطح متوسط ارزیابی گردید. همچنین بر طبق هر دو دیدگاه، بیشترین نواقص در روند شروع و سپس پایان و در نهایت اجرای معاینه بود. در بعضی موارد، بین دیدگاه بیمار و مشاهده گر همخوانی وجود نداشت. بنابراین نقایصی در مهارت برقراری ارتباط پزشک با بیمار در حین معاینه وجود داشت که با توجه به اهمیت ارتباطات، ضرورت آموزش مهارت ارتباطی در مرکز مهارت های بالینی قبل از تماس با بیمار واقعی آشکار می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of physicians’ communication with patients in Ahvaz Hospitals from Patient and observer 'Perspectives

نویسندگان [English]

  • Shohreh Banidavoodi 1
  • Mohsen Hoseizadeh 2
  • Elham Maraghi 3

1 M.A in Educational Management, Abuzar Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member of Pediatrics, Abuzar Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 MSc in Epidemiology, Department of Biostatistics and Epidmiology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Good communication between physician and patients during history taking and
examination could lead to the both patient and his family' trust. Thus, examination, diagnosis,
and treatment will be more precise and more accurate. The aim of this study was to
investigate all sections of physicians’ communication with patients from the observer and
patient’s view. This study was a descriptive – cross sectional study in 2013. In order to assess
the physician’s communication skill, 3 criteria of the Evans’s questionnaire, two groups
(physicians and their patients), and two questionnaires were evaluated. First group (N=50)
were specialists, general, residents, and interns, second group consisted 50of their patients
were selected simple-randomly. Distribution of two questionnaires, observation, and
interviews were conducted by the researcher. Data obtained with correlation coefficients
spearman, descriptive, and inferential statistics were analyzed by SPSS 20.0 software. The
Evans’s checklist has three steps for examination (starting, implementing, and ending)
through the present study; consequently, the first step (m=1.84), the second step (m=2.20),
and third step (m=1.89) were obtained from 3 points and final result was (m=1.93). In total,
the performance of physicians in communicating with their patients during visits was at
intermediate level (m=1.93) from both the observer and patients’ views. Moreover, according
to their views, the most areas of deficit were at the beginning (m=1.84) and then ending
(m=1.89) and during conducting of the interview (m=2.20), respectively. In the most parts,
there was no consistent between observer’s and patient’s views.
There are some deficiencies in physicians’ communication skills during history taking and
visits. Considering the importance of communication skills, teaching them before confronting
real patients would be necessary in Clinical Skills Learning Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Communication skills
  • Physician
  • Patient
  • Ahvaz
Baig, LA, Violato, C, Cruther, RA, 2009.
Assessing clinical communication skills in
physicians: are the skills context specific of
generalizable, BMC Medical Education,
Vol.8, No.3, Pp.145-149.
Beckman, HB, Markakis, KM, Suchman,
AL, et al, 1994. The doctor-patient
relationship and malpractice. Lessons from
plaintiff depositions, Arch Intern Med, Vol.
154, No.12, Pp.1365-70.
Bertakis, KD, Frank, P, Epstein RM 2009,
Journal of Women’s Health, Vol. 18, No. 2
Pp. 54-59.
Bischoff, A, Perneger, TV, Bovier PA, et
al, 2003. Improving communication
between physician and patients who speak a
foreign language, Br J Gen Pract, Vol. 53
No. 492, Pp. 541-546.
Brook, DW, Gordon, C, Meadow, H, et al,
1998. Education in behavioral medicine,
Med Teach, Vo. 20, No. 3, Pp. 241-6.
Das, M, Townsend, A, Hasan, MY, 1998.
The views of senior students and young
doctors of their training in a skills
laboratory, Med Educ, Vol. 32 No. 2,
Pp.143-149.
Edingham, I, 1998. Twelve tips for setting
up a clinical skills training facility, MCJ,
Vol. 20, No. 6, Pp. 503-507.
Evans, BJ, Stanley, RO, Mestrovic, R, et al,
1991. Effects of communication skills
training on students' diagnostic efficiency,
Med Educ, Vol. 25, No.6, Pp. 517-526.
Evans, B, Stanley, R, Coman, G, et al,
1992.Measuring medical students'
communication skills: Development and
evaluation of an interview rating scale,
Psychol Health, Vol. 6. Pp. 213-25.
Farajzadeh, S, Noohi, A, Mortazavi, HR,
2006. Interns’ communication with
patients: the views of patients and bservers,
Iranian Journal of Medical Education, Vol.
6, No. 2, Pp. 79-85.
Finlay, IG, Stott, NC, Kinnersley, P, 1995.
The assessment of communication skills in
palliative medicine: a comparison of the
scores of examiners and simulated patients,
Med Educ, Vol. 29, No.6, Pp. 424-9.
Fiscella, K, Franks, P, Srinivasan, M, et al,
2007. Ratings of physician communication
by real and standardized patients, Ann Fam
Med, Vol. 5, No. 2, Pp.151-158.
Glaser, KM, Markham, FW, Adler, HM,
et al, 2007. Relationships between scores on
the Jefferson Scale of physician empathy,
patient perceptions of physician empathy,
and humanistic approaches to patient care: a
validity study, Med Sci Monit, Vol. 13,
No.7, Pp. 291-294.
Grant, VJ, Hawken, SJ, 2000. What do they
think of it now? Medical graduates' views
of earlier training in communication skills,
Mead Teach, Vol. 22, No. 3, Pp. 260-4.
Kelly, B, Zolnierek, H, Dimatteo, MR,
2009. A physician communication and
patient Adherence to treatment, Med care,
Vol. 47, No. 8, Pp. 826-834.
Ling Leong, SH, Gingrich, D, Lewis, PR, et
al, 2005. Enhancing doctor –patient
communication using Email: A pilot study,
JAM Board Fam Med, Vol. 18, No.3,
Pp.180-188.
Maguire, P, Fairbairn, S, Fletcher, C 1986,
Consultation skills of young doctors: IBenefits
of feedback training in
interviewing as students persist, Br Med J,
Vol. 292, No.6535, Pp. 1573-6.
Marteau, TM, Humphrey, C, Matoon, G,
et al, 1991. Factors influencing the
communication skills of first-year clinical
medical students, Med Educ, Vol. 25, No.2,
Pp. 127-34.
Mazor, KM, Ockene, JK, Rogers, HJ, et al,
2005. The Relationship between Checklist
Scores on a Communication OSCE and
Analogue Patients Perceptions of
Communication, Advances in Health
Sciences Education, Vol. 10, No. 1, Pp. 37.
Nasirian, kh, 2003. Evaluation of patient
satisfaction with the medical staff at the
hospital, Yazd 2003. Proceedings of the
National Conference on Health
Communication Service, Tehran University
of Medical Sciences, Tehran, Pp. 92.
Rahman, A, 2000. Initial assessment of
communication skills of intern doctors in
history-taking, Med Teach, Vol. 22, No. 2,
Pp.184-8.
Sanson-Fisher, R, Cockburn, J, 1997.
Effective teaching of communication skills
for medical practice: selecting an
appropriate clinical context, Med Educ,
Vol. 31, No. 1, Pp. 52-57.
Simpson, M, Buckman, R, Stewart, M,
et al, 1991. Doctor-patient communication:
the Toronto consensus statement, BMJ,
Vol. 303, No.6814, Pp.1385-7.
Thompson, JA, Anderson, JL, 1982. Patient
preferences and the bedside manner, Med
Educ, Vol. 16, No. 1, Pp.17-21.
Verby, JE, Holden, P, Davis, RH, 1997.
Peer review of consultations in primary
care: the use of audiovisual recordings, Br
Med J, Vol. 1, No. 6179, Pp. 1686-8.
Wong YS, Lee, A, 2006. Communication
skills and doctor patient relationship,
MARCH J, Vol. 11, No. 3, Pp. 34-39.