نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده که با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نمونه پژوهش شامل250 نفر از این دانشجویان بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در زمینه آشنایی و استفاده از مرورگرهای اینترنتی، استفاده از روش-های جستجوی پیشرفته و میزان تأثیر استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی بین دو گروه علوم انسانی و فنی مهندسی تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که در بعد میزان اهمیت و اعتماد به صحت منابع اینترنتی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of Internet Information-Seeking Behaviour: A Case Study on Islamic Azad University Students in Dezful Branch

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Seifi Maleki 1
  • Abdolhosein ogbehi 2

1 MA in Educational Planning, Ahvaz, Iran.

2 MA in Educational Planning, jundishpur, University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was the comparison of Information-Seeking Behaviour
through Internet in Arts and sciences university students and this servey was done with
descriptive method. Research sample consisted of 250 university students who were selected
randomly from Arts and sciences students of Islamic Azad University, Dezfoul Branch. Data
needed was gathered by researcher-made questionnaire that was about Information-Seeking
Behaviour. Research findings indicate that there is a significant difference between Arts and
sciences students about the rate of familiarity and using web browsers, using advanced
techniques and the effect of internet in providing students' information needs. The results also
showed that there was no significant difference between the two groups at both importance and
reliance on internet resources levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information - Seeking Behavior
  • University Students and Internet
Adhami, A, 2004, What is information
seeking behavior?, Quarterly Journal of
information, Pp. 31 - 36.
Darzi, S, 2011, The study of University
students information seeking behavior in
using of online information resources of
Mazandaran University, Agricultural
Sciences and Natural Resources of Sari
University quarterly Journal of Academy
(library science and information science
and information technology), Third Year,
No. 12.
Islami, A, 2007, The study of PhD student
information seeking behavior in using the
Internet and e-resources of Geography
Faculty of Tehran University, Library
Journal, forty-one years, forty-sixth book,
Pp. 133 - 154.
Nasiri, M, 2005, The study of students'
information seeking behavior Islamic Azad
University Behbahan Branch and the
teachers' effects in the model of information
seeking behavior, Library Journal, No. 43,
Pp.153 - 181.
Noorozi Chaleki, A, 2006, The main factors
in information seeking behavior, Quarterly
Journal of Library and Information Science,
Pp. 144 - 175.
Omidian, F, 2010, A Cross Cultural
Comparison of Attitude towards E-Learning
Among Indian and Iranian University
Students in Relation to their Computer Self–
efficacy and anxiety (Doctoral Dissertation),
University of Panjab Department of
Education.
Panchanatham, N, 2010, A Study on Impact
of Rural College Students in E-Learning
(Nagapattinam District, Tamil Nada, India),
Vol.4, No.1.
Wilson, T .D, and Streatfield, D.R, 2000,
Human Information Behavior, Special Issue
on Information Science Research. Vol .3,
No.2, Pp. 50-57.
Rastgo, A, Naderi, A, Shariatmadari, A, et
al, 2010, An analysis of the effects of
Internet literacy Education on the solving
problem skills of students. Quarterly
Journal of new approach in Educational
administration of Islamic Azad University
Marvdasht Branch. First year, No. 4.
Rud, A, 2009, Information seeking behavior
of graduate students of Islamic Azad
University in using of World Wide Web,
Journal of Library and Information Science,
Vol. 12, No. 47.
Tarverdizadeh, H, 2006, The comparison of
Information-Seeking Behaviour with using
Internet in Arts and science university
students, M.A Thesis, Alzahra University of
Tehran.
Vaezi, R., and Noor Afrooz, A, 2008, A
comparison of information-seeking
behavior: A study on Management and
Accounting faculty of Allameh Tabatabaee
University, Iranian Journal of Management
Sciences, Vol.3, No.11, Pp. 101-129.