نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول،

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه های آموزشی ادبیات و برنامه ریزی آموزشی دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بوده است. جامعه ی آماری پژوهش جمعاً بالغ بر208 نفر بوده است.در این پژوهش از روش های نمونه گیری سرشماری کامل و هدفمند استفاده شده است،ابزارهای پژوهش شاملپرسشنامه ی پژوهشگر ساخته، چک لیست و روش به کارگرفته شده، روش توصیفی- مقطعی می باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی اعتبارسنجی در7گام با4 عامل (مدیران گروه،اساتید،دانشجویان،و دانش آموختگان)و6 ملاک و150 نشانگر به ارزیابی درونی دانشکده ی مذکور پرداخته شده است. مدیران گروه های ادبیات و برنامه ریزی ملاک مدیریت و سازماندهی را نسبتاً مطلوب و ملاک منابع آموزشی را مدیر گروه ادبیات نسبتاً مطلوب و مدیر گروه برنامه ریزی آموزشی نامطلوب ارزیابی کرده اند و اساتید هر دو گروه ملاک اهداف و رسالت ها را نامطلوب اما فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب ارزیابی نمودند. همچنین اساتید هر دو گروه ملاک مدیریت سازمانی را مطلوب، اما ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده  اند. دانشجویان هر دو گروه، فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب و ملاک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانش آموختگان هر دو گروه ملاک های کارآیی دوره و آثار علمی و پژوهشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Internal Evaluation of Literature & Educational Planning Departments in Post-graduate Studies Faculty in Islamic Azad University of Dezful Branch

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Andisheh 1
  • AbdolMahdi MoarefZade 2
  • Masuod Boromand Nasab 2

1 Graduate Student, Educational Planning, Islamic Azad University, Dezful Branch, Iran.

2 Faculty Member, Islamic Azad University, Dezful Branch, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to conduct an internal evaluation of the Literature and Educational Planning departments on post-graduate faculty at Islamic Azad University., Dezfool Branch. The study employed a descriptive and analytical research method. The population involved the heads of departments (2), faculty members (24), graduate students (82), and post-graduate students (100). The research findings showed that all in all management was considered relatively well. However, all faculty members belonging to science departments evaluated management as desirable; missions and visions were not clear with faculty members in both departments, and also teaching methods were estimated relatively well in literature & educational planning science departments. Furthermore, students in all departments stated that teaching methods were favorable.
However, although educational facilities were considered favorable by the head of the department of Literature, the head of Educational planning had a relatively low a opinion of them. The majority of faculty members in both departments, on the other hand, regarded educational facilities as undesirable. In addition, students of literature regarded educational facilities relatively well. However, student of science department of educational planning mentioned it undesirable.Graduates from literature and educational planning estimated postgraduate programs relatively desirable and also they evaluated their scientific and research works relatively desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Educational Facilities
  • Managing
  • Teaching Methods
Farasat, M,and Kebreaey, A, 1998.Higher
educationin the21stcenturyQuarterlyof
Research andPlanninginHigher
Education.Journal of
PajoheshvaBarnamerezidaramozeshalie,
Pp. 17-2(Persian).
Delangizan, S, 2005.Developing worldand
therole of universitiesin thelabor, Pp. 1-
5.(Persian)
Weber, L, 2003. Justification and methods
of university evaluation.University -of
Geneva, faculty of Education.Educational
Administration Department, Pp. 45-50.
Bazargan, A, 2001.From internal evaluation
to quality assurance in higher education, the
case of medical education in Iran, Pp. 23-
27.( Persian)
Lamicq, H, Jensen, H.T, 2001. Towards
Accreditation Schemes for Higher
Education In European. Final Project
Report, Martin, M & Stella, A, 2007, Pp.
112- 115.
Zarabyan, M, Farzianpour, F, Razmi, H,
et al, 2008, Internal evaluation department
Tehran University of dentistry, Journal of
MarkazeMotaleatVaToseaehPazeshkei,
VOl.2, Pp.135-142.
Hajazi, E, Bazargan, A, Movahed
Mohamadi, H, et al, 1998,
Internalreport,Department ofAgricultural
Extension and EducationTehran University,
Pp:4-40. (Persian)
Bazargan, A, 2001, Suitable
forinternalassessmentapproachforcontinuos
qualityimprovementdepartmentsof Medical
Sciences, Tehran UniversityJournalof
Psychology andEducational Sciences,
(Persian).
Rostami, A, 2009,
Levelsofinternalefficiencyofprimary school,
TheBachelor, Management, Islamic Azad
University,Dezful, Pp. 51.( Persian).
Zinabade, HR, keyamanesh, AR, Farzad ,
V, 2004,Internalevaluation ofthe quality
ofthe counselinggroup,TarbiatMoallem
University, Journal of
tazehhaepajoheshvamoshavereh, Vol.4,
NO.15, Pp. 89. (Persian)
Bazargan, A, Rahemi, M, Mohamadi, R,
2009,Evaluateinternal
andexternalacademicTehran
UniversityDepartmentof Philosophyof
Education, Pp. 2-5.
Bazargan, A, 2009, Educational
Evaluation, First Publication, Tehran,
Samt, Pp. 44 (Persian).
Gulikson, R, 1994, Program evaluation
standard, Pp. 194- 201
Cowin, B, 1994, Initiating change through
internal evaluation promoting ownership of
program and service evaluation results,
Institutional research and development, Pp.
406- 410.
Bazargan, A, 2002, Issues and Trends in
Quality Assurance and Accreditation: A
Case Study of Iran”, Proceedings of The
First Global Forum in International
Quality Assurance Accreditation and The
Recognition of Qualification in Higher
Education, UNESCO, Pp.17-18, 2002
Paris: UNESCO.
Bazargan, A, 2005, Educational evaluation,
Publication, Tehran, Samt, Pp. 1-39.
(Persian)
Soltane, A, 2004, Performance
managementandoperationalmechanismsinpr
oducingquality,quarterlyManagement
Studies, Journal of MotaleateModereyt,
Vol.24, NO. 41, Pp.22.(Persian)
Ahadyan, M, Ramezani, A, Mohamadi, D,
2009, Introduction of educational
technology, Publication, Thran, Aeejh, Pp.
11. (Persian)
Shokohi, GhH, 1997, Fundamentalsof
Education,Publication, Mashhad,
NashreAstaneGhodseRazavi, Pp.115-118.
(Persian).
Mehr Mohammadi, M, 2000,
Rethinkingteaching,learninginteachereduca
tion. Publications, Thran:NashreMadresah,
Pp. 117-119. (Persian).
Mehrdad, H, 2007, Art teach, Publications,
Thran, Nashreravan, Pp.24. (Persian).
Vaez, K, 1986, Intelligent teacher,
Translate by, Mahmodi, Publication, Yazdi,
Pp. 5.(Persian).
Donnelly, G, 1975, Fundamentals of
Management, Dallas, Texas, Business
publication, Pp.17
MortazavieZade, H, 2009, TeachingGuide,
Techniques andSkills Publications, Nashre
Abed, Pp. 77. (Persian).
Sabaghyan, Z, 2003, Publication,Tahran,
Nasher University of ShahidBehashtie, Pp:
9 (Persian).
AmadZade, M, 1993, Economic of
Education.Publication, Tahran,
Nashregahadedaneshgahi, Pp. 55 (Persian).
Shafiey, M, 2003, Relation
Betweenindustry and academia Publication,
Tahran,Nashre University of Amir Kaber,
Pp. 215.(Persian).