نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی در دانشگاه، پیکرهی اصلی سازمانهاای متتلاا اجتمااعی را در آیناده تشکیل می دهند. نگرش و رضایتمندی آنان در زمینه رشته تحصیلیشان عامل مهمی در ایجاد انگیزش آنها میباشد. ایا مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شاد . پاژوهش
حاضر از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی-تحلیلی است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان شاالل باه تحصایل در دانشاگاه علوم پزشکی اهواز 7 دانشکده( که حداقل یک ترم تحصیلی را گذرانده باشند، تشکیل میدهد. تعداد 992 دانشجو به عنوان ( نمونه پژوهش انتتاب شدند. نمونهگیری به صورت طبقه ای-تصادفی و بر اساس نسبتی از جمعیت هر دانشکده انجام شاد .
اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه گردآوری شد. نتایج ای تحقیق نشان داد، از بی عوامل مؤثر در نگرش دانشاجویان نسبت به رشته تحصیلیشان، دو عامل "جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی" و "میزان تاأثیر آن در شاکل گیاری شتصایت و 97 امتیاز، بالاتری امتیاز را به خود اختصاص داده است. ارتباط معنای دار آمااری / 97 و 3 / نگرش دانشجویان"به ترتیب با 6 بی نگرش دانشجویان و مشتصات تحصیلی و فردی آنها وجود نداشت. عوامل و زمینههای متعددی در نگرش دانشاجویان نسبت به رشته تحصیلیشان تأثیرگذار است. لذا ضروری است که برنامههای مدونی برای تقویت نگرش آنها نسبت به رشته خود و نیز افزایش آگاهی برای بکارگیری بهتر دانسته های علمی آنها تدوی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Students' Attitude in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Regarding to Educational Principle and Future Career

نویسندگان [English]

  • Aslan Nazari 1
  • Amin Torabi pur 2
  • Ali Javani 3
  • Hale Mousavi 4
  • Hamed Nazari 5

1 M.A of Health Services Management , Health Management and Economics Research Center, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Faculty member of Jundishapour University of medical sciences, Department of health services management, Ahwaz, Iran.

3 Master of Business Administration, Budget and Performance Monitoring Centre, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.

4 MSc Student of Health Care Management, Iran University, Tehran, Iran.

5 MSc student of Health Economics, Health Management and Economics Research Center, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Students as one of the basic elements of the university would organize the core body of different social organization in the future. This study was conducted to survey on attitude of students regarding to their educational principle in Ahvaz University of medical sciences. Therefore, it was a descriptive-analytic study and that was cross-sectional performed. Research Population was all students at Ahvaz University of medical sciences that have been passed at least one educational term. Base on sample setting formula, 331 persons were selected. Furthermore, sampling method was stratify-randomized and also based on proportion of population in faculty. Data was collected by questionnaire.The research findings showed that among factors impact on attitude of students regarding to their educational field, "social position of field" and" rate of its effecting personality and attitude of student" were allocated a higher score (37/6 & 37/9). Several factors and areas would effect on attitude of students regarding to their educational field. Therefore, it seems necessary to implement effective plans to enforce their attitude and to increase their awareness toward better utulizing knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Student
  • Educational Principle
  • Medical Sciences
  • Ahvaz
AlizadehAghdam R, study on Attitude of students to management their field and their impact on performance education’s confidence. Thesis (MA) –Shahid Beheshti University, College of Administrative Sciences, 1378.(Persian)
Fasihi, H.T, Aziz Zadeh, M, Alizadeh, S, etal . Factors affecting presence in class of Theoretical course in view of midwafe and nursing students in Kerman University of medical sciences. Journal of Strides in Development of Medical Education, 1386,Vol. 2 , Pp.100-107(Persian)
Fattahi Z, Javadi Y, Nakhaee N, Study on satisfaction of dental students to their field of Kerman University of Medical Sciencesd
its risk factors. Journal of Strides in Development of Medical Education, 1383.No.1, Pp. 40-32.(Persian)
Hajian, K, Nassiri, A, Evaluation of attitude of medical students in Babol University of Medical Sciences. Journal of Babol University of Medical Sciences, Vol. 8, NO.1, Pp.1384.95-86.
Iravani, K, Amini, M, Doostkam, A, Medical students' attitude towards their profession and career in both clinical and basic sciences in medical school Jahrom. Iranian Journal of Medical Education. Abstracts Fifth National conference on medical education,1381, NO.7, Pp. 22-21.(Persian)
Rouhi, Q, Husseini, S, Badeleh, M, etal. Academic motivation and its relationship with some factors in Golestan University of Medical Sciences. Journal of Strides in Development of Medical Education. 1386,Vol.2, Pp. 83-77. (Persian)
SadrArhami,N, Kalantari,S, Atarod,S. Attitude of medical students of Esfahan University of Medical Sciences regarding to their educational principle and future career.Iranian Journal of Medical Education.Spring,1383.Vol.4, NO.1, Pp.72-75.(Persian)
Sanai nasab, H, Rashidi, J, Tavakoli, R, etal. Rate of satisfaction of health services management students intheir field. Journal of Educational Strategies, Vol.3, NO.1, 1389, Pp. 16-13. (Persian)
Samadi MT, Taghizadeh J, Kashytrash Z, Mohammadi M. Attitude of Environmental Health students Hamadan University of Medical to wards education and future career. Iranian Journal of Medical Education.1388, Vol.9, NO.4 , Pp.336-331. (Persian)
Shakibaie, D, Iranfar, Sh, Montazeri, N. The motivation of students to their field of study at different levels, Abstracts Fifth National Conference on Medical Education, 1381, NO. 7, Pp. 77. (Persian)
Zare N, Daneshpazhu F, Amini M, et al. Relationship of status education with general health and self-esteemin students of Shiraz University of Medical Sciences. Iranian journal of education in medical sciences.1386. Vol.1,Pp.67-58. (Persian)