نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی و مدیر امور آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده


ورود به دانشگاه موقعیت حساسی برای جوانان است که اغلب با تغییرات مهمی توام می باشد و موجب به وجود آمدن مشکلات جدیدی در روابط و سازگاری با محیط می گردد. دانشجویان در دانشگاه ها در دوران تحصیل با مشکلات فراوانی مواجه می شوند که می-تواند آسیب های جدی و آثار مخرب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. فشارهای روانی ناشی از تغییر شرایط زندگی، دوری از خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی و به تبع آن ها مشکلات آموزشی از جمله افت تحصیلی، انتقال و تغییر رشته غیر ضروری، کاهش و عدم کفایت علمی و تحصیلی، ترک تحصیل، کاهش کارایی، عدم دستیابی به اهداف آموزشی و طولانی شدن مدت تحصیل نمایانگر مسوولیت خطیر متولیان دانشگاه در جهت شناسایی و کنترل و پیشگیری از آسیب های آموزشی است.

عنوان مقاله [English]

آیا تسهیل در نقل و انتقالات دانشجویی می تواند بخشی از مشکلات جامعه دانشجویی را برطرف نماید؟

نویسندگان [English]

  • mehdi tavala 1
  • abdolhosein shakournia 2
  • Maryam Aslami 3

چکیده [English]

ورود به دانشگاه موقعیت حساسی برای جوانان است که اغلب با تغییرات مهمی توام می باشد و موجب به وجود آمدن مشکلات جدیدی در روابط و سازگاری با محیط می گردد. دانشجویان در دانشگاه ها در دوران تحصیل با مشکلات فراوانی مواجه می شوند که می-تواند آسیب های جدی و آثار مخرب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. فشارهای روانی ناشی از تغییر شرایط زندگی، دوری از خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی و به تبع آن ها مشکلات آموزشی از جمله افت تحصیلی، انتقال و تغییر رشته غیر ضروری، کاهش و عدم کفایت علمی و تحصیلی، ترک تحصیل، کاهش کارایی، عدم دستیابی به اهداف آموزشی و طولانی شدن مدت تحصیل نمایانگر مسوولیت خطیر متولیان دانشگاه در جهت شناسایی و کنترل و پیشگیری از آسیب های آموزشی است.

Shakurnia, A, Mohtadi, H 2013, Students’ Problems Presented upon Attending in the University Counseling Centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 13, NO.5, Pp. 424-434 Nijhof, KS, Engels, RC 2007, Parenting styles, coping strategies, and the expression of homesickness. J Adolesc 2007; Vol.30, NO.5, Pp.709-720. Johnson, CV, Hayes, JA 2003, Troubled Spirits: Prevalence and predictors of religious and spiritual concerns among university students and counseling center clients. J Couns Psychol, Vol. 50, NO.4, Pp. 409- 419.