نویسنده

عضو هیات علمی، گروه جراحی عمومی و فلوشیپ پیوند کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده


بیماری های کبد بعنوان یکی از شایعترین بیماری های گوارشی بخش زیادی از مراجعان به مراکز درمانی را تشکیل می دهد و بدلیل آناتومی پیچیده و پرعروق آن درمان جراحی آن بسیار مشکل بوده و نیاز به تکنیک و تبحر خاصی دارد. اکثر اعمال جراحی هپاتوبیلیاری بسیار وقت گیر و پرخطر می باشد که راس آن ها عمل پیوندکبد است. متاسفانه در سال های گذشته اکثر اعمال هپاتوبیلیاری در مراکز درمانی استان انجام نمی گرفت و اکثر این بیماران بخصوص نیازمندان پیوند کبد مجبور به مراجعه به استان های همجوار برای ادامه درمان بوده اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

پیوند کبد، نجات بیماران، ارتقای آموزش دستیاران

نویسنده [English]

  • Amin bahrieni

عضو هیات علمی، گروه جراحی عمومی و فلوشیپ پیوند کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده [English]

بیماری های کبد بعنوان یکی از شایعترین بیماری های گوارشی بخش زیادی از مراجعان به مراکز درمانی را تشکیل می دهد و بدلیل آناتومی پیچیده و پرعروق آن درمان جراحی آن بسیار مشکل بوده و نیاز به تکنیک و تبحر خاصی دارد. اکثر اعمال جراحی هپاتوبیلیاری بسیار وقت گیر و پرخطر می باشد که راس آن ها عمل پیوندکبد است. متاسفانه در سال های گذشته اکثر اعمال هپاتوبیلیاری در مراکز درمانی استان انجام نمی گرفت و اکثر این بیماران بخصوص نیازمندان پیوند کبد مجبور به مراجعه به استان های همجوار برای ادامه درمان بوده اند.
 

Martin, P, DiMartini, A, Feng, S, et al 2014 Evaluation for liver transplantation in adults: 2013 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the American Society of  Transplantation. Hepatology; No.59, Pp.1144.
Murray, KF, Carithers, RL Jr 2005, AASLD. AASLD practice guidelines: Evaluation of the patient for liver transplantation. Hepatology , No.41,Pp.1407. 
Ostapowicz, G, Fontana, RJ, Schidt, FV, et al 2002. Results of a prospective study of acute liver failure at 17 tertiary care centers in the United States. Ann Intern Med; No.137, Pp.947.