نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 سرپرست اداره مشاوره، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده

افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد که به طور گسترده ای بر فعالیت های فرد تاثیر می گذارد، بهداشت روان فرد و به تبع آن روابط اجتماعی وی را به خطر می اندازد. این مطالعه به بررسی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی 92-91 و 93-92 پرداخته است. این مطالعه به شیوه ی توصیفی انجام شده است. جامعه ی پژوهش کلیه ی دانشجویان جدیدالورود رشته های دانشکده ی علوم پزشکی آبادان شامل رشته های پرستاری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و پزشکی با تعداد کل 325 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی GHQ با 28 سوال و پرسشنامه ی افسردگی بک با 21 سوال است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که رده ی سنی بین 17 تا 38 سال می باشد. تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر بیشتر بوده است. میزان افسردگی در میان دانشجویان رشته ی پزشکی بیشترین (51/0) و در رشته ی اتاق عمل کمترین (35/0) میزان است. بیشترین میزان افسردگی در گروه سنی بالای 31 سال (53/0) است. افسردگی در دانشجویان متاهل (47/0) بیش از دانشجویان مجرد است و در دانشجویان پسر (49/0) بیش از دانشجویان دختر است. بیشترین میزان سلامت روان مربوط به گروه سنی 30-26 سال (37/2) است. این مطالعه نشان می دهد که بین میزان افسردگی و سلامت روان دانشجویان جدیدالورود یک رابطه ی قوی و معکوس وجود دارد؛ لذا با انجام تمهیدات مناسب از سوی مدیریت امور دانشجویی باید به حفظ سلامت روان در سطح بالا تلاش نمود تا از بروز افسردگی جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare Rates of Depression and Mental Health Among new Students in Abadan School of Medical Sciences in two Consecutive Academic years 92-91 and 93-92.

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Momtazan 1
  • nahid mahmoodi 2
  • Mina Baghban 3
  • Seyed Abedin Hoseini Ahangari 1

1 Faculty member, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

2 Head of consulting center, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

3 B.Sc. Student in Oprating Room, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

چکیده [English]

Depression is the most common mental disorders that doesn also differ widely on individual activities, mental health and therefore his social relations My‌Andazd risk. This study examined the rates of depression and mental health among new students in Abadan School of Medical Sciences in two consecutive academic years 92-91 and 93-92's. This descriptive study has been done. The study population included all new students Abadan medical school of nursing, operating room, laboratory and medical sciences with a total of 325 people. Data collection, GHQ depression with 28 questions and 21 questions. To analyze the data, SPSS 18 software was used . Results showed that the age group between 17 and 38 years. The number of female students is higher than male. The depression in the medical field most (51/0) and in the operating room the lowest (35/0) rate. Most of depression at the age of 31 years (53/0) is. Depression married (47/0) over single students and male students (49/0) over female students. Most of the mental health in the age group 30-26 years (37.2) is. This study showed a strong relationship between depression and mental health of new students and the reverse is not so appropriate arrangements with the Student Administration should maintain a high level of mental health in the effort to prevent depression Bh‌Ml prevent it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Mental Health
  • Students
Hasanzadeh Taheri, MM, Mogharab, M, Akhbari, SH, et al 2012, Prevalence of depression among new registered students in Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2009-2010, Birjand University of Medical Sciences.Vol.18, No.2, Pp. 109-116. Baghiani Moghaddam, MH, Ehrampoush, MH, Rahimi, B, et al 2012, Prevalence of depression among successful and unsuccessful students of Public Health and Nursing-Midwifery schools of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2008, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Vol. 6, No.1, Pp. 17-24. Amani, F, Sohrabi, B, Sadeghiyeh, S, et al 2004, Prevalence of depression in Ardebil medical students,2003, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, Vol.3, No. 11,Pp.7-11. Hashemi, N, Kamkar, AA 2001, Prevalence of depression in students Yasouj University of medical sciences, Journal of Yasouj University of Medical Sciences, Vol.6, No.21,22, Pp. 14-20. Dehdari T, Yarahmadi R, Taghdisi MH, et al 2014, The Relationship between Meaning in Life and Depression, Anxiety and Stress Status among College Students of Iran University of Medical Sciences In 2013, Journal of Health Education and Health Promotion, Vol.1, No.3,Pp. 83-92. Tavakolizadeh, J, Khodadadi, Z 2010, Assessment of Mental Health Among Freshmen Entering the First Semester in Gonabad University of Medical Sciences in 2009-2010, Journal of Gonabad of Medical Sciences and Health Services, Vol.7, No.1, Pp. 26-40. Ildarabady, E, Firouzkouhi, MR, Mazloom, SR, et al 2004, Prevalence of depression among students of Zabol Medical School, 2002, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, Vol.6, No.2,Pp.15-23. Jalilian, F, Emdadi, SH, Karimi, M, et al 2012, Depression among Collage Students; The Role of General Self-Efficacy and Perceived Social Support, Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science, Vol.18, No.4, Pp.60-66. Patoynajad, A, Ahmari Tehran, H, Heidari, A, et al 2011, Comparison of Depression between Students of Universities of Medical Sciences and Islamic Schools of Qom, Iran, Qom University of Medical Sciences Journal, Vol.5, No. 3,Pp. 49-52.