نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیات علمی و مدیر تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده


امروزه برخلاف چندین دهه ی قبل که آدمی را موجودی سه بعدی متشکل از زیست، روان و اجتماع می دانستند، بعد چهارمی هم بدان افزوده اند و آن بعد، بعد معنوی است. دین و مذهب در زندگی تمامی افراد جامعه به خصوص دانشجویان تاثیرگذار است. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از معیارهای کارایی نظام آموزشی است، کشف متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در نظام آموزشی می انجامد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که شادکامی و دین باوری باعث بهبود عملکرد تحصیلی می شوند. مطالعه ی حاضر به روش اپیدمیولوژیک تحلیلی در سال1392 در بین 200 دانشجوی پزشکی ورودی سال های 1386 تا مهرماه 1391 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه از 2 پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی و شادکامی آکسفورد و میانگین معدل دو نیم سال گذشته ی دانشجویان استفاده شد و اطلاعات حاصل از آن ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد و برای ارتباط سنجی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها نشان داد که روی آوردن به مذهب و موفقیت تحصیلی در دخترها بیشتر از پسرها است. بین شادکامی و باورهای مذهبی در مردان و زنان و بین موفقیت تحصیلی و باورهای مذهبی در زنان ارتباط مثبت معناداری دیده شد. با توجه به یافته های فوق می توان با تقویت باورهای مذهبی دانشجویان پزشکی به ویژه خانم ها به پیشرفت تحصیلی آن ها کمک کرد و با روی آوردن بیشتر دانشجویان به مذهب از آنان افرادی شادتر ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the Relationship between Religious Beliefs and Happiness with Academic Achievement in Medical Students at Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sayyah Bargard 1
  • Ayeh Kiani 2
  • Alireza Olapour 3
  • Seyed Abedin Hoseini Ahangari 4
  • Ahmad Heidari 5

1 Faculty member, Education Development Center,Ahwaz Jundishapur University Of Medical Sciences,Ahwaz,Iran

2 Medical Student, School of Medicine,Ahwaz Jundishapur University Of Medical Sciences,Ahwaz,Iran

3 Faculty member, Manager Education Complementary, Ahwaz Jundishapur University Of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.

4 Faculty member, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

5 M.A. in Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Ahwaz Jundishapur University Of Medical Sciences,Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Nowadays in contrast to previous decades that man was distinguished as a 3- dimensional being consist of biology, psych and society, then a 4th dimension added and that is moral aspect of human. In addition, Religion plays an impressive role in life of every member of society especially students. As success and failing in education is one of the scales that shows the effectiveness of educational system; so finding the effective variables on educational performance leads to better cognition and prediction of variables in educational system. Furthermore, many investigations showed that happiness and religious beliefs lead to educational progress. Hence, present study was held in 1392 among 200 medical students accepted between 1386 to 1st academic semester in 1391 in analytic epidemiologic way at Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences.. Research material consisted of 2 questionnaires includingReligious Tendency and Oxford Happiness Questionnaire, and mean of 2 previous semesters averages were used. Afterwards, this data was analysed by SPSS and used Pearson correlation coefficient in order to evaluate relationship between variables. Consequently, findings showed that religious beliefs and educational success among girls were more than boys. Between happiness and religious beliefs in two genders, men and women, and between educational success and religious beliefs just among women were realized a positive significant relationship. Findings, therefore, indicated that we can help educational success in medical students specially women by enhancing religious beliefs although, besides by participating in religious activity make them happier. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs
  • Happiness
  • Educational Success
Asgari, P 2000, Guide of psychologic tests, Ahwaz Islamic Azad University. Bahrami Ehsan, H 2003, Relationship between religious tendency, anxiety and self reverence, Journal of psychology, Vol.6, No.4, Pp.336-347. Bakhshayesh, A 2011, Study of relationship between trust in God, selfesteem and academic achievement in students, Psychology and Religion, Vol.4, No.2, Pp.79-98. Ghamari, M 2000, Study of relationship between religiosity and happiness consider to sexuality and marital state in students, Psychology and Religion, Vol.3, No.3, Pp.75-91. Habibvand, A 1999, Relationship between religious tendency with mental disorders and academic achievement, Psychology and Religion, Vol.1, No.3, Pp.79-107. Heidari A, Asgari P, Marashian F, et al 1999, Relationship between educational stressors, religious thinking and mental health with educational performance, New findings in psychology, Vol.2, No.6, Pp.30- 42. Jeynes, W 2003, The effect of religious commitment on the academic achievement of urban and other children,California state university, Education and urban society , Vol.36,No.1,Pp.44-62. Raisi, M, Ahmari Tehran, H, Heidari, S, et al 2013, Relationship between spiritual intelligence, happiness and academic achievement in students of Qom University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education , Vol.13, No.5, Pp.431-440. Rasouli, A, Hosseinian, S 2012, Study of relationship between religious considerations and identity with mental disorders and educational activity of students in Islamic Azad University of Mahabad, Scolars research library, Annals of biological research Vol. 3, No.7,Pp. 3448-3454. Sharifi, K, Sooki, Z, Taghribi, Z, et al 2010,Happiness and its related factors among the students of Kashan university of medical sciences in 2006-7, Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences , Vol.14, No. 1, Pp. 62-69. Shishu, Z 2013. Religious participations and educational attainment: An empirical investigation, University of Incarnet Word, USA, Available at: http://cdn. intechopen. com/ pdfs/34152/InTech. Tamannaifar, MR, Salami, M, Abadi, F, et al 2011, The relationship between mental health and happiness with academic success of university students, Culture in Islamic University, Vol. 15, No.2, Pp.46- 63.