نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاٖرشناس مسئول روابط بین دانشگاهی و امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گگلستان، گلستان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و عضو شورای شهر ساری و مدرس دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

چکیده


محیط رقابتی دنیای امروز و توسعه ی علم و فن آوری، استفاده از آموزش الکترونیکی را در جامعه ی بشری امری اجتناب ناپذیر کرده است. در یک دهه ی اخیر، وجود چالش هایی از قبیل تقاضای روزافزون آموزش عالی، عدم کفایت بودجه، کمبود اعضای هیات علمی تمام وقت و عدم محدودیت جغرافیایی آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که روش های سنتی آموزش، دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای آموزشی مادام العمر فراگیران نیست. با علم به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف، از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 1391-92، نمونه ای به حجم 170 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی عنایتی و همکاران استفاده شد که روایی و پایایی آن آزمون تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی مرتبط نظیر میانگین، انحراف معیار، آزمون تی مستقل و آنووا استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان، تمامی محورهای مورد بررسی در آموزش الکترونیکی موثر بود. همچنین تاثیر عوامل و محورهای مورد بررسی در توسعه ی آموزش الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارت است از: زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباطات اجتماعی و فنون همکاری، محتوای تدریس و مفاد آموزشی، شیوه ی ارزیابی فراگیران، رشته های آموزشی، و در نهایت شیوه ی جذب دانشجو. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در زمینه ی عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و نوع دانشکده، تفاوت معناداری یافت نشد (p value>./05). بنابراین می توان گفت تمامی عوامل و محورهای مورد بررسی، بر توسعه ی آموزش الکترونیکی تاثیرگذار بودند و از این میان، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افرازی، ارزشمندترین عوامل در زمینه ی آموزش الکترونیکی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Students' Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Shima Kazemi Malekmahmoudi 1
  • Masoud PiriTosanloo 2
  • Nasrollah Norouzi 3
  • Mohammad Aryaie 4

1 In Charge Expert of Interuniversity and International Affairs, Technology and Research Department, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.

2 Master of Educational Management& a Member of Sari city Council and Lecturer of Mazandaran University, Mazandaran, Iran.

3 PhD Student in Curricula Programme, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 Faculty Member, Epidemiology Ddepartment, Medicine Faculty, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran

چکیده [English]

Today's competitive environment and the development of science and technology has made the use of e-learning inevitable in human society .In the last decade, according to some challenges such as Increased demand for higher education, Inadequacy of funds, Inadequacy of full-time faculty and lack of geographical limitations put e-learning and teaching up in center of full consideration. Currently, the traditional methods of training are not able to respond to the educational needs of lifelong learners. Hence, this study was conducted with the aim of investigating factors affecting the development of e-learning from the perspective of students. . With regard to the number of faculties at Golestan University of Medical Sciences in the year 1392, a total amount of 170 students were selected by stratified random sampling method., Data gathering tool was a questionnaire consisted of two parts. The first part was demographic information and the second part was Standardized questionnaire from Enayati et al. After coding and entering data into Spss16, descriptive and inferential statistics such as the mean and the associated t-test and ANOVA were used. Results obtained from the students’ viewpoints suggested that factors examined in the study influenced the development of e-learning, and based on their order of priority included respectively: infrastructure hardware and software, Social Communications and Collaboration Technologies, content of teaching and provisions of learning, method of assessing learners, Educational fields, and finally the attraction of students. In addition, examining the role of effective factors in the study divided bygender, education, and Faculty had no significant relevance (p value>./05). According to the results of the data analysis, therefore, it may indicate that all the factors examined at the University had an impact on e-learning. Moreover, hardware and software among these factors in frastructure were the most important ones in the field of e-learning. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors Affecting
  • E-Learning
  • Students
Abraham, N, Karimi, V 2004, investigate the relationship between triple skill straining managers of educational quality, Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, N0.2, Vol.64, Pp.109-130. Baqhersad and colleagues 2010, identify key success factors of e-learning in public universities in Tehran Entrepreneurship, Entrepreneurship Development Quarterly, Vol.5 , No. 3, Pp.85-104. Bordbar, A 2008, review and prioritize the factors affecting the successful implementation of e-learning in the Fasa Faculty of Medical Sciences, Horizon Journal of Medical Education, Vol.8, No.1, Pp. 47-53. Clark, R.E 1994, Media will never influence learning, Educational Technology Research and Development, Vol. 42, No. 2, Pp. 21-29.
Enayati, T, Khosravi, M 2012, the factors affecting the development of e-learning in Islamic Azad University, East province, master's thesis, Islamic Azad University. Galusha, J.M 1997, Barriers to learning in distance education, Interpersonal Computing and Technology, Vol, 5 , Pp. 6- 14. Horton, W, Horton, K 2003, E-learning Tools and Technologies, Wiley publishing, First edition, January 2003. Karami, M, Vazirpour, M 2010, the evaluation of e-learning courses in library science and archival of documents, Iran's National Library, the National Library Studies and organize information, No. 90, Pp.48-61. Mahdiun, R 2009, the quality of e-learning Drmrakzamvzsh college, VOl.55, No. 58, Pp .77-100 . Maghsoudi, B 2010, improving teaching quality in e-learning systems with stationary data mining , Educational Technology Journal, No. 24, Pp .277-286. MennatiMoheb, A, Zolghadr, H 2008, investigating the role of the Internet in education and research Vjaygah ,Iranian Journal of Engineering Education, Vol.6, No. 51, Pp.143-167. Moniei, R 2003, Development of distance learning in higher education (Opportunities and Challenges), Rahyaft, No.31,Pp.43-52. Montazerqhaem, M 2006, the impact on capital and communication faculty and postgraduate students and Ph.D. at the University of Selected, quarterly increase human capital Cultural Research, Vol.1, No. 4, Pp. 185-191. Norouzi, N, Dehghani, S, Marefat, Z 2010, Factors affecting college students' attitudes towarde-learning education electronic, Shiraz University, unpublished. Rezai Rad, M 2010, identifying success factors in implementing e-learning programs in higher education, Journal of Research in Curriculum, Vol.9, No. 6 , Pp. 106-115. Schiller, N 1994, Internet Training and Support Academic Libraries and Computer center, who is Doing what?, Internet Research, Vol. 4, No. 2, Pp.35-47. Liaw, S.S, Huang, H.M, Chen, G.D 2007, Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning, Computers &Education, No.49,Pp .1066-1080. Liaw, S.S 2004, Considerations for developing constructivist web-based learner attitudes toward e-learning, International Journal of Instructional Media.No.31, Pp.309-321. Saffarian Hamedania, S, Salehi, M, Kazemi Malekmahmoodi, Sh 2013, Possibility assessment of advantage and implementation of performance Management in Golestan University of Medical science in the Viewpoints of faculty members and some affecting factors, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol.38, No.5, Pp .17-26. Salehi, M, Vakili, M, Kazemi Malek Mahmoodi, Sh, et al 2014, The evaluation of the effectiveness of performance management system and the effect of some of the factors in Medical Sciences University of Golestan from the view of faculty members, International Journal of Current Life Sciences, Vol.4,No.2, Pp.150- 154. Scott, M 2005, translated and innovation in the development of distance education programs, Information and Library Science, No. 62, Pp .157-166. Tucker, J.P, Gentry, G.R 2009, Developing an e-learning strategy in higher adduction, Foresight, Vol.11, No.2, Pp .43-49. Spiro, R 1995, Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill structured domains, Educational Technology, No. 5, Pp. 24-33. Stonebraker, P.W, Hazeltine, J.E 2004, Virtual learning effectiveness: an examination of the process, The Learning Organization, Vol.11, No.3, Pp. 209–255. Turab-Nkhosi, T.D, Marshall, S 2009, Quality management in course development and delivery at the university of the west Indies Distance Educationcenter, Quality Assurance in Education,Vol.17, No.3, Pp .264-280. Yaghobi, J 2009, Factor analysis of the factors effecting students view of the virtual learning electronic, International Conference on E-Learning & Teaching, Tehran, Iran, 9-10December 2009. Zarif, N, Karamizadeh, Z, Faghihi, SAK, et al 2012, Diabetes education with elearning and traditional training methods, Journal of electronic Learning Media, No 8,spring 2012,Pp.21.