نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن و گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده


بررسی و ارزیابی هر گروه آموزشی از داشته ها و عملکرد خود در مسیر تکامل آموزشی و پژوهشی در پیش رو، می تواند در تشخیص کاستی ها و ضعف های احتمالی خود، مثمر ثمر بوده و به بلوغ همه جانبه ی آن کمک شایانی نماید. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. این مطالعه ی توصیفی در سال تحصیلی 90-1389 در گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به انجام رسید. حوزه های مورد ارزشیابی در این مطالعه شامل: مدیریت گروه، اعضای هیات علمی، حوزه ی آموزشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پژوهشی، فضاهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه بوده است. پرسش نامه ها و نشانگرها توسط اعضای هیات علمی گروه و با هماهنگی و اظهار نظر مدیریت مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی (EDC ) دانشگاه تهیه و تدوین گردید. یافته ها بر اساس مقیاس امتیازبندی گورمن از رتبه غیررضایت بخش تا بسیار قوی با دامنه ی امتیازی 1 تا 5 طبقه بندی گردید. گروه در حوزه های مدیریت (با میانگین اکتسابی 16/4)، اعضای هیات علمی (2/4)، حوزه ی آموزشی (1/4) بر طبق طبقه بندی گورمن دارای رتبه ی قوی، در حوزه ی نیروی انسانی (75/2) دارای رتبه رضایت بخش، در حوزه ی تجهیزات آموزشی و پژوهشی (8/3) دارای رتبه خوب، در حوزه ی فضاهای آموزشی و پژوهشی (6/2) دارای رتبه ی رضایت بخش و در حوزه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(85/3) گروه دارای رتبه خوب بوده است. گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مجموع حوزه های مورد ارزشیابی با میانگین 64/3 بر طبق طبقه بندی گورمن رتبه بالاتر از سطح رضایت بخش را داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Immunology Department of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Khodadadi 1
  • Mojtaba Oraki Kohshour 1
  • Abdolhossein Shakurnia 2
  • Mehri Ghafourian Boroujerdnia 1
  • Ataallah Ghadir 3
  • Mohammad Ali Asare zadegan 1

1 Faculty member, Immunology Department, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Chronic Disease Care Research Center, Immunology Department, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Immunology Department, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Review and assessment of each department had its own advantages; the evolution of research and educational fields, certainly in the detection of defects and weaknesses of their potential, are beneficial and help it to full maturity. The purpose of this study was internal evaluated of Immunology department, Faculty of Medicine and also it was a descriptive study done in 2010-2011 at at department of Immunology of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Areas evaluated in this study included: head of the department, faculty members, training field, human resources, training and research equipments, teaching and research areas, and graduate students of the group. Questionnaire was prepared and drafted by some faculty members and Medical Education Development and Management center. In coordination with the statement based on the findings of Gorman, a rating scale was classified out of agreement to the very strong range of 1 to 5 points. Head of the Department (acquired by averaging 4.16), faculty members (4.2), the field of education (4.1), according to Gorman classified powerful stars, in the field of human resources (2.75) Rated rewarding, educational and research facilities in the area (3.8) stars as well, in the field of research and educational space and graduate students (2.6) has a satisfactory rating, Department with acquired by averaging 3.85 stars has been good. According to Gorman classification, department of Immunology of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences was evaluated and ranked in all mentioned areas (acquired by averaging 3.64) therefore above the satisfactory level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal evaluation
  • Immunology department
  • Ahvaz
Afshary, P, 2001. Internal evaluation in Faculty of Nursing & Midwifery, Ahvas Jundishapur University of Medical Sciences. EDC press; Vol 2; No.1; Pp. 60- 61. Bazargan, A, Fathabadi, J, Eynollahi B, 2001. Suitable attitude of internal evaluation for continuous gradation of educational groups in Medical Sciences Universities. Psycho Edu; Vol 6; NO.5, Pp.1-26 (Persian).
Bazargan, A, 1994. General quality education. Research on Issues of Education; Vol 4; No.3. Pp55-64. (Persian). Craft, A, 1994. International development in assessing quality in higher education. London: Falmerglobalization: The world class university [dissertation].Texas Univ; from:URL:http://proquest.umi.com/pqdlink ?did=1192197511&Fmt=2&client Id=48023&RQT. Evaluation and Development, 2000. Standards for LCME accreditation. Secretariat of the Council for Medical Universities Supervision. Evaluation and Development. Guidance for organic internal evaluation. 2000. Secretariat of the Council for Medical Universities Supervision. Eynollahi B, 2006. The role of assessment for educational quality improvement in universities of Medical Sciences. Proceeding of 4th National Congress of Medical Education, Tehran, Iran. (Persian). Fallah SH, Mehdi Nia SM, Ghaeni Gh.R, et al, 2003. Internal evaluation from Environmental Health Department of Damghan Faculty of Health in Semnan University of Medical Sciences. Koomesh; Vol5, No.2; Pp.73-77 (Persian). Khorsrow Hazrati Tappeh, Afshin Barazesh et al, 2011. Internal evaluation of parasitology and mycology department of Urmia University of Medical Sciences. Koomesh;Vol12; No.2;Pp.112-118(Persian) Parsa-Yekta, Z, Salmaani-Barough, N, Monjamed, Z, et al, 2005. Internal Evaluation in Faculty of Nursing and Midwifery,Tehran University of Medical Sciences. Hayat; Vol 33; No.11 Pp. 71-78. (Persian) Rabbani, A, Farzian Pour, F, Zamani, Gh.R, et al, 2006. Internal evaluation in department of Pediatrics Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Iranian J Ped; Vol 63; No.3; Pp. 301-307 (Persian). Rahbar, N, Azargoon, A, Faez, N, 2003. Internal evaluation of Obstetrics and Gynecology Department of Semnan University of Medical Sciences in year. Koomesh; Vol5; No.2; Pp. 27-32.(Persian). Rafiei, Gh R, Khodadadi-Zadeh, A, Kazemi M, et al, 2007. Internal evaluation of Medical Surgical Nursing department of Rafsanjan University of Medical Sciences. Koomesh Vol7; No. 2; Pp.9-17. (Persian) Saadallahi, A, Bakhtiyari, J, Kasbi, F, et al, 2008. Internal evaluation of Speech Therapy department in Semnan University of Medical Sciences. Koomesh,; Vol 8, No4; Pp.179-185. (Persian) Seifhashemi, M, Amin Beydokhti, ME, Yazdiha, MS, et al, 2001. Internal evaluation as a means of promoting the quality of education in the Department of pediatrics of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh; Vol.4,No.3, Pp.167- 175.(Persian). Sedaie, M, Farzian-Pour, F, AdelGhahraman, M, et al, 2007. Internal evaluation of audiology department, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Audiology. Vol 16; No.7;1-9.(Persian) Shahbazi, A, Kamal, Sh, Karimi, B, et al, 2003. Internal evaluation of Social Medicine Department of Semnan University of Medical Sciences, Koomesh;Vol 5; No. 3; Pp.19-25. (Persian). Yarmohammadian, MH, 2001. Accreditation in higher education.1st seminar of accreditation and evaluation in Education. (Persian).