نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

آموزش بالینی نقش عمده ای در توسعه مهارت های بالینی داشته و پرستاری نیازمند این است که دانشجویان نحوه مناسب ارایه مراقبت حرفه ای از بیماران را در محیط های بالینی بیاموزند. با وجود نقش مهم آموزش بالینی در ارتقای رفتارهای مراقبتی، هنوز درک و اولویت بندی دانشجویان پرستاری از این رفتارها نامشخص است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی اولویتهای رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی کلیه دانشجویان پرستاری ترم 7 و 8 سال تحصیلی 1392 علوم پزشکی تبریز به تعداد 200 نفر که مشغول به کارورزی ویژه بودند، به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه مراقبتی (Care-Q) بود که توسط لارسون توسعه یافته است و مقیاس داده ها در این پژوهش لیکرت پنج درجه ای با 57 گویه رفتار مراقبتی و شش زیر گروه تنظیم گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار آماریSPSS/ Ver.21 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که دانشجویان اهمیت رفتارهای مراقبتی را در حد بالایی ارزیابی کرده بودند. بالاترین رتبه مربوط به زیرگروه «در دسترس بودن، پایش و پیگیری بیمار» و کمترین رتبه «ارتباط توام با اعتماد و پیش بینی نیازهای بیمار» بود. همچنین دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر، پایش و پیگیری بیمار را در رتبه بالایی مشخص نموده بودند )05/0p<). دراین مطالعه دانشجویان پرستاری توجه به بعد جسمانی و فیزیکی مراقبت را بیشتر از توجه به بعد عاطفی درک کرده بودند که نشان می دهد دانشجویان بایستی توجه زیادی به سایر نیازها در هنگام مراقبت از بیماران داشته باشند. دادن آموزش و آگاهی از ابتدای فعالیت بالینی جهت و ارتقاء یادگیری رفتارهای مراقبتی مناسب پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Nursing Students' Point of Views toward Caring Behaviors in Intensive Cares

نویسندگان [English]

  • Sima Lakdizajee 1
  • Azad Rahmani 1
  • Vahid Zamanzade 2
  • Sona Pashaee 3

1 Faculty member of Medical-Surgical Nursing, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Faculty member of Medical-Surgical Nursing, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3 MSc. in Medical- Surgical Nursing Education, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Clinical education has a major role in the development of clinical skills. Nursing requires that the students learn how to become professional healthcare in the clinical environment. Despite the vital role of clinical training in improving the quality of students’ caring behaviors, however large differences exist in the perceptions of caring behaviors. The purpose of this study was to identify the viewpoints of nurses students regarding the priority of caring behaviors. In this descriptive study, all the nursing students during 7th and 8th semester in Tabriz nursing School of Medical Sciences in 2013 were chosen by census sampling, included 200 students (67% female, 33% mail) that were passing the ICU clinical teaching. Data were also collected by the Caring Assessment Questionnaire (Care-Q), developed by Larson. Caring behaviors consisted of 57 statement were ranked on a 5-point Likert-type scale and ordered in six subscales. After analyzing data by using SPSS software version 21.0, the results demonstrated that students' high ranking in the importance of caring, was about "Being Accessible", "Monitoring and Following through" and the low ranking was about "Trusting Relationships” and "Anticipates”, respectively. Moreover, male students ranked "Monitoring and following through" (p < 0.05) higher than females. Furthermore, the nursing students perceived highly physical aspects of caring compared to emotional caring. Therefore, the results revealed the necessity of students 'awareness of the other needs during caring of patients. It is worthy to note that educational training and informing students in the beginning of clinical placement would facilitate accepting the promotion of their motivation for learning caring behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical education
  • Students
  • Nursing
  • Caring
Abedini, M, Habibi Saravi, R, Zervani, A, et al 2007, 'Epidemiology of Multiple sclerosis in Mazandaran', J Mazandaran Univ Med Sci, Vol. 18, No. 66,Pp. 82-87. (persian) Abedini, Z, Raeisi, M 2011, 'Effectiveness of Reflection in Clinical Education: Nursing Students’ Perspective', Iran Journal of Nursing, Vol. 24, No. 71,Pp. 74- 82. (persian) Arfaie, K 2012, 'Priorities of Clinical Education Evaluation from Nursing and Midwifery Students’ Perspective', Iran Journal of Nursing, Vol. 25, No. 75,Pp. 71- 77. (persian) Baxter, P 2007,' The CCARE model of clinical supervision: Bridging the theory– practice gap', Nurse education in practice, Vol. 7, No. 2,Pp. 103-111. Beck, C 1999. Quantitative measurement of caring. Journal of advanced nursing, Vol. 30, No. 5, Pp.24-32. Can ,G, Akin, S, Aydiner, A 2008, 'Evaluation of the effect of care given by nursing students on oncology patients’ satisfaction', European Journal of Oncology Nursing, Vol. 12, No.4, Pp. 387-392. Chuan, OL, Barnett, T 2012, 'Student ,tutor and staff nurse perceptions of the clinical learning environment', Nurse education in practice, Vol. 12, No. 4, Pp. 192-197. Epstein, RM 2008, 'Reflection, perception and the acquisition of wisdom', Medical Education, Vol. 42, No. 11,Pp. 1050-1054. Hassani, P, Cheraghi, F, Yaghmaei, F 2008, 'Self-efficacy and Self-regulated Learning in Clinical Performance of Nursing Students: A Qualitative Research', Iranian Journal of Medical Education, Vol. 8, No. 1,Pp. 33-42. (persian) Hosoda, Y 2006, 'Development and testing of a clinical learning environment diagnostic inventory for baccalaureate nursing students', Journal of advanced nursing, Vol. 56, No.5, Pp. 480-490. Jalal, E 2011, 'Assessment of patient satisfaction from nursing care in hospitals of Iran University of Medical Sciences', Hayat, Vol. 17 , No. 1, Pp. 35-43. (persian) Karimi Moonaghi, H, Heydari, A, Taghipour, A, et al 2013, 'Challenges of Community Health Nursing Education in Iran', International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Vol. 1, No. 1,Pp. 62-68. (persian) Khademalhoseini, S, Alhani ,F, Anoosheh, M 2009, 'Pathology of" clinical education" in nursing students of intensive care unit: A qualitative study', IJCCN, Vol. 2, No. 2,Pp. 81-86. (persian) Khademian, Z, Salemi, S, Hakimi, T, et al 2002, 'Patients'Perceptions of The Importance of Caring Behaviors in Iran University of Medical Scienses Affiliated Hospitals, 2002', Iran Journal of Nursing, Vol. 15, No. 32, Pp. 83-87. (persian) Khademian, Z, Vizeshfar, F 2008, 'Nursing students’ perceptions of the importance of caring behaviors', Journal of advanced nursing, Vol. 61, No. 4,Pp. 456-462. (persian) Larson, PJ 1987, 'Comparison of cancer patients' and professional nurses' perceptions of important nurse caring behaviors', Heart & lung: the journal of critical care, Vol. 16, No. 2, Pp. 187. Lukes, E 2010, 'The nursing process and program planning', AAOHN journal: official journal of the American Association of Occupational Health Nurses, Vol. 58, No. 1, Pp. 5-7. Mayer, DK 2012, 'Oncology nurses’ versus cancer patients’ perceptions of nurse caring behaviors: a replication study', Caring in Nursing Classics: An Essential Resource, Vol. 32, No. 2,Pp. 12-20.. Moattari, M, Abedi, H 2008, 'Nursing Students' Experiences in Reflective Thinking: A Qualitative Study', Iranian Journal of Medical Education, Vol. 8, No. 1,Pp. 101-112. (persian) Negarandeh, R, Mohammadi, S, Zabolypour, S , et al 2012, 'Relationship between Quality of Senior Nursing Students' Caring Behaviors and Patients' Satisfaction', Hayat, Vol. 18, No. 3. (persian) Papastavrou, E, Lambrinou, E, Tsangari, H, et al 2010, 'Student nurses experience of learning in the clinical environment', Nurse education in practice, Vol. 10, No. 3,Pp. 176-182. Ranse, K , Grealish, L 2007, 'Nursing students’ perceptions of learning in the clinical setting of the Dedicated Education Unit', Journal of advanced nursing, vol. 58, no. 2,Pp. 171-179. Rytterström, P, Cedersund ,E, Arman, M 2009, 'Care and caring culture as experienced by nurses working in different care environments: A phenomenological– hermeneutic study', International journal of nursing studies, Vol. 46, No. 5,Pp. 689-698. Sharif, F, Masoumi, S 2005, 'A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice', BMC nursing, Vol. 4, No. 1,Pp. 6. (persian) Valizadeh, L, Zamanzadeh, V & Virani, F 2012, 'Developing and Evaluating Clinical Written Assignment in Clinical Teaching for the Senior BS Nursing Students: An action research', Res Dev, Vol. 1, No. 2,Pp. 55-60. (persian) Widmark-Petersson, V, von Essen, L, Sjödén, P-O 2000, 'Perceptions of caring among patients with cancer and their staff: differences and disagreements', Cancer Nursing, vol. 23, no. 1,Pp. 39-42. Zamanzadeh, V, Azimzadeh, R, Rahmani, A, et al 2010, 'Oncology patients' and professional nurses' perceptions of important nurse caring behaviors', BMC nursing, Vol. 9, No. 1,Pp. 42-50. (persian)