نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی، سازمان بهزیستی تهران، تهران، ایران

چکیده


پرخاشگری همه ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می سازد. همچنین رشد ذهنی یا شناختی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را کاهش می دهد. هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر مهارت خود آگاهی بر پرخاشگری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی بوده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه ی تجربی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود. در این پژوهش تعداد 36 دانش آموز پایه ی سوم راهنمایی از چهار مدرسه راهنمایی تحصیلی که دارای بالاترین میزان پرخاشگری بودند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون پرخاشگری و انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. آموزش مهارت خودآگاهی در 8 جلسه ی 45 دقیقه ای در دو گروه آزمایشی به مدت 2 ماه صورت گرفت و گروه کنترل نیز بدون هیچ برنامه ی آموزشی بودند و پس از اتمام آموزش، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس بلوکی استفاده شد. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش پرخاشگری (05/0P< و 202/134=F) و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری دارد (05/0P< و 997/134=F). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مهارت خودآگاهی بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-awareness Training on Students' Academic Achievement Motivation and their Aggression

نویسندگان [English]

  • Sahar Ashrafi 1
  • Masumeh Hadadi 2
  • Nazbanoo Nashiba 3
  • Azizreza Ghasemzadeh 4

1 MSc in General Psychology, Department of Psychology, Rodhen Azad University, Rodhen, Iran.

2 MSc in Personality Psychology, Department of Psychology, Karaj Azad University, Karaj, Iran

3 MSc in Educational Technology, Department of Psychology, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

4 University of Applied Sciences, Tehran Welfare Organization, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aggressive will affect all aspects of the adolescents' growth and health; their physical growth due to great stress disrupts reduce both their mental or cognitive growth, and learning and academic achievement. The present study aimed to examine the impact of selfawareness training on reducing aggression and promoting educational achievement motivation in third-grade students of Middle School. This research was based on a quasiexperimental framework and was conducted through implementing pre- and post-test. The research population included all third graders of Middle School during 2011-2012 in Tehran, Iran. A total number of 36 third graders with the highest level of aggression was randomly selected from a given school in District One of Tehran Municipality and were divided into control and experimental groups. Aggression Questionnaire (AGQ) and Inventory School Motivation(ISM) were employed to gather data. Moreover, the experimental group received treatment for two months in 8 sessions (each lasting for 45 minutes) whereas the control group received no treatment. Having finished treatment, both groups took post-test. One-way blocked analysis of variance was utilized to analyze the data. Therefore, results showed that there existed a statistically significant relationship between the self-awareness training and aggression reduction (F= 134.202, P< 0.05). In addition, self-awareness training and promotion of educational achievement motivation were significantly related (F= 134.997, P< 0.05). Regarding the research findings, it can be concluded that self-awareness would considerably reduce students’ aggression and promote their educational achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-awareness
  • aggression
  • motivation
  • educational achievement
  • students
Abasizadeh, R, 2009. Effects of anger management training on Happiness rate and blood pressure, heart disease Ayatollah Amolie Hospital Zanjan. MS Thesis, University Of Tehran. Amini, A, 2008. Teen social skills: Validation TISS, undergraduate thesis, Psychology, Islamic Azad University of Tehran, Faculty of Psychology and Social Sciences. Arabgol, F, Mahmodi Gharai, J, Hakim Shoshtari, M, 2005. The effect of training programs on life skills of elementary school students in the fourth year, quarterly of Cognitive Science, Vol.7, NO.3, Pp.51-57. Botvin, GB, Griffin, KW, 2004. Life Skills training: Empirical finding and future direction. Journal of primary prevention, Vol.25,NO.2, Pp.211 – 232. Brackett, MA, Mayer, JD, Warner, RM, 2003. Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, Vol.36, Pp.1387-1402. Brad Bury, KE, Clark, I, 2009. cognitive behavioral Therapy for anger management: effectives in adult mental health services. Behavioral and cognitive psychotherapy, Vol.35, Pp.201-208. http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/2018 4408. Ferguson, E, 1994. Motivation. New York: Wiley. Freiden, J, 2006. GAME: A Clinical intervention to reduce adolescent violence in schools [dissertation]. Memphis, TN: University of Memphis. Ghasemzadeh, AR, Saadat, M, Saheh Sedghpour, B, 2010. effects of group systematic motivational counseling(SMC) on university students' academic achievement and test anxiety, research Vice-chancellor, university of social welfare and rehabilitation, Tehran, Iran. Gorji, G, 2002. Evaluate the frequency of aggression in Mazandaran students, Dissertation Nursing and Midwifery. University of Gilan, Rasht. Gumora, G, Arsenio, F, 2002. Emotionality, emotion regulation, and school performance in middle school children. Journal of School Psychology, Vol.40, NO.5, Pp.395- 413. Jafari, N, 2009. Investigate the relationship between self-esteem and attachment level deaf girls in Rasht. Journal of Educational and Psychological Sciences. NO. 27.
Joe, J, 2010. anger management. Journal of family violence. Vol. 21, Pp. 334-351. Kaschub, M, 2002. Defining Emotional Intelligence in Music Education. Arts Education policy Review, Vol.103, NO.5, Pp. 9-15. Len Bowers, R.M. N, Nijman, Henk, Teresa Allan, M, SC, et al, 2006. Prevention and management of aggression training and violent incidents on u. k. Acute Psychiatric wards. Development and Psychopathology. Vol. 9, NO.5, Pp.560- 576. Mahmoudirad, M, 2007. The role of social problem solving and communication skills in promoting self-esteem and its relationship to intellectual functioning and academic achievement, Journal of Rehabilitation of mental illness,Vol.25, Pp.29 Mousavi, R, 2009. Effectiveness of teaching life skills and social self-efficacy levels of perceived stress and its impact on parenting practices, educators, retired City of Taft, master's Thesis, University of Shiraz. Petrides, KV, Frederickson, N, Furnham, A, 2004. the role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school, Personality and Individual Differences, 36, 277_293. Petry, 1996. Motivation: research and application. Book Company Pourhossein Denak, M, Nouranipour, R, Vakili, P, 2009. Evaluation of efficacy in reducing anger anger management training at the junior high school girl students in District 13 of Tehran. Journal of Iranian counseling association, Vol.8, NO. 31, Pp. 27. Sjoberg, L, 2001. Emotional intelligence and life adjustment. Center for Economic Psychology. Steinberg, L, 1991. Adolescence: Mc Graw Hill; USA Tahami Monfared, S, Oliai Zand, S, Usefi Loye, M, 2002. Investigated the relationship between emotional intelligence and coping strategies in normal and gifted high school students in Tehran. First National Conference on Talent, Shiraz. Vahedi, S, Fathi Azar, E, 2006. Social competence training on aggression in school children, Journal of Mental Health, the eighth year Vol.31, Pp. 131-140. Zahedifar, S, 1996. Construction and validation study of a measure of aggression and its relation to depression. Personality type and migraine headaches student Chamran University. Master's thesis, Shahid Chamran University.