نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشکده ی علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 عضو هیأت علمی و مدیر مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

روش تدریس کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی روشی جدید در تدریس میباشد که توسط دونالد الیور و جیمز شیور )شیور، 1995 ( جهت کمک به فراگیران برای یادگیری و فراگیری تفکر مظم  در محتو ای آموزش به خصوص مواردی که در مواردی که در زمینه مسایل قانونی ، اخلاقی و اجتماعی است، ابداع شد. با استفاده از این روش فراگیران می توانند )پترسون و همکاران، 1987 ( این نوع مسایل را مورد تحلیل و بحث قرار دهند و مجدداً در تعریف آن موارد مشارکت کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نامه به سردبیر: ارتقای روش تدریس درس روانشناسی عمومی از روش سخنرانی به روش کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی

نویسندگان [English]

  • Seyed Abedin hoseini Ahangari 1
  • Mehdi Sayyah Bargard 2

1 Faculty member, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

2 Faculty member, Education Development Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

روش تدریس کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی روشی جدید در تدریس میباشد که توسط دونالد الیور و جیمز شیور )شیور، 1995 ( جهت کمک به فراگیران برای یادگیری و فراگیری تفکر مظم  در محتو ای آموزش به خصوص مواردی که در مواردی که در زمینه مسایل قانونی ، اخلاقی و اجتماعی است، ابداع شد. با استفاده از این روش فراگیران می توانند )پترسون و همکاران، 1987 ( این نوع مسایل را مورد تحلیل و بحث قرار دهند و مجدداً در تعریف آن موارد مشارکت کنند. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • روش تدریس
  • سخنرانی
  • قضایی
Juel, C 1934, Learning to read and write, Journal of educational Psychology,Vol.80, No.4,Pp.437-447
Peterson, P, Clark, C 1987, Teachers reports of their cognitive processes while teaching, American Educational Research Journal, Vol.15, No.4,Pp. 555-565.
Shaver, JP 1995, Handbook of research on improving student achievement, Arlingtone, educational Research Services.