نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه آمار ریاضی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیأت علمی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده

از دیرباز، اغلب آناتومیستها برای تدریس درس آناتومی از جسد انسان، اطلس و سخنرانی به عنوان رویکردهای کارآمد تدریس آناتومی بهره می جستند)کاویانی، 2014 (. تلفن همراه به عنوان یک وسیلهی ارتباطی، تسهیلاتی را در امر ارتباطات ایجاد کرده است، اما بسیاری از والدین و یا حتی مدرسان دانشگاه، نگران استفاده از این وسیله در سر کلاس و حواس پرتی های متعاقب آن میباشند. از طرفی، نسل جوان و به ویژه دانشجویان تمایل زیادی به شنیدن یا مشاهدهی فایل های چند رسانه ای با این وسیله دارند )لوئیس، 2013 (. از آنجایی که امروزه تقریباً تمام دانشجویان دارای یک تلفن همراه هستند، میتوان نقش این وسیله را در پیشبردآموزش و یادگیری درس آناتومی مورد بررسی قرار داد. لذا
در مطالعه ی حاضر برای اولین بار نقش تلفن همراه وفیلم های آموزشی کوتاه مدت آناتومی در بهبود یادگیری این درس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جند یشاپور اهواز و دانشگاه علوم پزشکی آبادان مورد بررسی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نامه به سردبیر: تلفن همراه: ابزاری مؤثر در ارتباط یا آموزش درس آناتومی؟

نویسندگان [English]

  • وحید بیاتی 1
  • لیلا رهبان 2
  • مهدیه بیاتی 3
  • الب ارسلان منظمی 4
  • محمد شفیعی 4
  • البرز جفایی سوق 5

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه آمار ریاضی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیأت علمی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده [English]

از دیرباز، اغلب آناتومیستها برای تدریس درس آناتومی از جسد انسان، اطلس و سخنرانی به عنوان رویکردهای کارآمد تدریس آناتومی بهره می جستند)کاویانی، 2014 (. تلفن همراه به عنوان یک وسیلهی ارتباطی، تسهیلاتی را در امر ارتباطات ایجاد کرده است، اما بسیاری از والدین و یا حتی مدرسان دانشگاه، نگران استفاده از این وسیله در سر کلاس و حواس پرتی های متعاقب آن میباشند. از طرفی، نسل جوان و به ویژه دانشجویان تمایل زیادی به شنیدن یا مشاهدهی فایل های چند رسانه ای با این وسیله دارند )لوئیس، 2013 (. از آنجایی که امروزه تقریباً تمام دانشجویان دارای یک تلفن همراه هستند، میتوان نقش این وسیله را در پیشبردآموزش و یادگیری درس آناتومی مورد بررسی قرار داد. لذا
در مطالعه ی حاضر برای اولین بار نقش تلفن همراه وفیلم های آموزشی کوتاه مدت آناتومی در بهبود یادگیری این درس در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جند یشاپور اهواز و دانشگاه علوم پزشکی آبادان مورد بررسی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها [English]

  • آناتومی
  • تلفن همراه
  • آموزش
Kaviani, R, Makinejad, SAR, Cheraghi, R, et al 2014, The Evaluation of the Effect of Educational Videos and Time of its Application on Practical Learning of Dental Anatomy and Morphology, Journal of Mashhad Dental School, Vol. 38, No. 2, Pp. 149-158 .
Lewis, TL, Burnett, B, Tunstall, RG, et al 2014, Complementing anatomy education using three-dimensional anatomy mobile software applications on tablet computers, Clinical Anatomy, Vol. 27, No. 3, Pp. 313-320.
Rosenthal, MB, Eliason, SK 2015, “I Have an iPad. Now What?”, Using Mobile Devices in University Physical Education Programs, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Vol. 86, No. 6, Pp. 34-39.