نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکترای مطالعات برنامه ی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

برنامهی درسی آموزش پزشکی، بهعنوان نقشهی یادگیری، قاعدتاً بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعهای از
دانش، تفکر، نگرش، ارزش و مهارتها در فراگیران منجر گردد. توانمندسازی دانشگاه برای پویش معنادار و سازنده در
آیندهای متحول و متغیر، مستلزم طراحی و اجرای برنامههای درسی اثربخش میباشد تا از این طریق، تحولی اساسی در نظام
آموزشی بهطور خاص و نظام اجتماعی بهطور عام ایجاد گردد. با درک اهمیت اثربخشی برنامهی درسی آموزش پزشکی جهت
تحقق اهداف غایی، رسالت و چشمانداز دانشگاههای علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدی درونی، بیرونی و نهادی
اثربخشی و قابلیت کاربردی آن جهت سنجش اثربخشی برنامهی درسی آموزش پزشکی، مطالعهی حاضر به بررسی ابعاد
سهگانهی اثربخشی در برنامهی درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشتهای پرداخته است. توجه به اثربخشی برنامه ی
درسی از سه بعد درونی، بیرونی و نهادی میتواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامههای درسی در
دانشگاههای علوم پزشکی فراهم سازد. این مطالعه نشان میدهد که ایجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی )اثربخشی
درونی( و هماهنگی و تعادل بین برنامهی درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین
برقراری ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر )اثربخشی بیرونی( و در پی آن تحقق رسالتها و مطلوبیتهای اساسی برنامه ی
درسی آموزش پزشکی )اثربخشی نهادی( در تعامل با همدیگر، ضرورتی تام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Medical Education Curriculum: Internal, External and Institutional

نویسندگان [English]

  • Jafar TorkZadeh 1
  • Fahimeh Keshavarzi 2

1 Faculty Member, Department of Management and Educational Planning, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 PhD Student in Curriculum Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Curriculum as a learning map should have led to a change in behavior, and creates a set of knowledge, thinking, attitudes, values and skills in the person. Empowering university for scanning a meaningful and constructive campaign in various evolved future requires the design and implementation of effective programs, hence a major fundamental change in the education system in particular as well as society in general should be created. Recognizing the importance of curriculum effectiveness in higher education to achieve the ultimate goals, missions and visions of university; and regarding to the integrity of three-dimensional perspective of internal, external and institutional of effectiveness; and due to its applicability to measuring the effectiveness of the curriculum in higher education for better and more comprehensive understanding of curriculum; the present study examined three aspects of the effectiveness of the curriculum in interdisciplinary higher education. Regarding the effectiveness of the curriculum from the three dimensions of internal, external and institutional, it can provide coherent framework for achieving the essential goals of educational program. The result of study showed that creating a balance and coherence between the internal factors as well as creating harmony and balance between the intended, implemented and achieved curriculum in relation to the environment, in addition to communicate effectively with dynamic and evolved environment (External effectiveness), consequently, the achievement of missions and fundamental desirability in medical education curriculum (institutional effectiveness) interacting with each other have been observed an absolute necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Higher Education
  • Effectiveness
  • Internal Effectiveness
  • External Effectiveness
  • Institutional Effectiveness
Arefi, M, Fathivajarghah, K, Nasaj, S 2010, Effectiveness of teaching entrepreneurship Secondary vocational branch, Journal of Occupational and Organizational Consulting, Vol. 4, No. 2, Pp. 47-71. (in Persian)
Amini, M, Sedegharfaii, F, GHadami, M, 2010, The effectiveness of the Political education curriculum in High School From the perspective of teachers and students: A Case Study in Kashan. Journal of Behavior, Vol. 36, No.16, Pp. 41-54. (in Persian)
Aghdari, M, Musapur, N, Sdralashrafy, M 2013, Realization Scientific Goals Physics Curriculum 3 and laboratories in secondary school, Journal of Theory and Practice in Curriculum, Vol. 1, No.1, Pp. 101-122. (in Persian)
Barth, M, Rieckmann, M 2012, Academic staff development as a catalyst for Curriculum change towards education for sustainable development: an output perspective, Journal of Cleaner Production, Vol. 26, Pp. 28-36.
Dimitri, J, Kyle, R, Mitchell, H, et al 2003, Evaluating the effectiveness of a 2-year curriculum in a surgical skills center, The American Journal of Surgery, Vol. 185, Pp. 378–385.
Daft, RL 1988, Organization Theory and Design, Cultural Research Bureau, Tehran.
Eisner, EW 2002, the Educational Imagination. Columbus, Merrill Prentice Hall.
Fadeeva, Z, Mochizuki, Y 2010, Higher education for today and tomorrow: university appraisal for diversity, innovation and change towards sustainable development, Sustainability Science, Vol. 5, Pp. 249 – 256.
Karami, M, Fatahi, H 2013, The change of curriculum of higher education Master's curriculum in educational planning, Journal of Curriculum Studies in Higher Education, Vol. 4, No. 4. Pp. 7-28. (in Persian)
Kazempoor, E, Ghafari, KH, Hedayati, F 2011, ICT Curriculum Development and Study its effectiveness on the performance of students High School, Journal of Information and Communication Technology in Education, Vol. 3, No.1, Pp. 43-65. (in Persian)
Mehrmohamadi, M 2007, Curriculum, views, approaches and perspectives, Thehran: Samt. (in Persian)
Mohammadi, M, Naseri, R, Moeni, H 2012, the effectiveness of the external Curriculum Project Management Institute of Shiraz Electronic Industries: Based on the merits, Journal of Engineering Education, Vol. 53, No.14, Pp. 83-117. (in Persian)
Mohammadi, M, Nseri, R, Moeni, H, et al 2013, Internal efficiency and external effectiveness of medical professional curriculum of the students, graduates and faculty members Yazd University of Medical Sciences Shahid Sadoghi, Research on curricula Vol. 1, No. 10, Pp. 20-32. (in Persian)
Nourozzadeh, R, Mahmmodi, R, Fathivajargh, K, et al 2006, The contribution of universities The revised curriculum Ratified by the Supreme Council for Planning, Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol. 45, Pp.71-92. (in Persian)
Political education High School of Entrepreneurship and students: A Case Study in Kashan, Journal of Behavior, Vol. 36, No.16, Pp. 41-54. (in Persian)
Rasteghar, A, Rezaei, S 2012, The effectiveness of the curriculum University police in the area of social order from the perspective of graduates Years 2006 to 2010, Journal of social discipline, Vol.4, No.4, Pp.54-70. (in Persian)
Sabaghi, N, Saadatmand, Z 2013, Evaluation of Effectiveness Component values of citizenship in the primary school curriculum, Research on Curriculum Development, Vol. 10, No. 10, Pp.155-166. (in Persian)
Torkzadeh, J, Mohammadi, M, Ghasemi ghasemvand, M 2014, Assess the effectiveness of internal, external and institutional education system Arvand Petrochemical Company, Humanitiesd Arts, Vol. 4, No.1, Pp. 41-54. (in Persian)
Torkzadeh, J, Majidi, A, Noormohammadi, H 2009, Assess the effectiveness of the external Curriculum Significant degree Military Police platoon, Police Management Studies, Vol. 4, No. 4, Pp. 461-481. (in Persian)
Torkzadeh, J, Niknam, AS, Noor Mohammadi, A 2009, Assess the effectiveness of internal, external Practical courses in the curriculum Training course Significant degree Ordination of special operations police, Journal of Management Education police, Vol. 3, No. 2. Pp. 461-481. (in Persian)