نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن،تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی بر مبنای استاندارد 34000 طراحی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر نوع داده‌ها، آمیخته (کمّی و کیفی) بوده و از لحاظ روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری به کار گرفته شده در این پژوهش از دو جامعه آماری تشکیل شده شده است. در بخش اول جامعه آماری که از آن تحلیل محتوای کیفی انتخاب شده است، شامل اسناد منتشرشده پیرامون انواع روش ها و مدل های فرایندی و تعالی ارزیابی مدیریت منابع انسانی و استاندارد 34000، همچنین گروه متخصصان و مدیران است که از آن برای اعتباربخشی درونی و ارائه چارچوب نظری و مدل اولیه بهره گرفته شده است  و در بخش دوم جامعه آماری از منظر پژوهش پیمایشی می باشد که تمام منابع انسانی شاغل در دانشگاه آزاداسلامی را در بر می گیرد که از آن برای اعتباربخشی بیرونی تحقیق، استفاده شده است.  ابتدا جهت گزینش بخشی از استاندارد 34000 و تهیه پرسشنامه، 25 نفر از اعضای مؤسسه استاندارد، اساتید و اعضاء هیئت علمی و مدیران دانشگاه و در بخش دوم به تعداد 325 نفر طبق فرمول مورگان  از کارکنان و به صورت نمونه برداری خوشه ای هدفمند صورت گرفته است. نتایج حاصله از پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل مفهومی اولیه با ضرایب بالا تأیید و در نهایت مشخص گردید که این مدل با هدف مورد نظر در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی قابلیت ارزیابی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of human resources management assessment model of Islamic Azad universities (in the province of Tehran) based on 34000 standard

نویسندگان [English]

  • Zahra Tavoli 1
  • fatah nazem 2
  • Farideh Dokaneifard 3

1 PhD student of educational management, Department of Educational and Counseling, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

2 faculty Member of Rudehen University, Department of Educational and Counseling, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.

3 Faculty Member of Rudehen University, Department of Educational and Counseling, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for evaluating human resources management of Islamic Azad universities based on the standard 34000. The current research is applied in terms of its purpose and in terms of the type of data, it is mixed (quantitative and qualitative) and is descriptive-survey method. The statistical population of this research is composed of two statistical societies. In the first section of the statistical society, from which the qualitative content analysis has been selected, includes published documents on types and processes of process and excellence of human resource management and standardization 34000, as well as the group of specialists and managers for internal accreditation and presentation. The theoretical framework and the initial model have been used. In the second part of the statistical society, it is a surveying survey that involves all human resources employed at Islamic Azad University, which is used for external accreditation of research. To select part of the 34000 standard and to prepare a questionnaire, 25 members of the Standard Institute, professors and faculty members, and the managers of the university, and 325 people were selected according to Morgan's formula from the staff and targeted cluster sampling. . The results of the research were verified by means of confirmatory factor analysis and structural equation analysis and the initial conceptual model with high coefficients. Finally, this model was able to evaluate the objective at the level of Islamic Azad universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Evaluation
  • Human Resource Management
  • Standard
  • Standard 34000
Alawi, B 1386, Human Resources Strategy, Tehran: Institute of Iran. [In Persian]
Azar, A, Gholamzadeh, R et al 2012, Route-Structural Modeling in Management (Application of Smart PLS Software). [In Persian]
Bazargan, A 1387, Introduction to Qualitative and Quantitative Research Methods; Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Arasbaran. [In Persian]
Callahan, J, Davila, T 2004, An Impressionistics Framework for Theorizing About HRD. Human Resource Develovment Review.3,75.
Curtis, B, Hefley, W et al 2002, The people capabilitty Maturity Model: guidelines for improving the workforce, Boston: Adition-wesley.
Cynthia, D, Fisher et al 2000, Human Resourse Management, 4 thed (Boston: Houghton Miffin Company, p.7.
Davari, A, Rezazadeh, A 1395, Modeling Structural Modalities with PLS Software, Publishing Organization of Jahad University, Tehran. [In Persian]
Deborah, D, Roswell, W et al 2004, Human resource management based on merit approach, translated by Amin, F, Karami F 1397, Tehran: Tehran University, Publishing House. [In Persian]
ECIS 2005, proceeding of the Thirteenth European Conference on Information system, 26-28 May 2005, Germany, Regenburg.
EFQM, P 2004, process survey Tool Guide: A Guide to using and Applying PSTS, EFQM.
Gholipour, A, Esmaeili M et al 1396, Model 34000 Human Resources (34000 Standard Award), Tehran: The Book of Kindness Publishing. [In Persian]
Hasanpour, A, Abbasi, T 2009, Advanced Human Resource Management 1, Tehran: One. [In Persian]
Mirkamali, M 1383, Fundamentals of Human Resources Management, Tehran: Eustaver. [In Persian]
Nettland, T, H, Alfines, E 2011, proposing a qick best practice maturity test for supply chain operations, Measuring Business Exellence, Vol.15, No.1, Pp. 6-67.
NUnnaLLy, J, Bernstein, I 1978, psychometric theory, 2nd ed. New York, united.
Perrin, T 1991, priorities for competivtie advantage: A woridwide human resource study, vallhalla Ny.
Philips Electronics, N, V, EFQM 2004, process survey tool for Human Resources Management, EFQM, Philips.
Rezvani, H 1389, Research Method in Management, Tehran: Mehraban Nashr. [In Persian]
Safari, H, Moradi M, et al 1395, Position of ISO International Standards in EFQM Excellence Model, Tehran: Publication of Mehraban Publishing. [In Persian]
Sharifan, F 1378, Typology and process of design and implementation of combined research, Journal of Research in Methodology of Humanities, Vol.14, No.57, Pp.103-75. [In Persian]