نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

 دنیای امروز نیازمند به‌کارگیری مدیریت دانش فردی است. علی‌رغم توجه محققان به مدیریت دانش فردی در رشته‌های مختلف، بررسی نقش و ارتباط آن با عملکرد کارکنان بالینی هنوز نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه‌ای دارد. مطالعاتی چند نشان می‌دهند که مدیریت دانش فردی کارکنان سازمان‌های بهداشتی و درمانی از سطح مطلوبی برخوردار نیست. در این راستا، مقاله حاضر به تشریح چگونگی ارتباط مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی میان کادر آموزشی درمانگاه‌های غرب استان مازندران می‌پردازد. این مطالعه همبستگی با استفاده از دو پرسشنامه سنجش خودکارآمدی و مدیریت دانش فردی به‌طور مقطعی داده‌ها را از بین 105 نفر از کارکنان کادر آموزشی درمانگاه‌های شبکه بهداشت که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شده بودند، گردآوری نمود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه‌ و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهند که تمامی ابعاد مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی کارکنان رابطه‌ای مثبت (05/0p<) داشتند و از بین آن‌ها بعد مهارت‌های مشارکتی (05/0p<، 39/0r=) بالاترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدی نشان داده است. همچنین مدیریت دانش فردی از توانایی مناسبی برای پیش‌بینی خودکارآمدی کارکنان برخوردار است (37/0ß=، 14/0=2r). با توجه به نتایج این مطالعه، انتظار می‌رود کارکنان برخوردار از سطح بالاتری از مدیریت دانش فردی خود کارآمدی بالاتری داشته باشند؛ بنابراین، مدیران می‌توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب، ازجمله برگزاری دوره‌های ضمن خدمت مرتبط، شرایط لازم را برای ارتقاء و بهبود آن فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Personal Knowledge Management and Self-efficacy among Health Centers Staffs

نویسندگان [English]

  • Flora Rahimaghaee 1
  • Morvarid Golamei 2

1 Faculty member, Nursing department, Medical science faculty, Islamic Azad University-Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

2 M.A. Student, Educational management department, Educational management faculty, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Today's world requires the use of individual knowledge management (IKM). Despite the specific attention of scholars to IKM in a different discipline, there is a call for investigation of its role and relationship with clinical staff performance. Several studies have been shown that there is a lack of IKM among health care. In this context, the present paper was performed to outline how clinical teaching staff IKM is related to their self-efficacy in West Mazandaran province.  This correlational study collected its required data through two sets of questionnaires related to self-efficacy and individual knowledge management from 105 clinical teaching staff those wereselected according to the stratified random method. The data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis. Hence, the results showed a statistically significant relationship between all dimensions of IKM and self-efficacy (p<0.05).  The collaborative skills also (r=0.39, p<0.05) demonstrated the highest correlation with self-efficacy. IKM had also adequate ability to predict the staff self-efficacy (r2=0.37, ß=0.14).  According to the results of this study, it is expected employees with the higher level of IKM would present higher level of self-efficacy. Therefore, administrators are recommended to use appropriate strategies to provide the necessary conditions for improving it such as holding related in-service training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employees
  • clinical health centers
  • self-efficacy
  • individual knowledge management
arter WR, Nesbit PL, Badham RJ, et al, 2016, The effects of employee engagement and self-efficacy on job performance: a longitudinal field study, The International Journal of Human Resource Management, Pp. 1-20. http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2016.1244096
Bagheri A, 2015, Personal Knowledge Management: Competitive Competency of Knowledge Workers, Educational Research, Vol. 1, No. 30, Pp. 1-23. [In Persian]
Bally,O, Gabi M, Walther D, 2012, Personal Knowledge Management current stage and critical success factors, Proceeding of 13th European Conference onKnowledge Management,  Pp. 1-18: University Polytechnic, Spain.
Biermann O, Eckhardt M, Carlfjord S, et al 2016, Collaboration between non-governmental organizations and public services in health–a qualitative case study from rural Ecuador, Global Health Action, Vol. 9, Pp. 1-11.
Chen Sh, Chuang U, Chen P 2011, The Effects of Knowledge Management System Quality and Self-efficacy on Intention to Knowledge Sharing: The Mediate Role of Attitude, 640-650. KES-AMSTA DOI:10.1007/978-3-642-22000-5_66.
Cheong RK, Tsui E 2010, The roles and values of personal knowledge management: an exploratory study, Vine, Vol. 40, No. 2, Pp. 204-227.
Consiglio C, Borgogni L, Tecco C, et al, 2016, Schaufeli W. B. What makes employees engaged with their work? The role of self-efficacy and employee’s perceptions of social context over time, Career Development International, Vol. 21, No. 2, Pp. 125-143.
Fakhari H 2012, Participatory management relationship with efficacy and efficiency of Academy high school teachers. Master's thesis. Islamic Azad University of Marvdasht. [In Persian]
Fallatah F, Laschinger HK, Read EA 2016, The Effects of Authentic Leadership, Organizational Identification, and Occupational Coping Self-efficacy on New Graduate Nurses’ Job Turnover Intentions in Canada, Nursing Outlook, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2016.11.020
Halla R, Hallb M 2010, Learning scoping the pedagogic relation between self-efficacy and web technologies, Media and technology, Vol. 701, No. 35, Pp. 253-273.
Hu B, Zhao Y 2016, Creative self-efficacy mediates the relationship between knowledge sharing and employee innovation, Social Behavior and Personality: an international journal, Vol. 44, No. 5, Pp. 815-826.
Jafari M, Akhavan P, Nikookar M 2013, Personal knowledge management and organization's competency: a service organization case study, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 6, No. 3/4, Pp. 181-194. [In Persian]
Jain P 2011, Personal knowledge management: the foundation of organizational knowledge management,  South African Journal of Libraries and Information Science, Vol. 77, No. 1, Pp. 1-14.
Jalali SM.J, Nezafati N, Danndeh, et al,  Application of knowledge management in health centers (Iran Pasteur Institute), The fourth International Conference on Information and Communication Technology Management, Tehran.http://www.civilica.com/Paper-ICTM04-ICTM04_066.html [In Persian]
Madhoushi M, Tabibei M, Nornezhad V, 2016, The relationship between strategies, empowerment and knowledge management capabilities with employee empowerment process, Executive Management Journal, Vol. 7, No. 13, Pp. 3-3. [In Persian]
Ministry of Health and Medical Education, 2016; http://www.behdasht.gov.ir/. [In Persian]
Mosaei M, Karandish S 2015,  The relationship between corporate management and employee productivity in Agriculture Organization employees, National conferences of Agriculture management, Islamic Azad University- Jahrom Branch. [In Persian]
Nokarizi M, Dehghani K 2014, the effect of literacy skills on self-efficacy. Journal of Library and Information, Vol. 2, No. 3, Pp. 153-172. doi: 10.22067 / 25075/. [In Persian]
Rahimaghaee F, Dehghan Nayeri N, Mohammadi E, et al 2015, Organization-based self-development prescriptive model for the promotion of professional development of Iranian clinical nurses, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol. 20, No. 5, Pp. 604-612.
Rahimaghaee F, Ehsani M, Dehghan Nayeri N, et al 2016, Efficiency of Staff Development Program and Its Relationship. Holistic Nursing and Midwifery Journal, Vol. 25, No. 4, Pp. 73-80. [In Persian]
Sadeghi A, Jafari H, Khodayari R, et al 2011, A case study: the association between organizational cultures with management knowledge in Hasheminezhad hospital. Hospital, Vol. 10, No. 2, Pp. 50-57. [In Persian]
Schmitt, U, 2016, Tools for Exploration and Exploitation Capability: Towards a Co-evolution of Organizational and Personal Knowledge Management, International Journal of Knowledge, Culture & Change in Organizations: Annual Review, Pp. 23-47.
Sharif Kazemi K, Seyyedin SH, Jafari M 2016, Dimensions of Knowledge Management in Health Network Abyek city, Health Management, Vol. 4, No. 19, Pp. 65-72. [In Persian]
Sinha S, Sengupta K 2016, Study of Employees’ Attitude towards the Knowledge Management Practices in the Service Sector Organizations of Kolkata, Bharatiya Vidya Bhavan Institute of Management Science, Kolkata-97, 41.
Taghvaei M, Shahivandi A 2011, Distribution of health services in the cities of Iran, Quarterly Journal of Social Welfare, Vol. 10, No. 39, Pp. 33-54. [In Persian]
Talebian A, Salavati S 2016, The Role of Philosophical Mindset in Educational Innovation Adoption, European Journal of Education Studies, Vol. 2, No. 9, Pp. 94-113.
Topal A 2015, Information literacy impact on entrepreneurship and self-efficacy capability in Arak University graduate students. Master thesis. Arak University, Faculty of Humanities. [In Persian]
Verma S 2009, Personal knowledge management: a tool to expand knowledge about human cognitive capabilities, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 1, No. 5, Pp. 435-438.
Wright K 2005, Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance, Knowledge management research & practice, Vol. 3, No. 3, Pp.  156-165.
Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, et al 2010, A Correlation Study on Organization Learning and Knowledge Management in Staffs in Selected Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Health management, Vol. 42, No. 13, Pp. 65-75. [In Persian]