نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

ارتباط خوب بین پرستاران و بیماران هسته­ی اصلی مراقبت از بیمار است. مطالعات انجام شده بیان می­کنند که دانشجویان پرستاری قادر به برقراری ارتباط مؤثر با بیماران نیستند. لذا مطالعه­ی حاضر به بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجویان پرستاری و بیماران از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز پرداخته است. این پژوهش توصیفی_ تحلیلی در سال 1393 انجام شد، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری معادل 238 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز که واحد اصول و فنون پرستاری را گذرانده­اند، در نظر گرفته شد که از این بین 200 نفر در مطالعه­ی حاضر شرکت کردند. ابزار مطالعه­ پرسشنامه ای 2 قسمتی بود که بخش اول حاوی اطلاعات دموگرافیک دانشجویان پرستاری و بخش دوم شامل 35 سؤال 5 گزینه­ای بر اساس مقیاس لیکرت درباره­ی موانع برقراری ارتباط بین دانشجویان و بیماران بود. 
تجزیه و تحلیل داده ­ها به کمک روش­های آمار توصیفی و همچنین آزمون تحلیلی کای اسکوار و با استفاده از نرم­افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویان، حضور بیمار در محیط ناآشنای بیمارستان (29.5%)، اعتماد به نفس پایین دانشجو (29%)، مقاومت و عدم تمایل بیمار به برقراری ارتباط (27.5%)، تفاوت زبان محاوره­ای بین دانشجویان پرستاری و بیماران (25.5%) را به عنوان موانع عمده­ی ارتباط مؤثر بین دانشجویان پرستاری و بیماران ذکر کرده­اند. به عبارتی نتایج بیانگر این موضوع است که در برقراری ارتباط بین دانشجویان پرستاری و بیماران موانعی وجود دارد و این مسأله توجه و برنامه­ریزی توسط مسؤولان مربوطه برای رفع موانع موجود را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Communication Barriers between Nursing Students and Patients from Nursing students’ Point of View in Ahvaz in 2013-14

نویسندگان [English]

  • Shayesteh Haghighi 1
  • Mansooreh Rooeintan 2

1 Faculty Member, department of internal surgery, Nursing and Midwifery Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, department of internal surgery, Nursing and Midwifery Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvn.az, Ira

چکیده [English]

Good communication between nurses and patients is essential part of patient care. Previous studies have shown that nursing students would not be able to communicate effectively with patients. This Study examined barriers to effective communication between nurses and patients from the perspective of nursing Students at Ahvaz University of Medical Sciences. This descriptive-analytic study was conducted in 1393. The study sample were 238 nursing students those have passed the nursing basic course.  Among them, 200 nursing Students were selected by Census sampling and participated in the study. The data collection tool was a questionnaire consisted of two parts. The first part contained information regarding students, and the second part included 35 questions with 5 choices for each based on the Likert scale about the barriers to communication between students and patients. Data analysis was completed using descriptive statistics, Chi-square analysis and also using SPSS software.The results showed that students have mentioned that stay on the unfamiliar environment in hospital (29.5%), low self-esteem of students (29%), patient resistance and unwillingness to communicate (27.5%), language differences among students and patients (25.5%) were as major obstacles to the effective communication between nursing students and patients. In other words, the results suggested that there were difficulties in making the connection between nursing students and patients, therefore, this subject requires prior planning and attention by the relevant authorities to meet the demands barriers

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication barriers
  • nursing students
  • patients
Anushe M, Zarkhah S, 2004, Examine the barriers to effective communication nurse–patient ,Journal Medicine and purification ,Pp 49-57 [In Persian].
Baghcheghi N, kuhestany H, Rezai K,2008, Comparing the effectiveness of teaching through lecture and group discussion skills to communicate with patients in nursing students ,Iranian journal of Medical Education, Vol 10, No 3,Pp 211-218 [In Persian].
Alavi, 2004, Nurse and elderly patient in hospital communications experience, Master's Thesis ,Isfahan University of Medical Sciences .School of Nursing and Midwifery [In Persian].
Baraz pardenjani Sh, Shriati A, Alijani H, et al,2008, Examine the barriers to effective communication nurse–patient in teaching hospitals of Ahwaz .Journal nursing research, Vol 5, No 16,Pp 45-52 [In Persian].
David R,Rhee M,1998, The impact of language as a barrier to effective health care in an underserved urban Hispanic community, Mt Sinai J Med , Vol 65, No 5-6,Pp 393-398.
FakhrMovahedi A, Negarandeh R, Salsali M,2010, Communication strategies to explain the nurse–patient . Magazine, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences(Hayat), Vol 18, No 4,Pp 28-46 [In Persian].
Ferguson W,Candib L,2002, culture, language, and the doctor_ patient relationship. Fam Med, Vol 34, No 5,Pp 353-361.
Ghafury  M,Daneshmandi M,2012,Effective communication between nurses and elderly patients, Quarterly Nursing Training School of the Baghiatolah University of Medical Sciences, Vol 14, No 53,Pp 11-18 [In Persian].
Hemati moslekpak M, Khlilzadeh H, Rahmani A,2002, Assess communication skills of senior nursing students from the Faculty of Nursing and Midwifery, with clientsin 1382. Quarterly,School ofNursingand Midwifery,Pp 122-128 [In Persian].
heshmatifar N, Asarudi A,2012, Barriers to good communication between nurses and patients in teaching hospitals in Sabzevar, Quarterly Research Committee of the University of Medical Sciences and Health Services Sabzevar, Vol 19, No 2,Pp 37-46 [In Persian].
Holtschneider ME, 2007, Better communication, better care through high-fidelity simulation, Nurse Manage, Vol 38, No 5,Pp 55-57.
Mohamad zadeh Sh, Bakhtiari S, Moshtagheshgh Z, et al,2004, Examine barriers to communication from the perspective of nurses and elderly patients in surgical wards of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. JournalEthics &Medicine,Pp 266-277 [In Persian].
Moradi A,2007, Survey of Nurses Knowledge about Communication And Care Of Patients in Bases Religious Rules, Daneshvar Med, Vol 15, No 72,Pp 65-70 [In Persian].
Navabi N ,Asri M,2002,Communicating with Patients of how much students’ performance in Tonekabon Sahid Rajai Hospital in 1382,Journal of Babol University of Medical Sciences, Special Issue on Medical Education articles, Vol 5, No 2,Pp 48-51 [In Persian].
Pejmankhah SH, Farajzadeh Z, Nakhai M, et al,2007, Examine factors associated with the patient and barriers nurses in the hospital Valiasr Birjand University of Medical Sciences, Journal of Birjand University of Medical Sciences Faculty of Nursing and Midwifery, Vol 5, No 1-4,Pp 65-71 [In Persian].
Sabzevari S , Arabshahi K, Shekarabi R, et al,2004, Communicating with patients in hospitals, nursing students of Kerman University of Medical Sciences, IranianJournalof Medical Education, Vol 6, No 1,Pp 43-49 [In Persian].
Sadeghi T, Dehghannayeri N, Karimi R,2008, Comparing understand and respect the importance of nurses and adolescent in patient nurse-patient relationship, Journal of Medical Ethics and History, Vol 4, No 3,Pp 69-78 [In Persian].
Worsowics GM ,et al,2004, Geriatric relationship, social and economic
Implications of aging, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol 3-6, No 3,Pp 85-98.