نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دوره دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت بحث اخلاق حرفه‌ای در مدیریت آموزشی و نقش الگویی مدیران در پایبندی به رعایت اخلاق باید با عنایت به عواملی که منجر به اشاعه رفتارهای اخلاقی و نهادینه کردن آن می‌شود به بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه پرداخت. این پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و روش پژوهش با توجه به ذات و ماهیت موضوع از نوع روش زمینه‌یابی می‌باشد. پس از استخراج عوامل مؤثر در توسعه اخلاق حرفه‌ای از منابع معتبر موجود ، 25 راهکار پیشنهادی درزمینه‌ رشد و توسعه اخلاق حرفه‌ای در دو سطح خرد و کلان تدوین شد. جهت اعتباربخشی به این راهکارها ، پرسشنامه‌ای 56 گویه ای طراحی گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، در میان یک نمونه 264 نفره از مدیران مدارس دوره دوم متوسطه استان فارس به اجرا درآمد. این گروه نمونه با عنایت به جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از میان 760 مدیر از 56 منطقه استان فارس انتخاب شده بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از این پرسشنامه ضمن تأیید تمامی راهکارهای پیشنهادی توسط مدیران، نشان‌دهنده اولویت راهکارهای سطح کلان از دیدگاه مدیران نیز می‌باشد. یافته‌های دیگر این پژوهش نیز نشان داد که جنسیت، سن و میزان تحصیلات مدیران در دیدگاه آنان نسبت به راهکارهای ارائه‌شده تفاوتی ایجاد نمی‌کند اما سابقه خدمت در این زمینه اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing Appropriate Solutions for Professional Ethics Development among Administrational Managers

نویسندگان [English]

  • arezoo daryabegiyan 1
  • Samad Karimzade 2
  • Fattah Nazem 2

1 Ph.D. Student of Educational Administration , Faculty of Education and Counseling Department of Educational Administration, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Faculty Memmber, Faculty of Education and Counseling Department of Educational Administration, Roudehen Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

Due to the importance of professional ethics topic in educational administration and managers role as an ethical model for their subordinates, providing appropriate solutions for professional ethics development among the administrational managers, was the main purpose of this research. In this study, according to its nature, the Survey research method has been used. So a self-made questionnaire with 56 items used to for validating the 25 suggested solutions about professional ethics development. These solutions were offered in 2 two levels. (Micro level & Macro level) Therefore among all of the high school managers (760 individuals), 264 persons selected by random single step cluster sampling method from 56 area of Fars province as sample group. Analysis of the data showed that the high school managers had been confirmed all the presented solutions and. According to the findings, members of the sample had been preferred the solutions from Macro level. Also other findings revealed that gender, age and educational level had no effect on the managers point of view about the solutions, but the years of service was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Profession
  • Professional Ethics
  • Micro Level Solution
  • Macro Level Solution
1-Amirkabiri, A. Daroueiyan, S 2011, Perceptions of Professional Ethics for Managers in Small and Medium Business, Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 6, No. 1, Pp. 84-93. [Persian]
     
2-Daryabegiyan, A , Karimzade, S, Nazem, F 2017, Detecting the Effective Factors on Professional Ethics Development among High School Managers in Fars Province, Educational Administration Research Quarterly, Vol. 8, No. 2, Pp. 29-47. [Persian]
     
3-Farahini Farahani, M, Farahini Farahani, F 2014, The study on professional ethics components among faculty members in the Engineering. Presented on 5th World Conference on Educational Sciences, Published by Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 116, Pp.2085-2089. Available online at www. sciencedirect. com
     
4-Faramarz Gharamaleki, A 2014, Professional Ethics (New Edition), Majnoon, Qom. [Persian]
     
5-Faramarz Gharamaleki, A 2013, Introduction to Professional Ethics, Industrial Management Institute, Tehran. [Persian]
     
6-Faramarz Gharamaleki, A, Barkhordari, Z, Movahedi, F 2016, Professional Ethics in School, Shahid Mahdavi Cultural-Educational Charity, Tehran. [Persian]
     
7-Faramarz Gharamaleki, A, Nochefallah, R 2007, Obstacles to Professional Ethics Growth in Organizations, Cultural Institute of Boshra Religious Studies, Tehran. [Persian]
     
8-Hartog, M, Winstanley, D 2002, Ethics and Human Resource Management: Professional Development and Practice, Business & Professional Ethics Journal , Vol. 21, No. 2, Pp 3-9.
     
9-Hoseini, N, Abbasi, E 2012, Strategies for Institutionalizing Professional Ethics in the Organization from the Perspective of Religious Doctrines, Islam and Management Research, Vol. 2, No. 1, Pp. 129-154. [Persian]
     
10-Kiyani, A, Navabinezhad, Sh, Ahmadi, Kh 2008, Personality Traits and Observing the Professional Ethics of Consultants and Psychologists, Thought and Behavior in Clinical Psychology Quarterly, Vol. 8, Pp. 79-90. [Persian]
     
11-Mirkamali, S, M 2003,Ethics and Social Responsibility in Educational Administration, Journal of Psychology and Education, Vol. 33, No. 1, Pp. 201-221. [Persian]
     
12-Molana, N 2008, The Effective Factors in Managers Professional Ethics, Journal of Management, Vol. 19, No. 138, Pp. 24-26. [Persian]
     
13-Momayezi, M, Hafezi, Z, Momayezi, M 2011, Investigating the Factors Affecting the Institutionalization of Professional Ethics in Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Presented at the 12th National Conference on Medical Education, Mashhad, May 2011. [Persian]