نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

آموزش‌های الکترونیکی عرصه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها بوده و موجب افزایش کارایی فرآیندهای آموزش می‌شوند. از این رو، موج رو به گسترشی از آموزش الکترونیکی در ایران در حال شکل‌گیری است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای استقرار آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریـه داده بنیـاد انجـام شد،.جامعه آماری شامل اساتید و مدیران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران کـه بـا اسـتفاده از رویکـرد نمونه‌گیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر بـه عنـوان مشـارکت کننـدگان در پـژوهش انتخـاب شـدند. داده‌ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه‌ ساختار یافته در سال 1395 گردآوری شد. نتایج تحلیل داده‌ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت که حاکی از 7 مقولة کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (مدیریت و رهبری)، مقولة کانونی (عوامل فنی و تکنولوژی و عوامل پداگوژی)، کنشها و تعاملها (عوامل انسانی)، زیرساخت‌ها و پیامدها ارائه گردید. با پذیرش آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و برنامه‌ریزی برای اجرای مدل زمینه‌ای طراحی شده براساس رویکرد داده بنیاد، به نظر می‌رسد آماده کردن زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز دیگر این فناوری در سطح سازمانی و دانشگاهی به عنوان مکمل‌های این سیستم نقش بسزایی در پیشرفت آن خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to develop E-Learning method based on Grounded Theory Approach in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch

نویسندگان [English]

  • Golnoosh Mirsaidi 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Fattah Nazem 2

1 Ph.D. student in Educational Administration, Management Department, Faculty of Education and Consultation, Islamic Azad University- Roodehen Branch, Roodehen, Iran.

2 Faculty member, Management Department, Faculty of Education and Consultation, Islamic Azad University- Roodehen Branch, Roodehen, Iran.

چکیده [English]

E-learning is a suitable area for the emergence of talents and increases the efficiency of educational process. Hence, a growing wave of e-learning is emerging in Iran, and educational institutions, especially universities are trying to offer trainings with standard structures according to organizational capabilities. This study was aimed to provide a model for developing e-learning in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch. This qualitative study used the grounded theory approach and its  statistical population included the professors and administrators of the university. Using the purposive sampling approach, a total of 15 people were selected as participants. Data were collected in 2016 using interviews with the general guidance method in a semi-structured manner. Data analysis was done in three stages (open, axial and selective coding), which revealed seven general categories in a paradigmatic model, including casual conditions (management and leadership); focal category (technical and technological factors and pedagogical factors); actions and interactions (human factors), infrastructure; and consequences. With the adoption of e-learning in the studied university and planning for implementing the underlying model designed based on the grounded theory approach, it seems that the preparation of other infrastructure and equipment needed for this technology at the enterprise and academic levels, as a supplement to this system, will have a significant role in its progress. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • deployment
  • grounded theory approach
  • university
Afioni S, Forughi Abri AA, Yarmohammadian MH 2013, Feasibility study of implementing virtual learning course in Islamic Azad University of Khorasgan. Research on the curriculum (Science and Research in Education-Curriculum). 10(12). [In Persian]
Allen I E, Seaman J 2004, Entering the mainstream: The quality and extent of online education, 2003 and 2004. RetrievedNovember 7, 2006, from http://www.sloanc.org/resources/survey04a.asp.
Buchanan T, Sainter P, Saunders G 2013, Factors affecting faculty use of learning technologies: implications for models of technology adoption. Journal of Computing in Higher Education, Vol. 25, No. 1, Pp. 1-11.
 Clark R C, Mayer R E 2011, E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
Garrison D R 2011, E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & Francis.
Glaser B 2002, Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 1, No. 2, Pp.1-31.
Jafari P 2002, Evaluation of virtual universities in order to provide an appropriate model for higher education system. Unpublished doctoral dissertation in educational management. Islamic Azad University, Science and Research Unit. [In Persian]
Laurillard D 2013, rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. Routledge.
Majed IA 2016, benchmarking e-learning requirements in Tarbiat Modarres University. Unpublished MA thesis. Department of Psychology, Tarbiat Modarres University. [In Persian]
Miladi H, Chizari M, Malek Mohammadi I 2010, Feasibility study of using e-learning in higher education. Case study of agricultural extension and education students in Razi University of Kermanshah. First International Conference on E-Learning and Training. Tehran.  [In Persian]
Rahmanpour M, Liaghatdar MJ., and Afshar E. 2008, Development of e-learning in higher education in Iran: challenges and solutions, Fifth International Conference on Management of ICT, Tehran. [In Persian]
Rennie F, Morrison TM 2013, E-learning and social networking handbook: Resources for higher education. Routledge.
Ruiz J G, Mintzer M J, Leipzig R M 2006, The impact of e-learning in medical education. Academic medicine, Vol. 81, No. 3, Pp. 207-212.
Strauss Al, and Corbin J 1990, Basics of Qualitative Research. London: Sage publish.
Valentín A, Mateos P M, González-Tablas, M M, et al 2013, Motivation and learning strategies in the use of ICTs among university students. Computers & Education, Vol. 61, No. 2, Pp. 52-58.
Walkington, C. A. 2013, Using adaptive learning technologies to personalize instruction to student interests: The impact of relevant contexts on performance and learning outcomes. Journal of Educational Psychology, Vol. 105, No. 4, Pp. 932-939.