نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی،گروه بهداشت ومدیریت ، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی، مرکز مطالعات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه بهداشت ومدیریت، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

در هر برنامه آموزشی ارزشیابی رکنی اساسی بوده که میتواند آموزش را به مسیر صحیح هدایت نماید. استفاده از آزمون خوب پیشرفت تحصیلی، مستلزم در نظرگرفتن تمامی هدفهای آموزشی و همه محتوای برنامه درسی است. دراین تحقیق، با توجه به اهمیت دروس تخصصی نظری پرستاری، محققین به ارزشیابی امتحانات پایان ترم دروس تخصصی نظری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته اند. متغیرهای مورد بررسی درسوالات امتحانی شامل نوع سوالات، سطح سوالات براساس طبقه بندی بلوم، ضریب دشواری و شاخص تمیزسوالات، روایی، پایایی آزمونها و تعداد سوالات برای محتوای هر درس بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 209 سوال چند گزینه ای(56 درصد) در سطح یک حیطه شناختی طبقه بندی بلوم قرار داشتند. 197سوال آسان (6/58 درصد) بود و 121سوال (36 درصد)دارای ضریب تمیز مناسب بودند. بر اساس آزمون پیرسون بین تعداد سوالات به ازای هر محتوای آموزشی در امتحانات با برآورد تعداد سوالات مناسب برای هر محتوای آموزشی،همبستگی معنی دار بود(p<0.001). در بررسی سوالات آزمون های دروس تخصصی نظری پرستاری از نظر تعداد سوالات و ضریب تمیز نامناسب بود که میتواند منجر به تمایز نادرست و نتیجه گیری اشتباه از یادگیری دانشجویان شود. این در حالی است که ارزشیابی باید چنان باشد که بتواند سنجش درستی ازمیزان یادگیری دانشجویان در تمام سطوح آموزشی باشد اما متاسفانه به دلایل مختلف به این مهم توجه نشده بود و بیشتر سوالات آسان و در سطح شناختی طراحی شده بودند.شناخت این نواقص ارزشیابی ازسوی مسئولین آموزشی وکمیته ارزشیابی دانشکده ها و اقدام جهت رفع آن ضروری به نظرمی رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity, Reliability and Difficulty of Multiple-Choice Questions in Specialized Courses of Final Exams in Bachelor Nursing at Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Habibollah Hoseini 1
  • mahsa shakour 2
  • Abdollah Rezaei Dehaghani 3

1 Faculty Member, Health & management Department, Nursing and Midwifery faculty, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Assistant professor, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.

3 Faculty Member, Health and management Department, Nursing and Midwifery faculty, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Different evidences have revealed that the quality of exams significantly affects the quality of training and teaching-learning procedures. Hence, the present study with the purpose of evaluating final exams of specialized theoretical courses of Nursing and also showing the true position of exams, was conducted based on standard indicators of classical model of test evaluation. It was a descriptive cross-sectional study which was carried out on final exam’ questions of nursing Bachelor’ specialized theoretical courses. . Collecting data was done by a questionnaire. Some variables in exams were evaluated like: reliability, validity, difficulty, discriminate index, discrepancies, type and level of questions. Accordingly, 209 MC items (56%) was as cognitive level as the Blooms’ level, 197 questions were considered as easy one (58.6%), and 121 questions (36%) had the ideal discriminate index. Moreover, the correlation between sessions and the overall number of designed questions for all courses was significant (r= 0.34, P-value < 0.001). For bloom’s level, 56.2% of all the questions were at knowledge level and 3 (0.8%) at synthesis level. At last, exam questions of nursing major in the present study and many other studies were not of high quality. Therefore, it is recommended that evaluation committees of universities undertake continuous supervision over educational and training plans to be offered for question designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Education
  • Meta Evaluation
  • Assessment
Brady, AM2005, Assessment of Learning with multiple choice questions. Nurse Educ pract, vol.5, no.4, Pp.238-42.
Dadgari, A Ebrahimi, H Hassani, MR Mashyekhi, Y 2003, Analysis of the comprehensive nursing final examin Shahrod faculty of medical sciences, Shahrekord University of Medical Sciences Journal, vol.4, No.4, Pp.4-10. [persian]
Heidari, M 2004, The analysis of the achievement test performed in shahed nursing and midwifery faculty, Iranian Journal of Medical Education. (suppl 10), P.120. [persian]
Kazemi, A Ehsanpour, S Hassanzadeh, A. 2010, Investigating the Academic Achievement Evaluation of Specialized Theoretical Courses of Midwifery BS. Iranian Journal of Medical Education, Vol.9 No.4, Pp.346-354. [persian]
Kazemi, A Ehsanpour, S 2011, Item Analysis of Core Theoretical Courses Exams for Midwifery Students in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education,Vol.10, No.5,Pp.643-650. [persian]
Khoddam, H Jouybari, L Sanagoo, A 2005, Meharathaye tarahiye soal tavasote morabiyan baliniye parastari, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.2, Pp.191-2.
Larsen, DP Butler, AC Ruediger HL 2008, Test- enhanced learning in medical education. Med Educ, Vol.42, No.10, Pp.959-66
Mc Courbie, P 2004, Improving the fairness of multiple choice questions: A literature review. Med Teach, Vol.26, No.8, Pp.709-712.
Mitra, N Nagaraja, H Ponnudurai, G et al 2009, The levels of difficulty and discrimination indices in type a multiple choice questions of pre-clinical semester 1, multidisciplinary summative tests, IeJSME, Vol.3, No.1, Pp.2-7.
Naderi, E Seyf Naraghi, M 1997, Evaluation and measurement and basic analysis tools in cultural sciences and psychology, 1st ed. Tehran: Misagh. [persian]
Najar, SH Abedi, P 2004, Knowledge and practice of faculty members in assessing the validity and reliability of examinations. JQUMS, Vol.8, No.1, Pp.46-50. [persian]
Reid, WA Duvall, E Evans, P 2007, Relationship between assessment results and approaches to learning and studying in year Two medicalstudents. Med Educ. Aug, Vol.41, No.8, Pp.754-62.
Sabzevari, S 2005, Metaevaluation and its Standards, Strides in Development of Medical Education, Vol.2, No.2, Pp. 116-125. [persian]
Saif, A 2000, Education psychology (Psychology of learning and instruction). 3rd ed. Tehran:Agah [persian]
Seif, A 2004, Educational measurement, assessment and evaluation. 4th ed. Tehran: Doran, Pp.426 - 8 [Persian]
Shakurnia, A Khosravi, Borojeni, A Mozaffari, A et al 2010, An Evaluation of Exam Questions Designed by Faculty Members, Emphasizing on the Multiple Choice Question Structure, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2007, Strides in Development of Medical Education, Vol.6, No.2, Pp.129-38. [persian]
Stoner, M 1999, Critical thinking for nursing. 4th ed. St. Louis: WB Saunders Co.
Wink, DM 2008, Using questioning as a teaching strategy. Nurse Edu, Vol.18, No.5, Pp.11-15