نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 عزت اله نادری: عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر عناصر برنامه درسی از نظر استادان، مجریان و کارشناسان فناوری بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش استادان، مجریان (روسا، معاونین) و کارشناسان فناوری دانشگاه فرهنگیان در سال 1394بودند که از بین جامعه مذکور، پردیس‌ های منطقه 9 کشور شامل سه استان قزوین، زنجان و گیلان به شیوه تصادفی انتخاب شدند. تمامی مجریان و کارشناسان فناوری پردیس‌های مذکور (42 نفر) به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. 93 نفر از استادان نیز با روش تصادفی طبقه‌ای از زنجان، قزوین و گیلان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بردیدگاه کلاین بود. روایی صوری محتوایی از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) 99/0 بدست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. نتایج آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که از نظر استادان، مجریان و کارشناسان فناوری میزان چالش‌های هوشمند سازی در دانشگاه فرهنگیان در عناصر محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی زیاد و در عنصر هدف کم است. نتایج آزمون tگروه‌های مستقل نشان داد که بین دو گروه استادان، مجریان و کارشناسان فناوری در میزان چالش‌های هوشمند سازی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین رتبه‌ بندی چالش‌ها از نظر از نظر استادان، مجریان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که عنصر ارزشیابی دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب عناصر، فضا و محتوا و پایین‌ترین رتبه مربوط به عناصر زمان و هدف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent Challenges in University Based on Five Curriculum Elements(Purpose, Content, Time, Space, and Evaluation)

نویسندگان [English]

  • Ali Madad Masoumi 1
  • Ezatola Naderi 2
  • Maryam Seifnoraghi 3

1 Ph.D in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU), Tehran. Iran

2 department of educational sciences ,Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU)

3 department of educational sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU)

چکیده [English]

The research method is descriptive-survey, And the population of the study, lecturers, executives (chiefs and deputies) and technology experts In 2015, there were. That of the community 9 regional campuses, including the three provinces Qazvin, Zanjan and Gilan Were randomly selected. All executives and technology experts in the Campus (42) the census methods Studied. 93 lecturer with stratified random sampling from Zanjan, Qazvin and Rasht were selected. Research Tools Questionnaire was Based on Point of view Klein. Content validity through the content validity ratio (CVR) that 0/99 Was obtained. The reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha 0/91 was calculated. One sample t test results showed that the from the view of lecturers, executives and technology experts smartization challenges in Farhangian University in elements content, time, space and evaluation of high and in element goal is low. Independent sample t-test results showed Between two groups of lecturers, executives and technology experts there is no significant difference in the amount smartization challenges. Friedman test results revealed That the rating of challenges from the view of lecturers, executives and experts there are significant differences. So that the evaluation element has the highest rank and then to the elements, space and content and lowest rank the elements of time and goal. Results this research exclude the existing research vacuum at Farhangian university in the field of smartization, Can In decision-making about the type and quality smartization at the Farhangian university fruitful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartization
  • Curriculum
  • Evaluation
  • Farhangian University
Carlson. E.R 2016, Lifelong Learning and Professional Development. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.74 ., No.5 , P.875-876.
Conzemius. .A.E.,  Oneil. J 2014, Handbook for SMART School Teams: Revitalizing Best Practices for Collaboration 2nd Edition. Solution tree press.
Ghonoodi.A.,Salimi. L  2011, The study of elements of curriculum in smart schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 28., P. 68 – 71.
Jacobs. H.H 2010, Curriculum 21: Essential Education for a Changing World (Professional Development) Beauregard. SSCD pub.
Lawshe, C. H 1975, A quantitative approach to content validity. Personel psychology, Vol. 28, 563-575.
Lever-Duffy, J., McDonald, J  2010, Teaching and Learning with Technology (4th Edition). England: Pearson pub.
Maleki, H 1391,  Preliminary Planning Curriculum, Tehran: Samt Publications [in Persian]
Maleki, H 1393, Curriculum Planning (Practice Guide). Tehran: Payame Andesh Publications.   [In Persian]
Ornstein, A.C., Hunkins.F.P 2016, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (6th Edition) (The Allyn & Bacon Educational Leadership). England: Pearson pub.
Pouatashi, M., &  Movahed Mohammadi, H 1386, Obstacles to the use of information technology from the students' point of view, Iranian Journal of Agricultural Development and Training, Vol.3 ., No.2 , P. 120-107. [in Persian]
Rahmanpour, M, Liyafatdar, M ., Afshar, E 1393, Socio-cultural Challenges and Human Resources of Iran's Higher Education in Information Technology Development (Comparative Study in Higher Education Systems in the World), Journal of Culture-Communication Studies, Vol.15 ., No.27 , P. 42-37 [in Persian]
Rouhianinen.L 2016, The Future Of Higher Education: How Emerging Technologies Will Change Education Forever.CreateSpace Independent Publishing Platform.
Tabari, M 1391, The study of obstacles and problems of intelligent training of teaching and learning departments of Tehran from the viewpoint of male managers and students, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [In Persian]
Tyler.R. W 2013, Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press.
Zamani, Bibi Eshrat .,& Nasr, A. R 1386, Physical and Cultural Features of the Elemental Educational Spaces of the Four Advanced Countries of the World, Educational Innovation Schedule, Vol.32 ., P. 84-55. [In Persian]