نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی دکترای سیاست گذاری سلامت، قطب علمی مبتنی بر شواهد ایران، گروه مدیریت خدمات سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مدیریت دانش در دانشگاه به عنوان سازمانی که به دنبال پیشرفت و حفظ مزیت رقابتی    می­باشد، حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گردید. مطالعه­ی حاضر توصیفی-تحلیلی با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده بر روی 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گردید. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه توسط صاحب­نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و به مقدار 86/0مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و غیره) و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 و با به­کارگیری نرم­افزار  SPSS 16انجام شد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت دانش در وضعیت  خوب با نمرات (16/3M =،41/0SD =) بود. همچنین بین مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و آموزش ارتباط معناداری وجود داشت (05/0P≤ ). بالاترین و کمترین همبستگی به ترتیب  مربوط به فرهنگ سازمانی با (747/0) و اشتراک گذاری با (349/0) بود. با توجه به نتایج این پژوهش ارتباط مستقیمی میان مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و آموزش وجود دارد، لذا اجرای موفق مدیریت دانش توجه ویژه به زیر ساختارهای شناسایی شده را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Management and its Influencing factors in Ahvaz Jndishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Effect Jahanbani 1
  • monire Davoodi 2
  • Zahra LotfiZadeh 3
  • Morteza Arab Zozani 4

1 Faculty member, Department of Health Services Management, School of Health, Ahvaz Jndishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 M.Sc. of Health Services Management, School of Health, Ahvaz Jndishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 B.Sc. of Health Management, School of Health, Ahvaz Jndishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 Ph.D. student in Health Policy, Iranian Center of Excellence in Health Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Knowledge management plays crucial role in university as an organization that seeks to develop and maintain a competitive advantage. This study aimed to investigate the status and influencing factors on knowledge management at the Jundishapur University of Medical Sciences. Present study was a descriptive-analytic research which included 83 faculty members that were selected by   Cochran formula and simple random sampling method. Data was collected through a questionnaire which included71 questions with 8 dimensions. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and its reliability (r=0.86) confirmed by Cronbach's alpha. Then, data was analyzed by descriptive and analytic statistics SPSS20. According to the results, knowledge management was in a good condition (M±3.16, SD=0.41). Findings also showed there was a significant correlation between knowledge management and organizational culture factors, information technology, human resources and training (p≤0. 05). Moreover, the highest correlations were related to organizational culture (0.747) and knowledge share (0. 349), respectively.  There was a relationship between knowledge management and organizational culture, information technology, human resources and education. Therefore, implementing Knowledge Management as a successful agent for all organizations will require special attention in terms of infrastructure preparation.              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • University of Medical Sciences
  • Ahvaz
Dolan A, Gabriel Mazraeh shedi M, Rahimh B, et al, 2014, Evaluation of factors affecting knowledge management cycle from the perspective of academic librarians city of Urmia, Journal of Tehran of university of medical sciences (Pyavrd Health), Vol.7, No. 2, PP.154-162. [in Persian]
Fatallahi B, Afsharzanjani, A 2012, Feasibility of implementing knowledge management in university, Journal of Knowledge Management and Information Sciences, Vol.45, No 57. PP. 63-85.
Ghahramani, A 2012, This knowledge management infrastructure from the perspective of the faculty at the University of Tabriz, Journal of Academic Library and Information Research. Vol.45, No. 57, PP.63-85.[in Persian]
Haghighat Monfared J, Hooshyar A,  2011, Examine the relationship between organizational culture and knowledge management (Case Study: National Iranian Oil Company), Journal of Management and Human Resources in the oil industry, Vol.4, No.12, PP.65-87. [in Persian]
Hamid S, Nayan JM, Bakar ZA & Norman AA, 2007, Knowledge management adoption and implementation readiness: a case study of national library of Malaysia, Malaysia: Proceeding of the international conference on libraries.
Hosseini M, Sadeghi T, 2010, Factors affecting the creativity and innovation in faculty members and providing solutions to enhance, Journal of teaching strategies,  vol.13, No. 1, PP.1-60. [in Persian]
Jantunen A, 2005, Knowledge– processing capabilities and innovative performance: an empirical study, Journal of innovation management, Vol. 8,No. 3,PP. 336-349.
Jahangir Fizabadi M, 2014, Study of Knowledge Management [Proposals], Mahshad: Ferdosi University, Vol.7,No3  ,PP.215-222[in Persian].
Konjkav Monfared A, Ardakani S, 2014, Analysis of the status of knowledge management in higher education institutions and a comparison with innovation, Journal of Educational Administration, Vol. 5,No.1, PP.103-120.
Mohseni Zenouz H, Keshavarz M,  2009, The role of universities in developing students` moral thinking, Journal of management in Islamic universities, Vol.13, No.1, PP. 82-96.
Mohammadiostani M, Shabani A, Rajaeepour S, 2012, Feasibility and implementation of knowledge management in academic libraries in the city on Bukowitz and Williams, Journal of Library and Information, Vol.1, No.1, PP23-44. 
Nazari H, 2013, Relationship between quality of working life and knowledge management of Ahvaz JundiShapour University of Medical science teaching hospitals, [Thesis], Ahvaz: school of Health, Ahvaz Jundishapours university of Medical sciences, pp, 9-10.
Parsaeian M, Riahinia N, 2014, Exploration and ranking of critical success factors of Knowledge Management implementation in Yazd Province academic libraries, Journal of  Library and information science studies, Vol.6, No.2, PP.19-37.
Salavati A, Haghnazar F, 2010,Analytical study of the factors underlying Aster effective knowledge management system at the headquarters of the National Iranian Oil Company, Journal of Farasoy modiriat, Vol.3, No.10, PP. 77-104.
 Townley C, Charles T, 2006,Knowledge Management and academic libraries, Journal of College and Research libraries,Vol.62, No.1, PP.44-57.
Website: http://www.modiriranir/2015, what is knowledge management
Yahya S, Go WE, 2002, Managing human resources toward Achieving knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol.6, No.5, PP.457-468.