نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی ،گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی برنامه درسی غیرمتمرکز آموزش ابتدایی ایران انجام شده است.روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا نظام مقوله بندی قیاسی می باشد. طراحی عناصر برنامه درسی استخراج شده بر اساس الگو گیری از عناصر برنامه درسی کلاین انجام شده با این تفاوت که کلاین عناصر برنامه درسی را به 9 عنصر تقسیم نموده  اما محقق از بین عناصر نه گانه کلاین،مبنای طراحی الگوی پیشنهادی خود را بر اساس 4 عنصر اصلی(اهداف-محتوا-روش های یاددهی و یادگیری-ارزشیابی) قرار داده است. حوزه ی پژوهش شامل کلیه کتب و منابع نوشته شده در حوزه ی برنامه درسی غیرمتمرکز بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.به دلیل کثرت و تنوع منابع چاپی و دیجیتال در دسترس محدوده ی سال های2000تا 2015 استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها فیش ها و جداول محقق ساخته است.برای روایی ابزار از نظرات اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران برنامه درسی استفاده شد.پس از اعلام نظرات ،تجدید نظر لازم انجام و چارچوب های نهایی تدوین شد.برای افزایش اعتبار؛در تهیه فیش ها حداکثر دقت مدنظر قرار گرفت.در بخش کیفی از 467 کدمفهوم استخراج شده،23 مولفه اصلی به دست آمد که در تدوین و ارائه ی مدل برنامه درسی غیرمتمرکز از آن ها استفاده شد..تحقیق حاضر به عنوان یک مدل برنامه درسی غیرمتمرکز آموزش ابتدایی ایران برای برنامه ریزان برنامه درسی و مسئولین که گام هایی برای تفویض اختیارات بیشتر به استان ها برداشته اند مفید و موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Decentralized Curriculum Model in Selected Countries in Order to Provide a Model for Iran's Elementary Education

نویسندگان [English]

  • Zohreh Saadatmand 1
  • Mohammad Yasin Dadkani 2
  • Jahanbakhash Rahmani 3

1 Associate professor in curriculum programming studies, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 1: Ph.D. candidate in Curriculum programming, Isfahan-Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant professor, faculty of educative science, Isfahan-Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This research was aimed at designing a decentralized primary education curriculum in Iran. The qualitative research method was a kind of content analysis of deductive categorical system. Designing the elements of the curriculum extracted based on the modeling of the Klein syllabus is performed, considering the difference that Kline divides the elements of the curriculum into nine elements, but the researcher, among the nine elements of Klein, proposed pattern design based on four elements; goals, content, training-learning methods and evaluation. The main objective of the study was to compile all the books and resources written in the field of decentralized curriculum that have been selected through targeted sampling. Due to the large number of the variety of printed and digital resources, only the available resources during  2000-2015 were used. The data and data collection tool were Researcher's workshops and tables made;  and tool validity was obtained by the views of the supervisors and consultants and the curriculum experts. After the comments were made, revisions were done and the final frameworks were finalized. In addition, to increase credit and reliability, it was carefully considered. In the qualitative section of 467 extracted commands, 23 main components were obtained and used in the formulation and presentation of a decentralized curriculum model. The present study was presented as a decentralized primary education curriculum model in Iran, moreover, to be considered as effective and useful model bycurriculum planners and the authorities taking steps to delegate more powers to the provinces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Decentralized Curriculum
  • Curriculum Elements
  • Elementary Education
Aghazadeh, M,2005, Studying the status of decentralized curriculum in European and American countries, Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University[Persian].
Amin,kh,Marzeyeh,D,2009, Challenging focus, decentralization, and returning to centralization and examining their implications for the curriculum system of Iran, Educational and psychological studies of Ferdowsi University of Mashhad,Vol.11,No.2,Pp.165-184[Persian].
Amin,Kh.Mohammad Ali,G, 2010, Designing a Regional Curriculum System for the Education of the Islamic Republic of Iran, Quarterly of Iranian Curriculum Studies,Vol.6,No.23,Pp.76-109,winter2010[Persian].
Assetto,V.J; Hajba, E; S.P. Mumme 2003.  “Democratization, decentralization, and Local environmental Policy capacity: Hungary and Mexico”. The Social Science Journal. Vol.40, Pp.249-268.
Astiz, Wiseman, Baker 2002. “Slouching Towards decentralization: Consequences of globalization for curricular control in national education systems”. Comparative Education Review. Vol. 46, Pp.155.
Bayani sharaf, A, 2001, Dissemination of curriculum, Center for Office of Planning and Support of Textbooks, Tehran [Persian]. 
Eisner, Elliot 1994. The Educational Imagination. Third Edition. McMillan Publishing Company. New York.
Eunice Heredia-ortiz 2007, The Impact of Education Decentralization on Education output, Georgia state University.
Fathivajargah, K.Abolghasemi, M.2013, Educational policy (process; topics; impacts) ,noorsaghalin puplisher: Tehran [Persian]. 
Fathivajargah, K.Aghazadeh, M, 2007, the meta-analysis of concentration and decentralization in education (with emphasis on curriculum), Behashti university, Tehran [Persian].
Florestal and Cooper 1997. Decentralization of Education: Legal Issues. World Bank. World Bank: Washington, D.C.
Ghasempoor, H, 2005, Challenges for design and development of the curriculum will reduce the focus Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University [Persian]. 
Gaziel and Romm 1988. “From Centralization to decentralization: The case of Israel as a unique pattern of control in education”. European Journal of Education. Vol. 23, No.4, Pp.345-352.
Goodarzi, M, A.KH, A.2005, Decentralization in the curriculum: a universal or affiliated solution? Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University. [Persian]. 
Gooya, Z.GHadaksaz, L.2005. New explanation for concentration and decentralization in Iran, Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University. [Persian]. 
Leung, Frederick K.S 2004. “Educational Centralization and Decentralization in East Asia”. Paper Presented at the APEC Educational Reform Summit. Beijing, China.
Londono Polo, Isabel 1996. Decentralization of education in Colombia from the perspective of the local participants: Learning in the context of implementation. Ed. Dissertation. Harvard University.
Mehrmohammadi, M, 2002, Curriculum Planning: Views, Approaches, and Perspectives, Ghods puplisher: Mashhad, [Persian].
Maleki, H, 2003, curriculum planning, madreseh puplisher:Tehran, [Persian].
Mashayekh, F, 2003, planning,madreseh puplisher, Tehran, [Persian].
Mohammadimehr, A, 2002, Curriculum Planning Approaches and Perspectives, nashre daneshgaahi: Tehran. [Persian].
Muta, Hiromitsu 2000. “Deregulation and Decentralization of Education in Japan”. Journal of Educational Administration. Vol. 38, No.5.
Parsa, A, 2005, Investigating teachers' attitudes and behavioral tendencies toward promoting new curricula (decentralization - broad participation - integrated support), Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University. [Persian]. 
Rezapoor, Y, 2007, Curriculum design, samt puplisher: Tehran [Persian].
Rezaee, M, 2002, Articles of the National Conference on Education Reform,Tehran University[Persian].
Rezgarmohammadi, mohammad khaledian 2013. Studying the educational role of teacher in the centralized educational planning system. Science road journal, Vol. 1, No.3.Pp.78-84 [Persian].
Sabar, N 1994. “Curriculum development at school level”. The International Encyclopedia of Education. Pp.1267-1272 [Persian]. 
Salsabili, N.Sharafi, H.SeyyedM, H, 2005, the transition of Iran's curriculum system to decentralization in the design and formulation of curricula, with emphasis on school-based curriculum planning, Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University [Persian]. 
Seyyed Kazem,A,  Seyyed mohammad hasan,H,2005, Comparison of the role of teachers in centralized and decentralized curriculum systems, Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University[Persian]. 
Samad,E, Analysis of the tendency towards centralized and decentralized curriculum systems in some countries,2005, Analysis of the tendency towards centralized and decentralized curriculum systems in some countries, , Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University[Persian].
Sharif, M, 2011, Curriculum Planning, Analysis and Teaching Improvement,Jehad daneshgahi puplisher: Esfahan[Persian].
Sharif, M, 2010, Curriculum (Discourse on Theory, Research and Practice of Progressive Curriculum), Jehad daneshgahi publisher: Esfahan [Persian]. 
Sharif, M.2011, Curriculum (Discourse on Theory, Research and Practice of Postmodern Curriculum), Jehad daneshgahi publisher: Esfahan [Persian]. 
Sharif, M.2011, Curriculum (Discourse on Theory, Research and Practice of knowledge Curriculum), Jehad daneshgahi puplisher: Esfahan [Persian]. 
Safi, A, 2007, Elementary education- Educational guidance-secondary education, samt publisher: Tehran [Persian]. 
Sarker, Abu Elias 2003. “The illusion of decentralization from Bangladesh”. The International Journal of Public Sector Management. Vol.16, No.7, Pp.523-548.
Skilbeck .M 1991. School Based Curriculum Development. Harper and Row. London.
David. Smith, Rodney. (2018). Politico-administrative factors associated with decentralization and recentralization in the education bureaucracy: the case of the Commonwealth of the Bahamas /. Analytic paper (Ed. D.)--Harvard Graduate School of Education, 1986. UMI #86-20,724. Vita. Includes bibliographical references (leaves 256-267).
Taghipoor, Z, 2011, Curriculum for elementary schools in the third millennium, Agah Publisher: Tehran [Persian]. 
Utomo, Erry 2005. Challenges of curriculum reform in the context of decentralization: The response of teachers to a competence-based curriculum (CBC) and its implementation in schools, Ph.D. dissertation, University of Pittsburgh.
Vientian, Lao PDR 2002. “Designing and implementing local curricula. Final report of Building the Capacities of curriculum specialists for educational Reform”. UNESCO International Bureau of Education. Bangkok.
Vaziriyazdi, Saeed 2013, Review of Centralization and Decentralization approaches to curriculum development in Iran, HRMARS, Vol. 3, No. 4, Pp.2222-6990
Yarmohammadian, M H, 2005, Regional Planning A step towards decentralization in the educational policy of Iran. Concentration and decentralization conference in the curriculum, Kerman Shahid Bahonar University: Tehran [Persian]. 
Wong, Naikei, M 2004. Educational reform in Japan and Hong Kong: A comparative study of curriculum decentralization. University of Hong Kong (People's Republic of China).
World Bank 2000. Decentralization Toolkit, World Bank: Washington, D.C. also Available in         
www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/toolkit9.pdf
Ziba, Simon A. "The Decentralization and Centralization of Curriculum in the Primary Education of Burkina Faso. 2011. Master 'Theses.