نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر پیاده ­سازی دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز و در سال 1396 انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی_پیمایشی با ماهیت کاربردی بوده و جامعه ­ی آماری 550 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بودند که بر اساس جدول مورگان، 226 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند که در نهایت پس از توزیع پرسشنامه ­ها، تجزیه و تحلیل بر پایه­ی 217 پرسشنامه عودت شده انجام پذیرفت. جهت گردآوری داده ­ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک کروگر و مدیریت دانش کنراد و نیومن استفاده شد که روایی آن­ها به روش روایی محتوا به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه ­ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه­ی هوش استراتژیک 918/0 و پرسشنامه­ی مدیریت دانش 942/0 برآورد شد. همچنین طبقه­بندی اطلاعات جمع­آوری شده با روش­های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف معیار، جدول، نمودار و غیره) در نرم­ افزار Spss16 و بررسی فرضیه ­های پژوهش در نرم ­افزار معادلات ساختاری لیزرل انجام پذیرفت. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن بود که هوش استراتژیک بر کاربرد دانش تأثیر مثبت داشته و اعضای هیأت علمی دانشگاه می­توانند با به کارگیری هوش استراتژیک در فرایند تصمیمات سازمانی جهت تولید و توزیع دانشِ به روز، حفظ دانش، تبادل و به اشتراک‌گذاری آن، زمینه­ساز اجرای موفق سیستم­های مدیریت دانش در دانشگاه­ ها شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Faculty Members’ Strategic Intelligence Criteria Affecting the Application of Knowledge in Universities (Case Study: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • nasrin shams javi 1
  • Leila bahmaee 2

1 M.A. Student, Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Department of Elementary Instruction, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of strategic intelligence on knowledge implementation among faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during the spring of 2017. The research method was descriptive-survey based on the applied nature; and the statistical population was 550 faculty members. According to Morgan's table, 226 of population members were randomly selected. Finally, after distributing the questionnaires, the analysis based on 217 the returned questionnaire was completed. Data were collected using two standard Kruger Strategic Intelligence Questionnaire and Konrad & Newman Knowledge Management. Then, the validity of the questionnaire was verified by experts through content validity method. Moreover, the reliability of the questionnaires was calculated by Cronbach's alpha for the strategic intelligence questionnaire 0.918 and Knowledge management questionnaire was 0.942. In addition, the classification of collected data was done by descriptive statistical methods (frequency, percentage, standard deviation, tables, graphs, etc.) in Spss16 software, and the research hypothesis were evaluated in the software of LISREL structural equations. The overall research results indicated that strategic intelligence had a positive impact on the use of knowledge, and also faculty members of the university can use the strategic intelligence in the process of organizational decision making to distribute knowledge, keep knowledge, exchange and share it, and field the key to successful implementation of knowledge management systems in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic intelligence
  • knowledge management
  • knowledge preservation
  • knowledge creation
  • knowledge transfer
  • knowledge application
Bhatt, F.D (2008), Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies techniques, and people, Journal of knowledge management, No.27, pp. 23-37.
Hosseini Shavoon, A, Youzbashi, A, Nasl Seraji, R, (2015), Condition of Knowledge Management and Factors Affecting Its Establishment in Tehran University of Medical Sciences, Journal Of management system, Vol. 8, No. 30, pp. 137-159. [In Persian]
Kruger, J. P. (2010), A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long-term insurance industry in South Africa.
Marchand, D., & Hykes, A. (2007), Leveraging What Your Company Really Knows: A Process View of Strategic Intelligence. Managing Strategic Intelligence: Techniques and Technologies: Techniques and Technologies.
Nick Bakht, A, Siadat, SA, Hoveyda, R, Moghadam, A, (2010), The Relationship Between Knowledge Management and Educational Leadership leadership Styles from the Viewpoints of the Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences, Tehran Health Information Management. [In Persian]
Newman B, Conrad D, (1999), the knowledge Management Forums. Available at: www.km-forume.org.
Pourkiani, M, Nazarian, H, (2012), Development of Strategic Intelligence through Knowledge Management Promotion, First National Conference on Business Management Engineering, Industrial and Advanced Studies University of Kerman. [In Persian]
Rading, A, (2003), Knowledge Management, Translation by Mohammad Hosein Latifi, Poster Publications, Tehran.
Tham, K. D., Kim, H, M., (2002), “Toward Strategic Intelligence with Ontology Based Enterprise Modeling & ABC”, Proceeding of IBER Conference Las Vegas, NV, pp.2-12.
Wiig, K. M, (1999), Successful Knowledge Management. European Management Journal, p13.
Wong, K.Y, (2005), Critical Success Factor for Implementing Knowledge Management in Small and medium Enterprises, Industrial Management & Data System, Vol. 205, No.3, pp. 61-62.
Bhatt, F.D (2008), Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies techniques, and people, Journal of knowledge management, No.27, pp. 23-37.
Hosseini Shavoon, A, Youzbashi, A, Nasl Seraji, R, (2015), Condition of Knowledge Management and Factors Affecting Its Establishment in Tehran University of Medical Sciences, Journal Of management system, Vol. 8, No. 30, pp. 137-159. [In Persian]
 
Kruger, J. P. (2010), A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long-term insurance industry in South Africa.
Marchand, D., & Hykes, A. (2007), Leveraging What Your Company Really Knows: A Process View of Strategic Intelligence. Managing Strategic Intelligence: Techniques and Technologies: Techniques and Technologies.
Nick Bakht, A, Siadat, SA, Hoveyda, R, Moghadam, A, (2010), The Relationship Between Knowledge Management and Educational Leadership leadership Styles from the Viewpoints of the Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences, Tehran Health Information Management. [In Persian]
Newman B, Conrad D, (1999), the knowledge Management Forums. Available at: www.km-forume.org.
Pourkiani, M, Nazarian, H, (2012), Development of Strategic Intelligence through Knowledge Management Promotion, First National Conference on Business Management Engineering, Industrial and Advanced Studies University of Kerman. [In Persian]
Rading, A, (2003), Knowledge Management, Translation by Mohammad Hosein Latifi, Poster Publications, Tehran.
Tham, K. D., Kim, H, M., (2002), “Toward Strategic Intelligence with Ontology Based Enterprise Modeling & ABC”, Proceeding of IBER Conference Las Vegas, NV, pp.2-12.
Wiig, K. M, (1999), Successful Knowledge Management. European Management Journal, p13.
Wong, K.Y, (2005), Critical Success Factor for Implementing Knowledge Management in Small and medium Enterprises, Industrial Management & Data System, Vol. 205, No.3, pp. 61-62.