نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

رضایت شغلی تحت تاًثیر عوامل زیادی است. از مهمترین عوامل تاًثیرگذار بر رضایت شغلی سبک رهبری و تعهد سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی‌یزد انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد می‌باشد. در کل 140 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های رهبری چند عاملی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی انجام شد. داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته نشان می‌دهد که سبک رهبری تحول آفرین (001/0 > P و 4/0 = r ) رهبری تبادلی ( 001/0 > P و 32/0 = r ) تعهد عاطفی ( 001/0 > P و 36/0 = r ) تعهد مستمر( 001/0 > P و 22/0 = r ) تعهد هنجاری ( 001/0 > P و 19/0 = r ) با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد، در مدل پیشبین سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی توانستند بیشترین نقش در پیش‌بینی رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرها داشته باشند. نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی مهمترین پیش‌بینی کننده‌های رضایت شغلی بودند بنابراین به مدیران پیشنهاد می‌شود تا به نتایج متغیرهای تاًثیرگذار توجه کرده و براساس آن‌ها برنامه‌هایی برای بهبود رضایت شغلی پرستاران طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leadership Styles and Organizational Commitment with Job Satisfaction in Nurses (Case Study: Shahid Sadoghi hospitals in Yazd)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Allameh 1
  • Ali Chitsaz 2
  • Seyed Mohammad Younesi far 3

1 Faculty member, Department of Management, School of Management and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Ph.D. of management, School of Management and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Ph.D. of management, School of Management and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Job satisfaction has been affected by many factors. The most important factors affecting on job satisfaction are leadership styles and organizational commitment. The aim of present study was to examine the relationship of leadership styles and organizational commitment with job satisfaction among nurses. This research was descriptive–analysis study. The statistical population was all nurses of Shahid Sadoghi hospitals in yazd; totally 140 students nurse were selected through simple random sampling. Data collection using questionnaires included multiple leadership, organizational commitment and job satisfaction. Then, data was analyzed using Pearson correlation, stepwise regression and SPSS. The research findings showed that leadership style (r=0.4 & p<0.001), transactional leadership (r=0.32& p<0.001), affective commitment (r=0.36 & p<0.001), continuance commitment (r=0.22 & p<0.001), normative commitment (r=0.19 & p<0.005) had a significantly positive relationship with job satisfaction. In a predictor model, transactional leadership style, affective commitment and transformational leadership could demonstrate greatest role in forecast job satisfaction rather than other variables. The results indicated that transactional leadership, affective commitment and transformational leadership were regarded as the most important predictors of job satisfaction. Therefore, managers, programmers and counselor would be recommended to consider the results of influence variables of present research and to design programs to improve nurses’ job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Styles
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction
Acar AZ 2012, Organizational culture, leadership styles and organizational commitment in Turkish logistics industry, Journal of Social and Behavioral Sciences; VOL. 58, No.7, Pp 217-226.
Akhtari Sh, Nazari A, Vahidi R 2005, Mangers' Leadership styles & its relationship with nursing staff job satisfaction working in educational hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Journal of Hakim Health Systems research; VOL. 6, No.2, Pp 112-126. [In Persian]
Allen NJ 2003, Organizational commitment in the military:  A discussion of theory and practice, Journal of Military Psychology; VOL. 28, No.3, Pp 237-253.
Allen NJ, Meyer JP 1997, Affective, continuance, and normative commitment to the organization:  An examination of construct validity, Journal of Vocational behavior; VOL . 49, No.2, Pp 252-276.
Beverly, R 2001, predicting teachers the organizational commitment of marketing education and health occupations education teachers by work related rewards. North California state university.
Cetin M, Karabay ME, Efe MN  2012 , The  effects  of leadership  styles  and  the  communication competency  of  bank  managers  on  the  employee's job satisfaction: the case of Turkish banks, Journal of Social and Behavioral Sciences; VOL. 58, No.12, Pp 227-235.
Dadgar H., Gholamalinezhad, F. Ashoori, J & et al 2015 ,The Relationship Leadership Styles, Organizational Commitment and Happiness with Job Satisfaction of Nurses , Journal of Hamedan Nurse; VOL. 23,No.2,Pp 5-14 . [In Persian]
Dennis RS, Bocarnea M 2005, Development of servant leadership assessment instrument.  Leadership and Organizational, Journal of Leadership & Organization Development; VOL. 26, No.8, Pp 600-615.
Ehsani, M, Haj Hashemi M  2005, The relationship between leadership styles and female sport teachers' job satisfaction, Journal of Research on Sport Sciences; VOL. 8, No.2, Pp 129-19. [In Persian]
Idrisi, M, Raisi, GH  2001, Comparison of job satisfaction and performance of employees and non-executive directors of the faculty at the University of Isfahan , Journal  of  Applied Sociology; VOL. 17,No.3,Pp 155-168. [In Persian]
Gholizadeh MR, Fani AA , Ahmadvand  AM  2010,The effect  of  leadership  styles  on  job  satisfaction  of police  personnel,  Journal  of  Police  Human Development ; VOL.28,No.7,Pp 29-45.[in Persian] .
Ghorbanian A, Haddadpoor A, Maleki MR 2010, The relationship  leadership  styles (transformational leadership,  transactional  leadership  and  laissez-faire  leadership)  of  managers  and  job  satisfaction of  emergency  medical  technicians  in  Isfahan  city, Scientific Journal of Rescue & Relief ; VOL. 7, No.3, Pp 27-34. [In Persian]
Karimzadeh M 2000, Relationship of organizational commitment and job satisfaction, Journal of Management Board; VOL. 39, No.2, Pp 32-45. [In Persian]
Kuchinke PK 2002, Leadership and Culture:  Work related values and leadership styles among one company’s U.S.  And German telecommunication employees, Journal of Human Resource Development Quarterly; VOL. 10, No.2, Pp 127-136.
Lok P, Crawford J 2004, the effect of organizational culture and leadership style on job satisfaction and organizational commitment:  A cross-national comparison, Journal of Management Development; VOL. 23, No.4, Pp 321-338.
Mohseni Taklo MT, Rezaee M, Kalantari M & et al 2012, The role of locus of control and personality dimensions in the prediction of job satisfaction of occupational therapists employed in Tehran governmental, Journal of Research in Rehabilitation Science ; VOL. 8, No.4, Pp 1-11. [In Persian]
Nekoei Moghaddam M, Shokouhi I, Baneshi MR & et al  2013, The  relationship  between leadership  style  and  job  satisfaction:  A  study  on health care networks staff in Kerman University of medical  sciences  in  2011, Journal of Health & Development ; VOL. 2, No.1, Pp 65-73. [In Persian]
Pillai, R. and Williams, E. A 2004, Transformational Leadership self– efficacy, group cohesiveness, commitment, and performance, Journal of Organizational Change Management; VOL. 17, No.2,Pp 144-159.
Tabakhnick BG 2007, Fidell LS.  Using multivariate statistics (5th ed.), Boston: Allyn & Bocon.