نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع­آوری داده‌ها،پرسشنامه می‌باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت­کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41درصد آن‌ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می‌کنند. 55 درصد از آن‌ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می‌توان با استفاده از یک برنامه‌ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on Study Status of Students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Hadianfard 1
  • Negar Gheibi 2

1 Faculty member, Department of Health Information technology, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 M.Sc in Health information Technology, Department of Health Information technology, School of paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The tendency for seeking knowledge is one of the basic human needs. The study of the scientists’ works is necessary for all people. However, studies have shown that, even among students in our society, the average studying rate is low. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the status of students' study in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The present study was a survey in which data was collected through a questionnaire. The study population consisted of students of Ahvaz University of Medical Sciences. The sample included 300 students drawn of the study population. Finally, the findings showed that 66% of the participants had a high or very high interest rate to study. Although, 41% of participants have studied less than an hour daily. Moreover, 55% of the respondents have only read textbooks, 20% have studied non-textbooks and 23% have read both. In conclusion, this research showed that the average study rate and the motivation to study were low among the students. Accordingly, by using a targeted planning, it may be possible to provide a suitable platform for students to study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study
  • the status of study
  • students
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  • reading
Arabic countries and Book [Online], Abrar News. [Accessed 2008].
Afkaneh S, Shakouri-shaldehi A 2010, Study of Students Persuasion Guidelines to Non – Text book Reading. Quarterly Journal of Educational Psychology Islamic Azad University Tonekabon Branch, 1.
Ashrafi-rizi H, Taheri B, Khoshkam Z, et al 2011, A Survey on Level of Students Familiarity with Studying Methods in Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) in 2010, Iranian Journal of Medical Education, 5, Pp.1-2. [in Persian]
Azimian J 2008, A Survay on the student studing  Ghazvin  University of Medical Sciences. Edrak, 3.
Comijani 2010, Iranians, an average of two minutes per day reading a book [Online]. fanavaranejavan. Available: fanavaranejavan.blogfa.com/post-74.aspx [Accessed 2015]. [in Persian]
Davarpanah M,  Qnavyzchy MA 2008, Evaluation of facilitating factors and barriers and attitude to study and reading study Maslow's motivational model Journal of Library and Information Science, 10. [in Persian]
Eskrootchi R, Haji ZM, Nouzar S 2012, Examination of per capita consumption per capita assessment study and provide a framework for assessing research per capita in Iran. Research on Information Science and Public Libraries The Quarterly Journal of Iran Public Libraries Foundatio, 18. [in Persian]
Evaluation of the Tehran citizens 2012, Tehran: social Sciences. [in Persian]
Gholami V, 2008, Study capita in the world [Online]. Quds newspaper.  [Accessed 2015]. [in Persian]
Hashemi S, 2007, Feedback books and reading [Online]. hamshahrionlin. Available: hamshahrionline.ir/details/22252 [Accessed 2015]. [in Persian]
Hosseini N, Pourasadi M, 2011, Sharing knowledge and information literacy Reviewing the status of Police University. Police Management Studies, 6. [in Persian]
Krejcie RV, Morgan DW, 1970, Determining sample size for research activities. Educ psychol meas.
Mahboob S 2012, Public libraries and per study. Research on Information Science and Public Libraries The Quarterly Journal of Iran Public Libraries Foundatio. [in Persian]
Makkizadeh F 2005, A survey on reading skills of the Yazd University Students. Ketabdari, 38, Pp.163-185. [in Persian]
Mohammadi MA, Dadkhah B, Mozaffari N et al 2008, To understand the effective studying between Ardabil city university students in 2006 year. Journal of Semnan University of Medical Sciences. [in Persian]
Shahidi F, Dowlatkhah HR, Avand A, et al 2014, A study on the quality of study skills of newly-admitted students of Fasa University of Medical Sciences. J Adv Med Educ, 2. [in Persian]
Torabi M, Haghani J, Musavi E, 2014, Study habits and study skills of dental students. Strides in Development of Medical Education, 11. [in Persian]
Zarezadeh Y, Rasolabadi M 2015, Students' Study Skills and Habits and Some Related Factors in Kurdistan University of Medical Sciences. Med Edu Dev, 8, Pp.29-37. [in Persian]