نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی_اسکلتی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان.

2 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان

3 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان.

4 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان.

5 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی سکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان

6 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی aاپور اهواز، اﻳﺮان

7 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان

8 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی سکلتی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان

9 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی_اسکلتی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان

10 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اﻳﺮان

11 عضو هیأت علمی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

12 عضو هیأت علمی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

13 عضو هیأت علمی، گروه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪی‌ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮان.

14 دانشجو، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اﻳﺮان.

15 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز، اﻳﺮان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تدوین و اجرای برنامه استراتژیک بر کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز انجام شد. در این مطالعه مداخله‌ای کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان قبل و بعد از از تدوین برنامه استراتژیک دانشکده توانبخشی اهواز بررسی و مقایسه شد. بر اساس تعداد دانشجویان در هر گروه آموزشی و از طریق روش نمونه‌ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪای، 146 نفر از دانشجویان در رشته‌های گفتار درمانی، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی و کاردرمانی به شیوه تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد سروکوآل حاوی ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آموزشی (عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، مسؤولیت پذیری، ضمانت و همدلی) استفاده شد که دارای رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نسخه 18 نرم افزار spss و از طریق روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون ویلکاکسون) انجام شد. قبل از تدوین و اجرای برنامه استراتژیک، بین میانگین نمرات عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، مسؤولیت پذیری، ضمانت و همدلی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0> p). با این حال، پس از تدوین و اجرای برنامه استراتژیک، سطح رضایت مورد انتظار و ادراک شده دانشجویان از تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی  تقریباً یکسان بود. در تدوین و اجرای برنامه­ریزی استراتژیک، با اولویت­بندی و اختصاص بودجه به ابعادی که دارای بیشترین شکاف بودند، دانشجویان کیفیت خدمات آموزشی دانشکده را متناسب با وضعیت مورد انتظار خود برآورد نمودند.
واژگان کلیدی: برنامه­ریزی استراتژیک، بهبود کیفیت، آموزش، دانشجویان، توانبخشی، اهواز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Developing and Administering a Strategic Plan on Perceived Educational Quality by Students in Ahvaz School of Rehabilitation Sceinces

نویسندگان [English]

 • Hossein Rezai 1
 • Mohammad Jafar Shaterzadeh Yazdi 2
 • negin moradi 3
 • Majid Ravanbakhsh 4
 • Gholam Hossein Nassaj 5
 • Shahin Goharpey 2
 • Fatemeh Esfandiarpour 6
 • Arash Bayat 7
 • Mohammad Khayatzadeh-Mahani 8
 • Mojtaba Tavakoli 7
 • Dorsa Hamedi 9
 • Sheyva Javadipour 9
 • Meymanat Akbari 10
 • Hossein Negahban 11
 • Ali Mohammad Mosadeghrad 12
 • Mohammad Hosein Haghighizadeh 13
 • Mahdi Tahamtan 14
 • Mojtaba Kargar 15
 • Younes Ghasempour 14

1 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

6 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

7 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

8 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

9 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

10 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

11 Faculty member, Department of Physical Therapy, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

12 Faculty member, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Health Information Management Research Center, Tehran

13 Faculty member, Department of Statistics and Epidemiology, Faculty of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

14 Student, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

15 Student, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of developing and administering a strategic plan on perceived educational quality by students in Ahvaz faculty of rehabilitation sciences. In this interventional study, perceived educational quality by students was investigated before and after developing and administering a strategic plan. Based on the number of students in each educational department and using stratified-random sampling method, 146 students in disciplines of speech and language pathology, physical therapy, audiology, and occupational therapy were selected to participate in the study. For data collection, a standardized SERVQUAL questionnaire including five dimensions of educational services quality (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) with approved validity and reliability was applied. Data analysis was executed by using SPSS version 18 and applying descriptive (mean and standard deviation) and analytical (Wilcoxon signed-rank test) statistical methods. Before developing and administering the strategic plan, a significant difference was observed between mean scores of perceived and expected tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy by students (p < 0.001). However, after developing and administering the strategic plan, the expected and perceived levels of students' satisfaction with educational services were almost equal. Furthermore, in developing and administering the strategic plan, by prioritizing and devoting the budget to the dimensions with highest gap, the students estimated the quality of faculty’s educational services equal to and in line with their expected status.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic planning
 • quality improvement
 • education
 • students
 • rehabilitation
 • Ahvaz
Arbooni F, Shoghli A, Badri P. S, et al., 2009, Studying the Gap between Expectations and Educational Services Provided to Students of Zanjan University of Medical Sciences in 2006,   Steps Develop Med Educ, Vol. 5, No. 1, Pp.17-25 [in Persian].
Ayatollahi J, Sharifi M, Marjani N, et al 2012, Assessing quality of education services at Yazd University of Medical Sciences in 2010, The Journal of Medical Education and Development, Vol. 7, No. 2, Pp.21-30 [in Persian].
Enayati T, Zameni F, & Nasirpoor-Deravi N 2013, Assessing the quality of educational service in Mazandaran University of Medical Sciences using Servqual Model  JHPM, Vol. 2, No. 2, Pp. 32-39 [in Persian].
Feli S, Biglari N, & Pezeshkirad G 2011, Satisfaction of students of faculty of agriculture in Tarbiat Modares University from the quality of educational services through SERVQUAL Model  Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, Vol. 42, No. 2, Pp. 199-207 [in Persian].
García-Aracil A 2009, European graduates’ level of satisfaction with higher education. Higher Education, Vol. 57, No. 1, Pp. 1-21.
Ghalavandi H, Beheshtirad R, & Ghale’ei A 2012, Investigating the Quality of Educational Services in the University of Urmia through SERVQUAL Model  Quarterly Journal of Management and Development Process, Vol. 25, No. 3, Pp. 49-66 [in Persian].
Hartman D, & Schmidt S 1995, Understanding student/alumni satisfaction from a consumer's perspective: The effects of institutional performance and program outcomes. Research in Higher Education, Vol. 36, No. 2, Pp. 197-217.
Heskett J. L, Sasser W. E, & Schlesinger, L. A 1997, The Service Profit Chain: How Leading Companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value: Free Press.
Hill, F. M1995 , Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer. Quality Assurance in Education, Vol. 3, No. 3, Pp. 10-21 .
Johnson G, Scholes K, & Whittington R 2008, Exploring Corporate Strategy (8th Ed ed.): Financial Times Prentice Hall.
Langley R 1971, Practical Statistics Simply Explained (pp. 319-321): Dover Publications.
Mosadeghrad A. M 2014, Essentials of Total Quality Management in Healthcare: A systematic review. Int J Health Care Qual Assur, Vol. 27, No. 6, Pp. 544-558.
Mosadeghrad A. M 2015, Essentials of healthcare organization and management. Tehran: Dibagran [in Persian].
O’Neill M, & Palmer A 2004, Importance-performance Analysis: A Useful Tool for Directing Continuous Improvement in Higher Education. Quality Assurance in Education, 12(1), 39–52. Vol. 12, No. 1, Pp. 39-52.
Parasuraman A, Zeithaml V, & Berry L 1985, A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, Pp. 41-50.
Rajdeep S, 2010, SERVQUAL and model of service quality gaps: A framework for determining and prioritizing critical factors from faculty perspective in higher education. nternational Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, No. 7, Pp. 3297-3304.
Sabahi-Bidgoli M, Mousavi G. A, Kebriaei A et al 2011, The quality of hospital services in Kashan educational hospitals during 2008-9: the patients' viewpoint. Feyz, Vol. 15, No. 2, Pp. 146-152 [in Persian].
Tofighi S, Sadeghifar J, Hamouzadeh P, et al 2011, Quality of Educational Services from the Viewpoints of Students; Servqual Model. Educ Strateg J Med Sci, Vol. 4, No. 1, Pp. 21-26[in Persian].
Zavvar T, Behrangi M. R, Asgarian M, et al 2008, Evaluating Service Quality in Educational Centers of University of Payam Noor in East and West. Quarterly J Res Planning High Educ, Vol. 13, No. 4, Pp. 60-90 [in Persian].