نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

توانمندی و بالندگی دانشجویان پرستاری و مامایی بخصوص در زمینه‌ی آموزش به مددجو کیفیت مراقبت‌های بالینی را افزایش می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت‌های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، 269 نفر دانشجوی پرستاری و مامایی که حداقل سابقه‌ی یک ترم کارآموزی بالینی داشته، به روش تمام شماری شرکت کردند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی روا و پایا، با سه حیطه: تعاملات، فرصت‌های آموزش و یادگیری و ارزشیابی بازاندیشانه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS v18 در سطح معنی داری 05/. استفاده شد. از مجموع 269 نفر شرکت کننده در پژوهش، 201 نفر از دانشجویان دارای جنس زن با محدوده سنی 19_33 سال بودند. بیشترین میانگین نمره پاسخگویی دانشجویان، مربوط به حیطه‌ی تعاملات با میانگین نمره 40/4 بود. در بررسی ارتباط رشته تحصیلی با دیدگاه دانشجویان در نمره کل و حیطه ارزشیابی بازاندیشانه ارتباط معنادار آماری مشاهده شد(05/0 > p). بنابراین برنامه درسی پنهان به ویژه با تمرکز بر تعاملات می‌تواند به عنوان یک ابزار آموزشی در انتقال مهارت‌های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی در خدمت مدرسان، فراگیران و برنامه ریزان آموزشی جهت دستیابی به اهداف بالاتر تعلیم و تربیت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016

نویسندگان [English]

  • Zohreh Azadi 1
  • Maryam Ravanipour 2
  • Mohammadreza Yazdankhahfard 3
  • Niloofar Motamed 4

1 M.Sc. Nursing student, Department of Nursing, Nursing and Midwifery Faculty, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

2 Faculty member, Department of Nursing, Nursing and Midwifery Faculty; The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

3 Faculty member, Department of Nursing, Nursing and Midwifery Faculty, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

4 Faculty member, Department of Community Medicine, Medicine Faculty, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Empowerment and development of nursing and midwifery students’ talents especially in the field of patient education to patient assistant will increase the quality of clinical care. This study aimed to determine the role of hidden curriculum in transferring  the skills of patient education among nursing and midwifery students of Bushehr University of Medical Sciences. In this cross-sectional study, 269 nursing and midwifery students who had at least one clinical internship semester were participated by consensus sampling. We used a valid and reliable questionnaire with three domains: interaction, teaching and learning opportunities, and reflective evaluation. For data analysis, software SPSS V.18 statistical significant level 0.05 was used. Out of 269 students those participated in present study, there were 201 women between the ages of 19 to 33. The highest average score of the students  related to the interaction with the mean score was 4.40. In determining the relationship between level of education and students’ view, there was a significant correlation in total score and in reflective evaluation domain (p≤0.05). Therefore, hidden curriculum especially with the focus on interactions can be used as an educational tool in transferring teaching skills to nursing and midwifery students at the service of instructors, learners and educational planners in order to achieve higher education goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden curriculum
  • patient education
  • nursing and midwifery students
Abbaszadeh A, Borhani F, Sabzevari S, et al 2013, The Assessment Methods and its Relationship to Learning Approaches of Nursing Students in Kerman University of Medical Sciences, Iran. Journal of Strides in Development of Medical Education, VOL.10, NO.2, Pp. 260-270. [in Persian]
Abdoli B 2005, Comparison of overt and covert learning on serial reaction time. PhD dissertation. Tehran University. [in Persian]
 
Alikhani M H, Mehrmohammadi M 2005, Survey of unintended consequences (hidden curriculum). from the social environment of secondary schools in Isfahan. J Educational & Psychological Sciences, vol.11, NO.3, Pp.121-146. [in Persian]
 
Amini M, Mehdizade M, Mashallahinejad, Z et al, A Survey of Relation between Elements of Hidden Curriculum and Scientific Spirit of Students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, VOL.17, NO.4, Pp.81-103. [in Persian]
 
Atack L, Comacu M, Kenny R, et al 2000, Students and staff relationship in a clinical practice model: impaction learning. J Nursing Edu, VOL.39, NO.9, Pp.387-92.
 
Bastable SB 2003, Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice.2nd edition, New York: Jones and Bartlet Publishers.
 
Bastable SB 2008, Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice. 3rd ed. Boston: Jones and Bartlet publishers.
 
Borhani F 2001, Barriers of patient education in nurses and nursing manager’s viewpoints. Scientific Medical Journal of Gazvin, VOL.20, Pp.84-90. [in Persian]
 
Cohen J J 2006, Professionalism in medical education, an American perspective: from
evidence to accountability. Medical Education, Vol.40, 607-617.
Eisner W 1979, The educational Imagination: On the design and evaluation of school program. 3rd ed. London: McMillan Publishing.
Eskandari H 2004, The hidden curriculum. Tehran. publisher Nasim. [in Persian]
Fathi Vajargah K, et al 2005, Citizenship education in schools. Tehran. Ayzh publisher. [in Persian]
Gidman J 1999, An exploration of students’ perceptions of clinical learning. Developing Professional Practice, Vol.5, p.70.
Goodarzi M, Farajollahi M 2005, The effect of patient education of Karaj Islamic Azad University Students standpoint. Journal of Hamadan Nursing-Midwifery University, VOL.12, NO.22, Pp.5-6. [in Persian]
Janing J 2001, Linking teaching approaches and learning styles: how can it help students? Emerg Med Serv, VOL.30, NO.9, Pp.77-80
LeBlanc C 2007, exploring the “hidden curriculum” in Emergency Medicine training Program. M.A.Ed. Dissertation. Mount Saint Vincent University Department of Education.
Mahram B, Saketi P 2008, The role of the hidden curriculum in restraint of students Ferdowsi University of Mashhad. Proceedings of the Fourth National Conference on Mental Health, Pp. 997-1000. [in Persian]
Mahram B 2006, The role of components of curriculum in students community identity (case study of Ferdowsi University. Studies of Curriculum, VOL.1, NO.6, Pp.51-62. [in Persian]
Maxwell J 1997, The hidden curriculum. Bull Edu, VOL.16, NO.3, P.30.
MehrMohammadi M 2008, Curriculum, Views, Approaches and Perspectives. 2ed, Tehran: SAMT. [In Persian]
MehrMohammadi M, Fathi Vajargah 2007, Position of hidden curriculum in continuing medical education. J Education Strategies in Medical Sciences, VOL.1, NO.1, Pp. 48-53. [In Persian]
Mosalanejad L, Parandavar N, and Rezaie, E 2014, Students' Experience about the Hidden Curriculum: A Qualitative Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, VOL.13, NO.2, Pp.111-124. [In Persian]
Neutens J J 2008, The hidden curriculum: What are you teaching? The Association of Professors of Gynecology and Obstetrics (APGO).
Nicolaides-Bouman A,Van Rossum E, Habets H, et al 2007, Home visiting programmer for older people with health problems: process evaluation. J Adv Nurse, VOL.58, NO.5, Pp.425-35.
Nohi E, Poraboli B 2009, Patient discharge and satisfaction of educational needs of practice nurses in Kerman. Hormozgan Medical Journal, VOL.13, NO.3, Pp.206-12. [In Persian]
Orujlu S, Hemmati Malak Pak M, Khalkhali H 2013, The effect of problem solving education in fourth year nursing students’ views of success. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty; VOL.11, NO.3, Pp.8-12. [In Persian]
Portelii JP 1987, on defining curriculum. Journal of curriculum and supervision, Vol. 2, No.4, Pp: 354-67.
Rankin SH, Stallings KD, London F 2005, Patient education in health and illness. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins.
Rezvani M 2001, Explanation of the hidden curriculum of high school courses and provide effective strategies to use this program in Islamic course. [Ph.D. dissertation], University of Teacher Training. VOL.13, NO.2, Pp.111-124. [In Persian]
 
Sarchami R, Hoseini SM 2004, The relation nursing students learning styles and educational achievement in GUMS, Scientific Journal of Ghazvin University of Medical Science, VOL.30, Pp.64-67. [In Persian]
Shariatmadari A 2009, Society and education. Tehran: Amirkabir Publication. [in Persian]
Shubert William H 2010, What Knowledge is of Worth? In Encyclopedia of Curriculum Studies, SAGE Publications, London, U.K
Smith, M. K. ‘Elliot W. Eisner 2005, Connoisseurship, criticism and the art of education’, the encyclopedia of informal education.
 
Taghvai Y Z, Yazdly KA, Rahimi H 2014, A study of hidden curriculum in Kashan University of medical sciences base on students' views’ Development of education in medical sciences, VOL.6, NO.12, Pp.14-23. [In Persian]
Waltz C, Strickland OL, Len Ez 2010, Measurement in nursing and health research. Springer Publishing Company.
Zendetalab H 1990, Check the quality and quantity of medical surgical courses at the undergraduate nurses. Not published.Tarbiyat Modares University. [In Persian]