نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

گسترش علوم و فنون از سویی و رشد تفکر انتقادی از سوی دیگر همواره این سؤالات را به ذهن متبادر ساخته است که چگونه گاهی دانش در قالب شعار باقی می‌ماند و چگونه گاهی این دانش به بخشی از رفتار درونی تبدیل می‌شود؟ چگونه دانش و اطلاعات فراگرفته شده در محافل رسمی و دانشگاهی به شکل عمل و رفتار مولد تبدیل می‌شود؟ از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این فرآیند با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه­ساختار یافته با پزشکان است. نمونه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و تعداد نمونه‌ها با مصاحبه با 8 نفر از پزشکان متخصص به اشباع رسید. با تجزیه ‌و تحلیل مصاحبه‌ها مقولاتی به ‌عنوان عوامل دخیل در عدم تبدیل دانش به شناخت نزد پزشکان مطرح شدند که عبارت­اند از: تأمین نیازهای مالی پزشکان، تغییر نگاه افراد تحصیل‌کرده، گسترش و فراگیری علم آموزی در معنای سطحی، فاصله گرفتن از امور اخلاقی و معنوی، باز بودن بستر جامعه برای رشد زیاده‌خواهی و فردگرایی شدید، بی‌هویتی و سردرگمی تحصیل‌کرده‌ها از هدف فراگرفتن دانش، نبود الگوهای اخلاقی و علمی مناسب در دانشگاه. با توجه به این مقوله‌ها، تبدیل دانش و شناخت تنها در گرو حضور در محافل دانشگاهی و موقعیت‌های رسمی دانشگاهی نیست، بلکه مجموعه‌ای از شرایط لازم است جهت تبدیل دانش به شناخت سهیم شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation Underlying Factors in Gap of Knowledge and Cognition among a Sample of Physicians

نویسندگان [English]

  • Saba Hasanvandi 1
  • Shirin Ghazi 2
  • Morteza Monadi 3
  • Masoud Zamani 4

1 PhD student in educational psychology, educational psychology department, Faculty of educational sciences and psychology, AL Zahra University, Tehran, Iran.

2 Ph.D student in Educational Management, Lorestan University of Medical sciences, Khorramabad, Iran

3 Faculty member, Educational psychology department, Faculty of educational sciences and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.

4 Ph.D student in sociology, social sciences department, Faculty of social sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Developing of sciences and techniques and along with developing of critical thinking, this question had been emerge that how sometimes knowledge remains in frame of slogan and how sometimes this knowledge change as internal behavior? How educated knowledge and informations in formal and informal circles changes as productive practice and behavior? Therefore, the aim of present study was to investigate these processes with qualitative method, by content analysis and semi- structural interview with physicians. Samples were selected using purposeful and theoretical sampling, and the number of samples was saturated by interviewing 8 specialist doctors. Analysis of  interviews showed themes as involved factors in lack of changing knowledge to cognition in physicians included of providing financial needs of educated individuals, changing of attitudes of educated individuals, developing and extension of learning of sciences in surface meaning, take distance from ethical and spiritual matters, opening setting for developing severe desire and individualism, lack of identity and  frustration of educated students on the purpose of learning,  lack of ethical and academic patterns in university. Regarding to these themes, changing knowledge and cognition isn't related to be present in academic circles and formal circumstances, but also a set of conditions are necessary to change knowledge to cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Cognition
  • Life style
  • Epistemiology
  • Psychoanalysis
Aghazadeh A, Rezaee A, Mohammadzade A 2010, Relationship epistemological and motivation beliefs in students with cognitive involvement. Advances in Cognitive Science, vol. 11, No. 4, Pp. 63-74. [In Persian]
 
Azman M 2007, Values in science. Methodology in human science. Haze and university, vol.13, No. 50, Pp. 175-191. [In Persian]
Bredvold R, Skalen P 2016, Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry. Journal of Tourism Management, Vol. 56, No. 23, Pp. 96-105.
Brownlee J, Purdie N, Boulton-Lewis G 2001, Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students”. Teaching in Higher Education, Vol. 13, No. 6, Pp. 247-68.
 

Dewsen S 2015, Cognition and thought. Journal of cognitive thoughts, Vol. 12. No. 3, Pp.56-67.

 

Goldestein R.Z, Volkow ND 2011, Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implication. Nature Reviews Neuroscience, Vol. 12, No. 11, Pp. 652-669.

 

Fuller S 2000, The governance of science, Buckingham: Open University Press.

 
Gelaver R, Broning R 2007, Educational psychology, origins and it's application. Translated by kharazi, A. Tehran: Roshd press.
Golman D 2001, Emotional intelligence. Ability of affection. Translated by Parsa, N. Tehran: Roshd press. [In Persian]
Gilis D, 2001, Philosophy of science in 20 century. Translated by Miandari, H. Tehran: Samt press. [In Persian]
 Hallgren K.A, McCrady BS 2013, Interference in the alcohol strop task with college student bring drinkers. Journal of Behavioral Health, Vol. 2, No. 2, Pp.112-119.
Hofer BK, Pintrich PR 1997, The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to earning. Review of Educational Research, Vol. 67, No. 1, Pp. 88-140.
 

Hofer BK 2000, Epistemological beliefs in education. Journal of international education, Vol. 23, No, 15, 23, Pp. 4-46.

 

Hofer R 2002, Epistemology and cognition. Journal of cognitive thouths in education, Vol.4, No. 3, Pp. 45-56.

 
Hofer B 2004, Exploring the dimensions of personal epistemology in differing classroom contexts: Student interpretations during the first year go college, Contemporary Educational Psychology, Vol. 29, No. 2, Pp. 129-163.
 

Irons JL, Folk CL, Remington RW 2012, All set! Evidence of Simultaneous Attentional Control Setting for Multiple Target Colors. Journal of psychodynamic, Vol. 38, No. 3, Pp. 758-775.

 

Javadi AH, Walsh 2012, Transcranial direct current stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex modulates declarative memory. Brain stimulation, Vol. 5, No. 3, Pp. 231-241.

 

Knight HC 2014, A cognitive exploration of the development and control of attention bias. Durham theses, Durham University.

 

Krippendroff D 2004, Role of image and other materials in educational studies, Journal of Education, Vol. 34, No. 3, Pp. 45-55. 

 
Manalo E, Kusumi T, Koyasu M 2013, To what extent do culture-related factors influence university students’ critical thinking use? Thinking Skills and Creativity, Vol. 10, No. 12, Pp. 121– 132.
Mathews A 1999, Philosophy of France in 20 century. Translated by Hakimi M. Tehran: Ghofgnoss.[In Persian]

Meriam A 2009, Sampling in qualities studies. Journal of educational thoughts, Vol. 33, No. 3, Pp. 34-46.

 
Mohammadpoor A 2013, Research method: Logic and pattern in qualities methodology. Tehran: Sociologists press. [In Persian]
Monadi M 2012, How revolution in social behaviors: Case study in addicts. New thoughts on Education, Vol. 8, No.1, PP. 171-207. [In Persian]
Monadi M 2013, Sociology of education. 1st edition. Tehran: Avaye Noor. [In Persian]
Moosavi R 2014, Primary benefits and promotion of individualization. Politics, Vol. 44, No.4, PP.875-891. [In Persian]

Patton MQ 1990, Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage publication.

 

Pinch TJ 2007, The sociology of science and Technology, In: Bryant, CD & DL. Peck (eds) 21thCentury sociology: A Reference Handbook, 2, Thousand Oaks, Sage, pp. 266-275.

 
Ravindran B, Grene BA, Debacker T.K 2000, Predicting preservice teachers’ cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. Department of Educational Psychology, Vol. 23, No. 45, Pp. 22-32.
 

Shabani VB 2003, Epistemological beliefs and leadership style among school principals. International education journal, Vol. 4, No. 3, Pp. 224-231.

 
Shams M 2013, Introduction to epistemology. 2st edition. Tehran: New outline. [In Persian]

Simpson A, Piazza J, Rios K 2016, Belief in divine moral authority: Validation of a shortened scale with implications for social attitudes and moral cognition. Personality and Individual Differences, Vol. 94, No. 23, Pp. 256-265.

 
Shabani VB, Hossenin GR 2007, Revolution student's epistemiligic beliefs. Journal of Shahed University, Vol.14, No.24, Pp.23-38. [In Persian]
Tilish P 1998, Theology of culture. Translated by Farhadpoor M, Pakzad F. Tehran: New Scheme press. [In Persian]

Willer R 2004, Information seeking, critical thinking and learning theory. Educational science, 34: 23-39.

 

Yiend J, 2010, The effects of emotion on attention: A review of attentional processing of emotional information. Cognition & Emotion, Vol. 12, No. 34, Pp. 3-47.

 

Wolkenstein L, Plewnia C 2013, Amelioration of cognitive control in depression by transcranial direct current stimulation. Biological Psychiatry, Vol. 37, No. 7, Pp. 646-651.

 

Yourgelun-Todd D 2007, Emotional and cognitive changes during adolescence. Current Opinion in psychoanalysis, Vol. 17, No. 2, Pp. 251-257.

 

Walsh V, Cowey S 2000, Changes in social structures and humans. Journal of socialization, Vol. 34, No. 30, Pp. 37-49.

 

Waters H, Green MW 2003, A demoneatration of attentional biases, using a novel dual task paradigm, toward clinically salient material in recovering alcohol abuse patients? Psychological Thouths, Vol. 33, No. 2, Pp. 491-499.