نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 Veterinary student, Veterinary Department, School of Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده

نقش مربیان بالینی در کیفیت آموزش بالینی پر رنگ بوده و می‌توانند با ایجاد یک محیط آموزشی مناسب در کسب توانمندی‌های حرفه‌ای مؤثر باشند. آگاهی از نظرهای دانشجویان به‌عنوان عنصر اصلی آموزش می‌تواند در بهبود جریان آموزش مؤثر باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف "تعیین نظرات دانشجویان در مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی" در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. در این بررسی توصیفی مقطعی 386 نفر از دانشجویان پرستاری، مامائی و اتاق عمل به روش سرشماری شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای خود ساخته روا و پایا مشتمل بر مشخصه‌های فردی و 19 آیتم سنجش نظرهای دانشجویان بود. توصیف داده‌ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و آمار توصیفی انجام شد. در تمام 19 گویه، دانشجویان عملکرد مربیان را مثبت توصیف کردند. در مورد آیتم‌های "مطالب و آموزش ارائه شده را در پایان جمع بندی می‌کند" و"فراگیران را در فعالیت‌های علمی جانبی مثل کنفرانس شرکت می‌دهد" اگرچه نظرات دانشجویان در بیشتر موارد مثبت بود، اما حدود 30% آنها ابراز داشتند که گاهی این اتفاق می‌افتد. اکثر دانشجویان عملکرد مربیان را در محیط‌های بالینی مثبت توصیف کردند. تعداد کمی از دانشجویان اعتقاد داشتندکه مربیان مطالب ارائه شده را در پایان کار جمع­بندی نمی‌کنند و فراگیران را در فعالیت‌های علمی شرکت نمی‌دهند. جمع­بندی نکات بالینی تدریس شده و مشارکت دادن فراگیران در کنفرانس‌ها پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The viewpoints of students about the performance of clinical instructors in nursing and midwifery school at Shahrekord University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Delaram 1
  • Sahand Shams 2

1 Faculty member, Midwifery Department, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

2 دانشجوی دامپزشکی، گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده [English]

The role of clinical instructors in the quality of clinical education is important and can be effective in obtaining the professional capabilities by creating an appropriate learning environment. Knowing the opinions of students as the main element of education can be effective in improving the education. In this regard, the present study was carried out to determine the students' opinion about the performance of educators in the clinical setting at Shahrekord University of Medical Sciences. In this cross sectional study, 386 students of nursing, midwifery and operating  room attended by census method. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire which included demographic characteristics and 19 items measuring students' views. Data description was performed using SPSS and descriptive Statistics. In all 19 items, the students described positive attitude of the performance of educators. In a bout of items "Summarizes content in the end" and "Involving the students in scientific activities", although the most of students had positive viewpoints, about 30% of them mentioned that sometimes this happens. Most of students described the positive performance for instructors in clinical environments. A few of the students believed that the clinical instructors do not summarize the content at the end and do not involve the students in scientific activities. Hence, summarizing clinical content and involving the students in scientific activities were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viewpoints
  • Students
  • Performance
  • Instructors
  • Clinical
  • Setting
Ahmadnia E, Taghiloo GH, payami M, et al 2014, Students' Views Regarding Academic Performance, Interpersonal Relationships and Personal Characteristics of Clinical Instructors, at School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, Vol. 7, No.13, Pp. 1-8[In Persian].
Babenko-Mould Y, Ferguson K, Atthill S 2016, Neighborhood as community. A qualitative descriptive study of nursing students' experiences of community health nursing. Nurse Educ Pract,Vol. 32, No. 3, Pp. 223-8.
 
Baraz Pardenjani Sh, Rostami M, Loorizadeh MR 2007, State of Clinical Education at Tehran University of Medical Sciences from the Viewpoint of Students of Nursing & Midwifery. The Journal of Medical Education & Development,Vol. 2, No. 2, Pp. 16-26[In Persian].
Barrett D 2007, The Clinical Role of Nurse Lecturers: Past, Present, and Future. Nurse Educ Today, Vol. 27, No. 5, Pp. 367-74[In Persian].
 Brown L, Herd K, Humphries G, et al  2005, The role of the lecturer in practice placement: what do students think? Nurse Educ Prac. Vol. 5, No.2, Pp. 84-90.
 
Deguzman AB, Ormita MJ, Palad CM, et al 2007, Filipino nursing students’ views of their clinical instructors’ credibility. Nurse Educ Today, Vol. 27, No.6, Pp. 529-33.
Delaram M, Raeisi Z, Alidosti M. 2011, Strengths and Weaknesses of Clinical Education from the Viewpoints of Nursing and Midwifery Students in Shahrekord University of Medical Sciences.  Qom University of Medical Sciences Journal, Vol. 6, No.2, Pp. 76-81[In Persian].
Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan Razavi N 2005, Nursing and midwifery students' perspective on clinical education in Gonabad University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 5, No.1, Pp. 70-79[In Persian].
Haugan G, Sørensen AH, Hanssen I 2012,The importance of dialogue in student nurses' clinical education. Nurse Educ Today. Vol.32, No.4, Pp. 438-42.
Keigobadi S 2002, Stressful factors of nursing education from the viewpoint of nursing trainers of Tehran. Iranian J Med Edu, Vol.2, No.1, Pp. 60-64[In Persian].
Macale L, Vellone E, Scialò G 2016,The experience of  educational quality in undergraduate nursing students: a phenomenological study. Prof Inferm, Vol.69, No.4, Pp. 244-251.
 
 
Morton J, Anderson L, Frame F, et al  2006, Back to the future: teaching medical students clinical procedures. Med Teach. Vol. 28, No. 8, Pp. 723-8.
Nasrin H, Soroor P, Soodabeh J 2012, Nursing Challenges  in Motivating Nursing Students through Clinical Education: A Grounded Theory Study. Nurse Res Pract. Vol. 27, No. 5, Pp. 367-74.
Nazari R, Beheshti Z, Arzani A, et al 2007, Stressful factors in clinical education of nursing students in Amol nursing and midwifery faculty. J Babol Univ. Vol. 9, No.2, Pp. 45-50[In Persian].
 
Niknam F 2006, Clinical education problems in viewpoint of nursing trainers and nursing students in nursing faculties related to Tabriz University of Medical Sciences in 2004, J nurs mid faculty Tabriz. Vol.1, No.2, Pp. 20-26[In Persian].
 
Pazandeh F, Abedian K, Jan-Nesari S,  et al 2006,Alavi-Majd H. Assessing the characters of effective clinicalteachers in viewpoints of nursing students in Tehran Universities of Medical Sciences. J Shahid Behesti NursFac, Vol.55, No.16, Pp. 46-55[In Persian].
 
Peyman H, Darash M, Sadeghifar J, et al 2010, Evaluating theviewpoints of nursing and midwifery students about their clinical educational status. Iranian Journal of Medical Education, Vol.10, No.5, Pp. 1121-1130[In Persian].
 
Poorman SG, Webb CA, Mastorovich ML 2002, Students' Stories: How Faculty Help and Hinder Students at Risk. Nurse Educator. Vol. 27, No.3, Pp. 126-31.
 
Rostami H, Rahmani A, Ghahremanian A, et al 2010, Clinical performance of nurse trainers from viewpoints of student nurses and nurse trainers of Azad Islamic University. Iran Journal of Nursing, Vol. 22, No. 62, Pp. 22-31[In Persian].
 
Saaranen T, Vaajoki A, Kellomäki M, et al 2015, The simulation method in learning interpersonal communication competence--experiences of masters' degree students of health sciences. Nurse Educ Today. Vol. 35, No. 2, Pp. 8-13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shahbazi L, Salami T 2000, Attitudes of nursing and midwifery students on clinical status. J ShaheedSadoughi Univ Med Sci, Vol.8, No.2, Pp. 97-103[In Persian].
 
Tavakoli M, Khazei T, Tolyat M, et al 2014, The Quality of clinical education from the viewpoints of students and instructors of paramedical and nursing-obstetrics schools of Birjand University of Medical Sciences. Daneshvar Medicine Journal, Vol. 21, No.10, Pp. 1-9[In Persian].
 
Weitzel ML, McCahon CP 2008, Stressors and supports for baccalaureate nursing students completing an accelerated program. J Prof Nurs, Vol.24, No.2, Pp. 85-89.
Yousefy AYazdannik ArMohammadi S 2015, Exploring the environment of clinical baccalaureate nursing students' education in Iran; A qualitative descriptive study. Nurse EducToday. Vol. 35, No. 12, Pp. 1295-300.
Zohoor AR, Eslami-Nejad T 2002, The criteria of effective teaching from the viewpoint of students of Kerman University of Medical Sciences. Paesh, Vol.1, No.4, Pp. 5-13[In Persian].