نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان پایه اصلی پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند. اضطراب کتابخانه‌ای یکی از عواملی است که می‌تواند مانع بهره‌گیری دانشجویان از دانش موجود در کتابخانه‌ها شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز و رابطه آن با متغیرهای جمعیت­شناختی انجام شده است.پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به تعداد 7390 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول کرجسی_مورگان و به روش طبقه‌ای نسبی، 366 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات جمعیت­شناختی و مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک بوده ‌است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد کهمیانگین کل نمره اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان مورد مطالعه 64/2 بوده که از سطح متوسط اضطراب پایین‌تر بوده است. 4/81% از دانشجویان مورد مطالعه دارای سطح متوسط و پایین اضطراب بودند. بیشترین سطح اضطراب در میان مؤلفه‌ها مربوط به عوامل مکانیکی بوده است. بین سن و اضطراب کتابخانه‌ای رابطه معکوس و معنی­داری مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و تعداد دفعه‌های استفاده از کتابخانه با اضطراب کتابخانه‌ای تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Library Anxiety and its Relationship with Demographic Characteristics of Ahvaz JundiShapur University Of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Parastoo Parsaei Mohammadi 1
  • Fereydoon Azadeh 2
  • Alireza Hajiyakhchali 3
  • Tayebe Fattahi 4

1 Faculty Member, Department of Library and Information Sciences, Paramedical School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, Department of Library and Information Sciences, Paramedical School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Department of Library and Information Sciences, School of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

4 M.Sc. Student of Library and Information Sciences, Paramedical School, Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Academic libraries are considered as the basis for research and training in universities. Anxiety library is one of the factors that can prevent students from utilizing the knowledge available in libraries. The present study was conducted to evaluate the level of anxiety library and its components in students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and its relationship with demographic variables. This study was a descriptive correlational research and the study population consisted of all 7390 students studying at Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences in 1394. The sample size was estimated in this study using Krejcie & Morgan and Stratified sampling approach, 366 people. The data collection tool was a questionnaire including demographic data and Bostick, s Library Anxiety Scale. Data analysis was performed using SPSS software in descriptive and inferential statistics. The results of this study showed that average score library anxiety of the students was the 2.64 which was lower than the average level of anxiety. Moreover, 81.4 percent of students were at middle and low level anxiety. The highest level of anxiety among the components was related to mechanical factors. There was a significant inverse correlation between age and anxiety library. Also significant differences has not been seen between gender, college, grade and frequency of the use of library with anxiety library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • Academic Libraries
  • Ahvaz University of Medical Sciences
  • Students
Abyari, A 2011, A Survey on the relationship between information literacy and library anxiety in postgraduate students in Shahid Chamran University and the relationship between these concepts and demographic and academic variables, [Master's dissertation], Shahid Chamran University of Ahvaz. [In Persian]
Abyari, A, Bigdeli, Z  2013, Investigating the Relationship Between Information Literacy and Library Anxiety in the Graduate Students at Shahid Chamran University of Ahvaz, Journal of  Studies in Library and Information Science, Vol.5, No.11, Pp.17-36. [In Persian]
 
Anwar MA, Noriah, M, Charlene, L 2004,. Use of Bostick's Library Anxiety Scale on of Bostick's Library Anxiety Scale on Undergraduate Biological Sciences Students of Kuwait University, Library & Information Science Research,  Vol.26, No.2, Pp.266-283.
Cleveland, A 2004, Library anxiety: A decade of empirical research, Library Review, Vol.53, No.3, Pp.177-185.
Collins, K, Veal, R 2004, Off-campus adult learners' levels of library anxiety as a predictor of attitudes toward the Internet, Library & Information Science Research, Vol.26, No.1, Pp.5-14.
Erfan-manesh, MA, Basirian Jahromi, R 2012, Study the effect of training for Library skill and Library Tours on Library Anxiety among students, Quarterly Journal of Epistemology, Vol.2, No.7, Pp.39-52. [In Persian]
 
Erfan-manesh, MA, Didehgah, F 2011, Library anxiety, Challenge for the effective use of library services, General Book of the month (Information, Communication and Knowledge), Vol.14, No.6, Pp.43-54. [In Persian]
 

Erfan-manesh, MA, Didehgah, F, Mohammadi, M 2013, Library Anxiety among Students of the faculty of Education and Psychology Based on their Contextual Characteristics, Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, Vol.24, No.4, Pp.42-61. [In Persian]

 
Hariri, N, Nemati Lafmjani, S 2010, Library anxiety among students Case study: Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Quarterly Journal of Epistemology, Vol.2, No.7, Pp.39-52. [In Persian]
 
Jiao, QG, Onwuegbuzie, AJ, Daley, CE 1997, Factors Associated with Library Anxiety, Annual American Educational Research Association Conference, March 24-8, Chicago.
 
Jiao QG, Onwuegbuzie AJ 2001, Sources of Library Anxiety among International Students, Urban Library Journal, Vol.11, No.1, Pp.16-27.
 
Jowkar,  A,  Taherian, A 2008, A Survey of the Library Anxiety of the Students of Shiraz University based on Bostick’s Library Anxiety Scale,  New Educational Approaches, Vol.4, No.1, Pp.135-158. [In Persian]
 
Khadivi, Sh 2007, Anxiety use of library resources and electronic resources at Isfahan  University of Medical Sciences and its relationship with some demographic factors, Journal of  Studies in Library and Information Science, Vol.3, No.3, Pp.17-34. [In Persian]
 
Khosravi, A, Basirian Jahromi, R, Seyyed Hosseini, Sh, et al  2012, Investigation the Relationship between Emotional Intelligence and Library Anxiety among Students of Bushehr University of Medical Sciences and Persian Gulf University, Journal of Academic Librarianship and Information Research, Vol.46, No.2, Pp.31-50. [In Persian]
 
Lee, S 2011, An Exploratory Case Study of Library Anxiety and Basic Skills English Students in a California Community College District [PhD Dissertation], University of California Los Angeles, Westwood.
Mech, T F, Charles I.B 1995, Library Anxiety among College Students: An Exploratory Study, Conference Proceedings, ACRL 7th National Conference Pittsburgh, Pennsylvania, March 29 – April 1.
 
Mellon CA 1986, Library Anxiety: A grounded theory and its development, College and Research Libraries, Vol.47, No.2, Pp.160-165.
 
Pakbaz, E 2013, Evaluation of library anxiety graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz using multi-dimensional scaling library anxiety van Kempten, [Master's dissertation], Shahid Chamran University of Ahvaz. [In Persian]
Rafiei Moghadam, F, Jaefari Mofrad Taheri, A , 2012, Evaluation of library anxiety Islamic Azad University, North Tehran Branch entrance 89-90 years, , Quarterly Journal of Epistemology, Vol.5, No.16, Pp.61-71. [In Persian]
 
Seyyed Hosseini, Sh 2012, Study on the Relation of Emotional Intelligence with Library Anxiety among Students of Bushehr University of Medical Science and Persian Gulf University [Master's dissertation]. Bushehr University of Medical Science, Bushehr. [In Persian]