نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی، گروه فقه و مبانی و حقوق اسلامی

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا کردن یا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر تمام ابعاد جامعه دارد؛ زیرا خداوند نخستین امر کنندة به معروف و نهی کنندة از منکراست؛ از این رو اثرات امر به معروف و نهی از منکر بر تعلیم و تربیت در بین دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد و باید مقدمات وسایل اثر بخشی در وصول به آنان و امکانات هدایت جامع را فراهم نماییم که مهمترین و بزرگترین وسایل تأثیر قدرت، بسیج و سازماندهی نیروهای آموزش دیده، متدین، مؤمن و جوانان پرشور و نشاط است؛ آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت) می‌تواند یکی از مهمترین نهادهایی باشد که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به نحو احسن آموزش دهد و دانش اموزانی معتقد و با ایمان و مستعد به جامعه تحویل دهد و جامعه‌ای که پایه و اساس آن اسلام ناب محمدی می‌باشد؛ برقرار سازد؛ هدف این مقاله، بررسی راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم ک امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است تا بتوان از این طریق آنان را در مقابل تهاجمات فرهنگی و اعتقادی مصون نگه داشت؛ روش انجام این پژوهش، تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه‌ای از طریق فیش برداری صورت گرفته است.کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Strategies for Good and forbidding Students in Education

نویسندگان [English]

  • Ali Mardani 1
  • Seyyed Mohammad Reza Ayati 2
  • Seyyed Abolghasem Naghibi 1

1 Ph.D. student of jurisprudence and the basics of Islamic law, Faculty of Theology and Philosophy of Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member , Islamic jurisprudence and Islamic law, Faculty of Theology and Philosophy of Science , research unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The bestowal of good and forbidding is one of the important duties of the religion of
Islam, that its implementation or not has a profound and wide impact on all aspects of society,
because God is the first and foremost man to be famous and neglectful of monk; hence the
effects of the affair on the famous and The prohibition of negation on education is important
among students, and we must provide the tools for their effectiveness in reaching them and
comprehensive guidance facilities, the most important and greatest tools of the influence of
power, the mobilization and organization of trained, religious, and Young people are passionate
and joyful, Education (education) can be one of the most important institutions to teach the
bestowal of good faith and the prohibition of evil in a manner that is effective in providing
faithful and faithful scholars to the community, and a community based on And it is based on a
purely Mohammed Islam, The purpose of this article is to study the direct and indirect solutions
to the well-known and forbidding the neglect of the education of students, in order to prevent
them from being invaded by cultural and religious beliefs. The methodology of this research is
analytical-descriptive as The library has been crawled through a snap

1-Holy Quran; translation of Mahdi Allah   Qomites; Qom: Sepehr Novin, 2007.
     
2-Nahj al-Balaghah; translation by Mohammad   Dashti, Qom: Jamal, 2008.
     
3-Ehsani, M, 2009, religious education of   family; knowledge; No. 18, Qom: Imam Khomeini Educational and Research   Institute (RA).
     
4-Ismaili Yazdi, A, Education culture, Q,   2006, Qom: Holy Mosque of Jamkaran.
     
5-Afkhami Ardakani, M.A 2007, Explaining the   Methods of Social Education in Nahj al-Balagha; Nahj-ol-Balaghe Quarterly;   No. 22-21; Tehran: Nahjolbalaghe Foundation.
     
6-Al-Hameenya, A 2007, Imam Khomeini's moral   and educational discipline (RA); Q Sixth, Qom: Zamzam Hedayat.
     
7-Bagheri, Khosrow; A 2011, Look at Islamic   Excellence; Vol.1, Twenty-Sixth, Tehran: School.
     
8-Hojjati, M.B 2007, Islam and Education;   Fourteenth, Tehran: Islamic Culture Publishing Office
     
9-Amali, M, Hassan; Wasejal al-Shi'a; Beirut:   Al-Al-Bait, 1414 AD.
     
10-Khosravi Zadanbeh, M 2007, The ways of   making good and forbidding evil in the family of the infallibles; Master's   theses, Qom: Qom University.
     
11-Rashidpour, M 2011, Introduction to Islamic   Education with Emphasis on Methods; Tehran: Pentecostal Association.
     
12-Fallah Rafi, A 2012, Methodology of   Modeling in the Transfer of Values; Two Issues of Islam and Educational   Research; Qom Year: Qom; Imam Khomeini Educational and Research Institute   (RA).
     
13-Ghomi, Sh.A 1363, Safineh al-Bohar and   Madinah al-Hikam al-wa'ar; Tehran: Sanai library.
     
14-Majlesi, M.B 1404; Baharalanvar; Fourth,   Beirut: The Al-Wafa Foundation.
     
15-Mesbah Yazdi, M.T 2008, Ethics in the   Qur'an; Research and Writing by Mohammad Hussein Eskandari, Volume II, Q   Sixth, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute (RA).
     
16-Mousavi Khomeini, Spirit ...; Editorial   Board; Volume 2, Ch First, Tehran: Imam Khomeini Institute of Publishing and   Works of Imam Khomeini (2006).
     
17-Mousavi Kashmari, M 2007; Teaching Methods;   Q2, Qom: Boostan Book.