نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مدیریت، دکترای مدیریت، دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 عضو هیات علمی مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

خلاقت و کارآفرینی در عصر جدید به شدت متأثر از فناوری اطلاعات است همچنین خلاقیت و کارآفرینی نیز سهم عمده بر فنآوری اطلاعات و توسعه فناوری‌ها داشته و دارد. از این رو در تحقیق حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های بیرجند بررسی شده است. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان بیرجند بوده که در آبان، آذر و دی ماه سال 1395 بین آنها پرسشنامه توزیع شده است و نمونه آماری در قلمرو زمانی تحقیق با توجه به فرمول کوکران 286نفر بوده است. تایج تحقیق با نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های بیرجند تأثیر مثبت دارد. همچنین تمام شاخص های مدل اندازه گیری نیز مورد تائید قرار گرفت. نتیجه گیری:آشنایی بیشتر با دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشجویان منجر به خلاقیت و کارآفرینی بیشتر آنها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of informational technology on the Cretivity and Entrepreneurship of the Birjand Universities students

نویسندگان [English]

  • Zahra Rajaei 1
  • Zahra Mohemi 2
  • Ali Arghavani 2

1 Faculty member of Management, Department of Management, Payame Noor University, Iran

2 Faculty member, Department of Management, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Creativity and entrepreneurship in the new age are influenced by informational technology, also creativity and entrepreneurship have played a major role in informational technology. Therefore, in the present research, has been studied the impact of informational technology on the creativity and entrepreneurship of the Birjand universities students The statistical population consisted of the students of Birjand Universities. In, October, December and November 2016 that a questionnaire was distributed among them. The statistical sample in the domain of the study was 286 according to the Cochran formula The results of the research with SPSS and LISREL software show that ICT has a positive effect on the motivation of creativity and entrepreneurship among students of Birjand universities. All the indicators of the model were confirmed. Familiarity with ICT courses for students leads to more creativity and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Cretivity
  • Entrepreneurship
1-ghahremani, J 2010, Relationship of the Information Technology System with the Creativity of Schooling Staff, Information Technology and Information Technology in Education, Number Four, Third Year, Summer, Pp. 117-134.
     
2-Nakhai, K, Nakhai, H, Fatemeh Viosfi, F2011. The Influence of Information and Communication Technology on the Creativity of Faculty of Humanities, Summer, Vol.4, No. 2, Pp. 53-56.
     
3-Karimi, M2005. Investigating the Influence of Information and Communication Technology (ICT) on the Motivation and Creativity of Youth Entrepreneurship in Tehran Cultural Universities, Master's Thesis, Tarbiat Moalem University.
     
4-Ahmadpour Dariani, M 2002, Entrepreneurship (Definitions, Opinions, Patterns) Pardis Publishing, Fourteenth Edition.
     
5-Sheikh, R, Woolwi, P 2011, The Role of Information and Communication Technology on Work, Influence of Technology and Operations, Vol. 2,No. 2, Pp. 124-133
     
6-Ahmadi, M 2008, A Study on the Needs of Students in Electrical Engineering at the Faculty of Engineering of the University of Tehran in the Field of Future Work, Creativity and Futures, Second Year, Winter, No. 3, Pp. 44-56.
   
7-Seif, M. H 2009, Influence of Information and Communication Technology on School Education System, Journal of Information Science and Technology Research Center of Iran.Winter., Vol. 4, No. 4, Pp. 86-91.
     
8-Bani Hashem, K, Farkhi Shirandaz, S, Shah, Alizadeh,2014. A Study on the Effect of Electronic Learning on Students' Creativity, Effect of Electronic Learning, Fifth Edition, Winter,No. 4, Pp. 54-60.
     
9-Davoudi, A2008. The Influence of Information and Communication Technologies on Creativity, Information and Communication Technology, First Year, Winter, No. 2, Pp. 12-15.
     
10-Salehi, M2011. Influence of Information and Communication Technology on Work Skills, Information Technology in Education, Second Year, Winter, No. 2, Pp. 33-47.
     
11-Nazanic, A2011, A survey on the impact of market orientation on the work, information and communication, and the skills of the worker, Third Year, Winter, No. 2, Pp. 89-101.
     
12-Mohammadi,S, Mohammadi Moghaddam, Gh, Aliyatti, A2002. Drawing on Information Technology in Education Improvement at Police University, Information Technology, Impact of Information and Communication Technology in Education, , Vol. 2, No. 3, Pp. 139-142.
     
13-Name, K 2010. Entrepreneurship and Influence of Information Technology and Communication Technology, Master's thesis, University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
     
14-Nami, K, Jabari Zaheer Abadi, A2011. Relationship between the use of ICT and creativity of staff at the faculty of psychology and educational sciences at Tehran University. National Conference on Education in 1404, Tehran. (in Persian).
     
15-Vahedi, M, Rahbari, H2013. The Relationship between informational technology and innovation in the company's stock brokerage based in East Azerbaijan. The First Meeting of the Director of Research, Development and Technology, Tehran, February 16-17. (in Persian)
 
16-Salehi, M, Kaltash, A2010. The Effect of Technology on Effectiveness and Creativity, Information and Communication Technology, First Year, Winter,No. 2, Pp. 117.-11.