نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه­های علوم پزشکی ایران در سال 2017 با توجه به ارتباط میان متغیرهای سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوی "استناد به مقالات متا استناد" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه­های علوم پزشکی ایران در سال 2017 انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علم­سنجی و همبستگی (ارایه مدل) است. جامعه مورد بررسی کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران با شاخص H_Index 10 و بالاتر بودند. حجم نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی نظام­مند 110 نفر تعیین شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نسخه 16 نرم­افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که مدل رگرسیونی متغیرهای سطح رشد اخلاقی (018/0= p، 264/11-                         =) و خودکنترلی (007/0= p،665/0- =) از قدرت پیش­بینی معنادار برخوردار هستند و می­توانند به عنوان عامل پیش­بین الگوی رفتاری استناد به مقالات متا استناد در نظر گرفته شوند. با توجه به نتایج به­دست آمده آموزش پرهیز از استناد کورکورانه به مقالات متا استناد که به نوعی "انحراف استنادی" تلقی می­شود تا حد امکان می­تواند به تقویت شاخص­های استناد منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017

نویسندگان [English]

  • SeyedAbedin HoseiniAhngari 1
  • Soraya Ziaei 2
  • Faramarz Soheili 2
  • Afshin Mousavi Chalak 2

1 Ph.D. Student, Department of Knowledge and information science, School of educational Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Faculty member and Assistant Professor, Department of Knowledge and information science, School of educational Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to teach correct scientific citation in the scientific productions of top writers at Iranian Medical Sciences Universities in 2017 with regard to the relationship between moral growth and self-control variables with focus on "Citation to meta citation article" model in the articles of the top authors of Iranian medical universities in 2017. The population of current scientometrics and correlation study in the first part of research was included all the writers who had an H-index of 10 or more in the scientist database of 2017. The sample size at this stage was 110. The data collected were analyzed by SPSS 16.0. The research outcomes showed that the regression model was significant (β=-11/264, p=0/018), (β=-0/665, p=0/007). Regarding the results, avoiding citing to “meta citation” articles blindly can, as far as possible, lead to strengthening of citation indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral judgment
  • Self-Control
  • Citation Behavior
  • Meta Citation Articles
Adams, J 2005, Early citation counts correlate with accumulated impact, Scientometrics, vol. 63, no. 3, pp. 567-581.
Bornmann, L, Daniel, HD 2008, what do citation counts measure? A review of studies on citing behavior, Journal of Documentation, vol. 64, pp. 45–80.
Case, DO, Miller, JB 2011, Do bibliometricians cite differently from other scholars? Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol.62, no.3, pp. 421-432.
Cozzens, SE 1985, comparing the sciences-citation context analysis of papers from neuropharmacology and the sociology of science, Social Studies of Science, vol.15, pp. 127-153.
Garfield, E 1979, Citation Indexing. Its theory and application in science, technology and humanities, New York: Wiley.
Garfield, E 2002, Highly cited authors, Scientist, vol.16, no.10.
Levitt, JM, Thelwall, M 2008, Patterns of annual citation of highly cited articles and the prediction of their citation ranking: A comparison across subjects, Scientometrics, vol.77, no.1, pp.41-60.
Moed, HF, Garfield, E 2004, In basic science the percentage of authoritative references decreases as bibliographies become shorter, Scientometrics, vol.60, pp.295-303.
Van Raan, AFJ 2005, For your citations only? Hot topics in bibliometric analysis, Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, vol.3, pp.50-62.
Vinkler, P 1987, A quasi-quantitative citation model, Scientometrics, vol.12, pp.47–72.
Woolgar, S 1991, Beyond the citation debate: towards a sociology of measurement technologies and their use in science policy, Science and Public Policy, vol.18, pp.319-326.