نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمومی داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی روانشناسی، گروه آمار وآنالیز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

رضایت دانشجویان از شیوه‌های تدریس، تاٌثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی آن‌ها دارد. بنابراین یافتن راهکارهای موفق در جهت افزایش رضایت دانشجویان از روش­های تدریس، جزء اولویت‌های آموزشی به شمار می‌رود. در این پژوهش، به مقایسه و بررسی میزان رضایت دانشجویان داروسازی از روش‌های مختلف آموزشی سخنرانی، الکترونیک و ترکیبی در آموزش درمان­های دارویی بدون نسخه پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل 52 نفر از دانشجویان داروسازی ورودی 89 جندی­شاپور اهواز که واحد کارآموزی را داشتند، بود. مباحث مربوط به درمان‌های دارویی بدون نسخه با سه روش مختلف آموزشی (الکترونیک، سخنرانی و ترکیبی) به دانشجویان آموزش داده شد. درابتدای جلسات پیش­آزمون و در انتها پس­آزمون گرفته شد.
در نهایت میزان رضایت دانشجویان از روش­های تدریس، با پرسشنامه‌های محقق­ساخته‌ای که در اختیار آن‌ها قرار داده شد، سنجیده شد. روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته 0.78 به دست آمد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از ۶۱% دانشجویان در کل رضایت بیش‌تری از آموزش الکترونیک نسبت به روش آموزش سنتی داشته‌اند. همچنین بیش از ۶۱% دانشجویان نظر داشته­اند که اگر مباحثی هم به روش الکترونیک و هم به روش معمول سنتی ارائه شوند، روش الکترونیک را انتخاب خواهند کرد. بیش از 59% دانشجویان در کل آموزش به روش الکترونیک را مفید و مناسب ارزیابی کرده‌اند.
با توجه به نتایج به دست آمده، آموزش به روش الکترونیک می­تواند به عنوان یک روش آموزشی جدید و مناسب، در کنار سایر روش‌های آموزشی در برنامه آموزشی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Satisfaction Rate of Pharmacy Students regarding to Different Training Methods Lecturing, E-learning and Blended in training OTC therapies at Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Zahra aghsam 1
  • Kaveh Eslami 2
  • Armaghan Eslami 3

1 Pharmacy Student, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Department of Clinical pharmacy, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Psychology student, School of Education and Psychology, Ahvaz Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Students' satisfaction with of teaching methods has a significant impact on their academic achievement. Thus, finding successful methods to increase the students' satisfaction with teaching methods has been considered as educational priorities. This study was to compare and investigate the satisfaction rate of pharmacy students with various lecturing, E-learning and blended methods in training of non-prescription drug treatments. Population of the study was52pharmacy students studying Training unit at Ahvaz Jundishapur. The topics related to OTC therapies by three different educational methods (E-learning, lecturing, and blended methods) were taught to the students. Both pre & post tests were taken at the beginning and the end of sections. Finally, the satisfaction rates of students with teaching methods were measured by using researcher-made questionnaires. Validity was 0.78.  The results showed that in general, more than 61% of students claimed more satisfaction with e-learning method than traditional teaching method. Also, more than 61% students reported that in case of providing some topics electronically as well as traditionally, they will choose the E-learning approach. E-learning approach have been evaluated as advantageous and appropriate in general by more than 59% students. According to the results, E-learning teaching method can be included and used as a new and proper educational method along with other training methods in the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Blended
  • Satisfaction
  • Motivation
Armestrong P, Elliot T, Ronald J,etall 2009 ,comparison of traditional and interactive teaching methods in UK emergency department. European Journal Emergency Medicine,Vol.16, No.6, Pp, 327-9.
Crouch M, 2009, An Advanced Cardiovascular Pharmacotherapy Course Blending Online and Face-to-Face Instruction, American Journal of Pharma ceutical Education, Vol.73, No.3, Pp, 51.
Ghasem Z, Falah P 2006, Multimedia projects in the Qazvin university ,horizons of medical education development ,Vol.5.
Gough D ,Thoma J, Oliver S 2012, Clarifying difference between review designs and method, syst Rev, Vol.1, No.28.
Hardré P, Sullivan D 2008, Student differences and environment perceptions: How they contribute to student motivation in rural high schools, Learning and Individual Differences, Vol.18, No.4, Pp471-485.
Hugenholtz NIR ,De Croon EM ,Smits PB , etall 2008, Effectiveness of e-learning in continuing medical education for occupational physician, Occupational Medicine,Vol. 8, No.5, Pp.370-372.
Masoudi T ,Nik farjam Z 2009, Qualitative analysis of genetics final electronic exams Mashhad university of medical sciences, horizons of medical education development, Vol.5.[In Persian]
Masoudi T, Nik farjam, Z 2009, Comprehensive survey of knowledge, attitude and skill in students at mashhad university of medical sciences e-learning system, horizons of medical education development.
Natha A 2008, Managing Symptoms in Pharmacy,London: Royal Pharmaceutical SocietyPublishing.
 
Noori A, etall 2014, a review on different virtual learning methods in pharmacy education, journal of pharmaceceutical care, Vol, .2 No.1, Pp, 77-82.
Reed D, Price EG, Windish DM, etall 2005, chalenges in systematic review of educational intervention studies,Annals of Internal Medicine, No. 142(12-part-2) , Pp, 1080-1089.
 
Sadegh, R, Sedagha, MM ,Ahmad, F  2014, comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students learning and satisfaction, journal of advances in medical education professionalism, Vol.2, No.4, Pp146-150.
 
Salte, S, Karia A,Sanfilippo F, etall 2014, Effectiveness of e-learning  in pharmacy education, American  journal  of pharmaceutical education, Vol.78, No.4,p.83.
 
Sancho P, Corral R, Rivas T, etall 2006, A blended learning experience for teaching microbiology. American  Journal  of Pharmaceutical  Education,Vol.70, No.5, Pp, 120.
Scottland j  2012, relating ontology and epistemology to the methology and methods of scientific,interpretive,and criticalreserch paradigms, England Lang Teach, Vol.5, No.9, Pp,9-16.
Yardle, ST 2012, Kirkpatricks levels and education evidence,Medical Education,Vol.46, No.1, Pp, 97-106.
Smith L, laurd L 2010, Exploring the advantages on blended instruction at community colleges and technical schools, MERLOT journal of Online Learning and Teaching, Vol.6. No.2.
Yardle, ST 2012, Kirkpatricks levels and education evidence,Medical Education,Vol.46, No.1, Pp, 97-106.
Zapantis A, Machado C, Nemire R,etall, 2008   ,An elective course in adult acute care medicine using a hybrid delivery system. American  Journal  of Pharmaceutical  Education,Vol.72, No.5, Pp, 105.
 
Zolfaghari M, Mehrdad N,Parsa yekta Z, etall 2007, The effect of lecture and E-learning methods on learning mother and child health course in nursing students, Iranian journal of medical education, Vol., 7, No.1, Pp,31-39.[In Persian]
Zolfaghari M, Negarandehu R, Ahmadi F 2011, The evaluation of a blended e-learning program for nursing and midwifery students in Tehran university of medical sciences, Iranian journal of medical education, Vol.10  , No. 4,  Pp.398-409.[In Persian]