نویسندگان

1 عضوهیات علمی، دانشکده آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

توانمندسازی مهم ترین چالش مدیران در عصر حاضر است زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهم ترین عوامل بروز این تغییرات میتوان به رقابت روز افزون جهانی، توسعه و گسترش فن اوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد. مطالعه حاضربا رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوای با هدف بهینه سازی برنامه های توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود که تعداد 60نفر از اعضای هیات علمی انتخاب ومصاحبه شدند. جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه نیمه ساختاری بود.و تجزیه و تحلیل یافته های بدست آمده در مطالعه نشان داد که به بطور میانگین بیش از دو سوم اساتید از برنامه ها و عملکرد کمیته توانمندسازی رضایت داشته و نیز به نقاط ضعفی هم اشاره داشتند که باید جهت رفع آنها اقدام نمود. در این بررسی زمینه های مشارکت و نقاط قوت کمیته توانمندسازی اساتید را میتوان در شاخص هایی مانند ایجاد انگیزه، اطلاعات و روزآمدی، مشارکت در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، تسهیل ارتباطات تخصصی، غنای شغلی، تخصص گرایی و انجام ارزشیابی های منظم و کامل دسته بندی کرد.بنابراین با توجه به نتایج مطالعه و نگرش مثبت اساتید نسبت به برنامه های کمیته توانمندسازی پیشنهاد می شود که برنامه ریزی از طریق نیاز سنجی و همچنین نظرسنجی از اساتید و مشارکت آنها در اجرایی کردن برنامه ها از نظر ساختاری، پیشرفته و جدید شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding Faculty Members Attitude on Empowerment Programs at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Soleiman Ahmadi 1
  • Mehdi Sayyah Baragar 2

1 Faculty member, Department of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 AJUMS/EDC

چکیده [English]

Empowerment is the most important challenge for executives in the present era because organizations are subject to rapid and unpredictable change. One of the most important factors in this change is the growing global competition, the development and expansion of information technology, and changes in the characteristics and demands of customers. The aim of this study was to determine the achievement of the objectives of the faculty empowerment programs at the Center for the Study and Development of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This research is based on qualitative approach and Content Analysis Content Analysis. The sampling method was purposive sampling and then continued as a snowball. A total of 60 faculty members were interviewed. The data collection method was Semi-structured Interview's semi-structured interview. On average, more than two thirds of the teachers were satisfied with the programs and performance of the empowerment committee, but pointed to weak points that need to be addressed to address them. According to the findings of the study, the areas of participation and strengths of the professors' empowerment committee can be found in indicators such as motivation, information and updating, participation in educational and research processes, facilitating specialized communication, occupational enrichment, specialization, and conducting regular evaluations. Results suggested that these programs be updated with the help of professors and through a survey of them and also with their participation in order to make them more effective in executing these programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member Empowerment
  • Attitude
  • Education
Dent J, Harden RM, Hunt D, 2017.  A practical guide for medical teachers: Elsevier Health Sciences.
-Ertürk, Alper, 2010. Exploring Predictors of Organizational Identification: Moderating Role of Trust on the Associations between Empowerment, Organizational Support, and Identification. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.19, No. 4, pp. 409- 441.
-Celani, Antonieta Maria. 2005,Reflective Sessions: Atool for Teacher Empowerment”. Rev. Brasileira de linguistic Aplicada, V. 5, N. 1. .
-Pitts DW, 2005. Leadership, empowerment and public organizations. Review of Public Personnel Adminnistration.;25(1):5-28.
-Bandura A. 2000, Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior.;2:0011-21.
-Fazlali S, 2015. The effect sizes of different variables on job satisfaction: The case of İran car industry.
-Favero MD, 2003. Faculty-administrator relationships as integral to high-performing governance systems: New frameworks for study. American Behavioral Scientist. 46(7):9.
-Zip GP, Simpkins, S, 2010. The Role of the Academic Portfolio in Documenting Faculty development, Journal of College Teaching & Learning. Journal of College Teaching & Learning; 7(10):1-6.
-Mohammadi M, 2001. Employees' Empowerment, Approaches and Processes. Journal of Management Studie. 202-33:175.
-Abdollahi B. 2006,Psychological empowerment of employees: dimensions and model validation based on structural equal model. J Research Planning Higher Education11:45-51.
-Birnbaum R, Edelson PJ. 1989, how colleges work: The cybernetics of academic organization and leadership. Taylor & Francis.